Menu główne

Postanowienie dot. odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej” (28.02.2017 r.)

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U.2016.23 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2016.353 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, po uzyskaniu opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektor Sanitarnego w Brzesku ul. Okocimska 44, 32-800 Brzesko oraz opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów po rozpatrzeniu wniosku Gminy Gnojnik, Wójt Gminy Gnojnik

postanawia

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach: Gnojnik, Gosprzydowa, Zawada Uszewska i Uszew”.

Wójt Gminy Gnojnik
Sławomir Paterek

Gnojnik, 28.02.2017 r.

Treść postanowienia