Menu główne

Rewitalizacja

                                                      

Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 
oraz budżetu państwa.

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY GNOJNIK NA LATA 2016 – 2020

Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Informacje o projekcie:

Wartość: 55 000 zł

Wartość Dofinansowania: 49 590 zł

Beneficjent: Gmina Gnojnik

Okres programowy: 2014-2020

Temat: Rewitalizacja

Kategoria: Nie inwestycyjny

Stan: Zrealizowany

Opis projektu: GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY GNOJNIK NA LATA 2016 – 2020 stanowi kompleksową strategię niwelowania deficytów społecznych, a także deficytów gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych w obszarze rewitalizacji Gminy Gnojnik. Proces opracowywania dokumentu prowadzony będzie w zgodzie z zasadami określonymi w Ustawie z dn. 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Ustawa) oraz Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 - 2020, przyjętymi w lipcu 2015 roku przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a zmienionymi dn. 2 sierpnia 2016 roku decyzją Ministra Rozwoju (Wytyczne).

Po zrealizowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji wskazane do działań naprawczych obszary staną się miejscem rozwoju szeroko pojętej aktywności mieszkańców, w tym na polu kultury i działalności społecznej, a także miejscem, w którym świadczone są wysokiej jakości usługi edukacyjne i wychowawcze. Obszar rewitalizacji będzie również lepiej uwzględniał potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych, a także pozostałych osób cierpiących z powodu wykluczenia społecznego. Głównym celem projektu będzie wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego poprzez wzrost poziomu usług społecznych i poprawę warunków dla aktywności społecznej mieszkańców.

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (11.07.2018 r.)

Ocena Aktualności Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gnojnik na lata 2016-2020

Informacja o przebiegu i formach konsultacji społecznych dot. Projektu aktualizacji gminnego programu rewitalizacji gminy gnojnik na lata 2016 - 2020

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gnojnik na lata 2016 - 2020

Formularze konsultacji

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Gnojnik.

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Urząd Gminy Gnojnik zaprasza Mieszkańców do składania propozycji własnych projektów w ramach opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji. Dokument pozwoli pozyskiwać środki europejskie m.in. na rzecz poprawy warunków edukacji, dostępu do kultury, rekreacji.

Głównym założeniem rewitalizacji jest udział jak największej grupy podmiotów z terenu Gminy. Dlatego Urząd Gminy przygotował odpowiedni formularz do zgłaszania projektów przez Mieszkańców. Należy pamiętać, że zgłoszenie projektu, a w dalszej kolejności – zamieszczenie go w Gminnym Programie Rewitalizacji nie stanowi zobowiązania do realizacji. Daje natomiast prawo do zgłaszania wniosków o dofinansowanie w ramach 11. osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Formularz projektowy dla Gminnego Programu Rewitalizacji – DOC, PDF

Ankieta dla przedsiębiorców – DOC, PDF

Działając na podstawie art. 6 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji Wójt Gminy Gnojnik zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Gnojnik.

Interesariusze konsultacji społecznych
Zgodnie z art. 2 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji, interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:
1.Mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele,
2.Użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe,
3.Wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
4.Mieszkańcy inni niż wymienieni w pkt. 1;
5.Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
6.Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
7.Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
8.Organy władzy publicznej;
9.Podmioty inne niż wymienione w pkt. 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Termin i formy przeprowadzenia konsultacji społecznych
Konsultacje rozpoczną się dn. 17 października 2016 r. i potrwają do dn. 15 listopada 2016 r., przy czym odbywać się będą w formie:
1.Zbierania uwag w postaci papierowej. Uwagi mogą być składane w Urzędzie Gminy Gnojnik w pokoju nr 6 –sekretariat 
2.Zbierania uwag w postaci elektronicznej. Uwagi mogą być przesyłane na adres email  
3.Spotkań konsultacyjnych, które odbędą się:
- dnia 17 października o godzinie 16.00 w Urzędzie Gminy Gnojnik pok. Nr 17 –sala narad
- dnia 17 października o godzinie 18.00 w Domu Strażaka w Biesiadkach
- dnia 19 października o godzinie 16.45 w Domu Strażaka w Uszwi
4.Spaceru studyjnego, który odbędzie się w miejscowości Gnojnik dn. 19 października 2016 o godzinie 15.00 . Osoby chcące uczestniczyć w spacerze studyjnym proszone są o obecność w tym terminie w holu Urzędu Gminy.
Poszczególne formy konsultacji zostaną zakończone opracowaniem informacji podsumowującej, która opublikowana zostanie na stronie internetowej http://bip.malopolska.pl/uggnojnik.
Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z formularza dostępnego pod adresem internetowym www.gnojnik.pl oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 12 Informujemy równocześnie, że uwagi przekazane w innej formie nie będą brane pod uwagę jako udział w tych formach konsultacji społecznych.
Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.

Osoba odpowiedzialna

Osobą odpowiedzialną za koordynację konsultacji społecznych po stronie Urzędu Gminy jest Aneta Seremak

Diagnoza - Gnojnik

Mapa - Gnojnik

Mapa - Uszew

Mapa - Biesiadki

Podsumowanie konsultacji społecznych

 

ZAWIADOMIENIE
WÓJTA GMINY GNOJNIK
Z DNIA 23 LUTEGO 2017 R.
o rozpoczęciu konsultacji społecznych


Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777, z późn. zm.) informuje
o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gnojnik na lata 2016-2020.
Przedmiotem konsultacji jest projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gnojnik na lata 2016-2020.
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są interesariusze, w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy gminy oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości
i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; organy władzy publicznej; podmioty, inne organy władzy publicznej realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i/lub propozycji dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gnojnik na lata 2016-2020.

Konsultacje przeprowadzone będą od 03.03.2017 r. do 03.04.2017 r. w formie:

1. zbierania uwag i/lub propozycji w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą specjalnego formularza uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji:
Wypełnione formularze będzie można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres:  
b) drogą korespondencyjną na adres:
Urząd Gminy Gnojnik
32-864 Gnojnik 363
 z dopiskiem „Rewitalizacja Gminy”
c) osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Gnojnik

2. Spotkań otwartych z interesariuszami rewitalizacji z możliwością składania uwag i/lub propozycji do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gnojnik na lata 2016-2020, które odbędą się:
- Spotkanie z grupą przedstawicielską -organizacje pozarządowe – 13 marca 2017 r. godz. 15.00 w Sali narad Urzędu Gminy Gnojnik
- Spotkanie z mieszkańcami 13 marca 2017 r. godz. 16.15 w Sali narad Urzędu Gminy Gnojnik

Projekt programu wraz z załącznikami i formularzami uwag dostępne będą od 03.03.2017 r.
do 03.04.2017 r.:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gnojnik
http://bip.malopolska.pl/uggnojnik,m,289734,2016.html
- na stronie internetowej Gminy Gnojnik  www.gnojnik.pl (zakładka: Rewitalizacja),
- w Urzędzie Gminy Gnojnik pok. Nr 12, w godzinach pracy urzędu
- podczas spotkań z interesariuszami rewitalizacji (o których mowa w pkt.2)

Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji zostanie umieszczona niezwłocznie
po ich zakończeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Gnojnik oraz tablicy ogłoszeń.


Gnojnik, 23.02.2017