Menu główne

Postanowienie dot. oceny środowiskowej przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1439 K Gnojnik – Złota” (07.06.2017 r.)

RGPiOŚ.6220.12.2016.MG                                               Gnojnik, 7.06.2017 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U.2016.23 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2016.353 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, po uzyskaniu opinii sanitarnej Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Krakowie, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków oraz opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów po rozpatrzeniu wniosku Gminy Gnojnik, Wójt Gminy Gnojnik

postanawia

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1439 K Gnojnik – Złota km 0+005 do km 8+275 w miejscowościach: Gnojnik, Lewniowa, Złota, Biskupice Melsztyńskie”

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 29.12.2016r. uzupełnionym w dniu 30 stycznia 2017 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku ul. Kardynała Wyszyńskiego 6, 32-800 Brzesko  zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego  na przebudowa drogi powiatowej nr 1439K Gnojnik - Złota w km drogi 0+005 – 8+275 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajowa nr 75 Kraków – Muszyna w miejscowości Gnojnik do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 980 Biecz – Jurków w miejscowościach Złota. Jak wskazuje Wnioskodawca planowane przedsięwzięcie polegać będzie zasadniczo na modernizacji drogi w celu poprawy warunków użytkowania. Głównym celem zamierzenia jest zwiększenie parametrów wytrzymałościowych jezdni, jej poszerzenie z wyprofilowaniem poboczy z udrożnieniem rowów i istniejącej kanalizacji.

Przewidywany zakres zamierzenia obejmować będzie:
• roboty przygotowawcze i ziemne
• wykonanie nakładki bitumicznej na istn. jezdni szer. 5,00 m
• wykonanie konstrukcji i nawierzchni poszerzenia jezdni szer. 0,50 m
• zabezpieczenie w niezbędnym zakresie lub przebudowę, urządzeń obcych kolidujących z drogą,
• przebranie rowów odwadniających, odmulenie i oczyszczenie przepustów,
• przebudowa istniejących przepustów
• budowę chodnika
• wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
• budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Szerokość jezdni po przebudowie zwiększy się z 5,00 do 5,50 m. Nośność drogi zostanie zwiększona z 60 kN/m2 do 80 kN/m2. Odcinek drogi objęty zamierzeniem zlokalizowany jest na terenie miejscowości Gnojnik, Lewniowa, Złota, Biskupice Melsztyńskie.

Do wniosku dołączono wymienioną w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2016.353 ze zm.) kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz pozostałe załączniki.

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz.U.2016.353 ze zm.) oraz wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych uwarunkowań, związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (tj. Dz.U.2016.71). tj. „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.”

W dniu  20.02.2017r. tutejszy organ zawiadomił na piśmie wnioskodawcę oraz strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Strony nie wniosły uwag ani zastrzeżeń do planowanej inwestycji.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2016.353. z późn. zm.) tut. Organ wystąpił do  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Tarnowie oraz Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie pismem z dnia 10.03.2017 r. (data wpływu 13.03.2017r.) wezwał Inwestora – Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku do uzupełnienia karty informacyjnej. Przedmiotowa karta została uzupełniona w dniu 13.03.2017 r. – data wpływu do tut. Urzędu. Następnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie opinią nr ST-I.4240.1.38.2017.MB z dnia 4.05.2017 r.(data wpływu: 8.05.2017 r.) opowiedział się za brakiem konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny opinią sanitarną nr NS.9022.10.118.2017 z dnia 6.03.2017 r. (data wpływu: 9.03.2017 r.) opowiedział się za brakiem obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 63 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2016.353. z późn. zm.) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w drodze postanowienia nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono następujące uwarunkowania:

1. rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:
a) skala przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie
polegającego  na przebudowa drogi powiatowej nr 1439K Gnojnik - Złota w km drogi 0+005 – 8+275 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajowa nr 75 Kraków – Muszyna w miejscowości Gnojnik do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 980 Biecz – Jurków w miejscowościach Złota. Jak wskazuje Wnioskodawca planowane przedsięwzięcie polegać będzie zasadniczo na modernizacji drogi w celu poprawy warunków użytkowania. Głównym celem zamierzenia jest zwiększenie parametrów wytrzymałościowych jezdni, jej poszerzenie z wyprofilowaniem poboczy z udrożnieniem rowów i istniejącej kanalizacji.

Przewidywany zakres zamierzenia obejmować będzie:
• roboty przygotowawcze i ziemne
• wykonanie nakładki bitumicznej na istn. jezdni szer. 5,00 m
• wykonanie konstrukcji i nawierzchni poszerzenia jezdni szer. 0,50 m
• zabezpieczenie w niezbędnym zakresie lub przebudowę, urządzeń obcych kolidujących z drogą,
• przebranie rowów odwadniających, odmulenie i oczyszczenie przepustów,
• przebudowa istniejących przepustów
• budowę chodnika
• wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
• budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Szerokość jezdni po przebudowie zwiększy się z 5,00 do 5,50 m. Nośność drogi zostanie zwiększona z 60 kN/m2 do 80 kN/m2. Odcinek drogi objęty zamierzeniem zlokalizowany jest na terenie miejscowości Gnojnik, Lewniowa, Złota, Biskupice Melsztyńskie.

b) powiązanie z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.Na dzień wydania niniejszego postanowienia Organ nie posiada informacji czy przedmiotowe przedsięwzięcie to nie ma powiązań z innymi przedsięwzięciami, czyli nie wystąpi kumulowanie się przedsięwzięć.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego, jeżeli prace budowlane prowadzone będą w sposób bezpieczny dla środowiska, przy użyciu sprawnego sprzętu technicznego oraz prowadzeniu prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami. Aktualnie miejsce realizacji zamierzenia stanowi pas drogowy w/w drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej. Obustronnie zlokalizowane pobocza żwirowe oraz rowy ziemne o nawierzchni trawiastej z roślinnością trawiastą. W miejscu inwestycji nie występują drzewa i krzewy, kolidujące z zamierzeniem. Na trasie jezdni występują również przepusty służące do przeprowadzenia pod korpusem drogi cieków wodnych i rowów.

d) emisji i występowania innych uciążliwości
Wykonanie sieci kanalizacyjnej będzie się wiązało z emisją hałasu do otoczenia oraz emisją niezorganizowanych zanieczyszczeń powietrza w postaci spalin, pyłów i zanieczyszczeń ze spawania. Źródłem emisji hałasu do środowiska w trakcie prowadzenia prac będą samochody dostarczające oraz wywożące materiały i armaturę, a także maszyny budowlane. Biorąc pod uwagę lokalizację prowadzenia prac hałas będzie chwilowo dokuczliwy dla okolicznych mieszkańców. Krótkotrwałe przekroczenia ponadnormatywne nie spowodują negatywnych skutków dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. Niezorganizowana emisja do powietrza gazów technicznych użytych do spawania nie będzie wysoka i nie będzie miała zauważalnego wpływu na stan środowiska. W związku z prowadzonymi pracami i koniecznością dostarczenia sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonania projektowanego przedsięwzięcia okresowo zwiększeniu ulegnie natężenie ruchu transportowego, co spowoduje zwiększone emisje do powietrza będące skutkiem pracy silników spalinowych. Biorąc pod uwagę, że wszystkie źródła pracować będą okresowo, można przyjąć, że uśredniony do 8 godzin dziennych poziom hałasu na placu budowy nie przekroczy 85 dB. Wpływ hałasu, pylenia i wyziewów substancji toksycznych będzie ograniczony do minimum poprzez odpowiednie zabezpieczenie wynikające z przepisów BHP i odpowiedniej organizacji robót. Wielkość emisji zanieczyszczeń w fazie realizacji będzie niewielka, a przy zachowaniu odpowiedniej organizacji prac (w porze dziennej) inwestycja w tej fazie nie będzie nadmiernie uciążliwa dla środowiska.

Przebudowywana droga w km 0+005 do km 8+275 ma kategorię drogi publicznej powiatowej - zbiorowej (KDZ). Na tym odcinku nie będzie obowiązywało ograniczenie w ruchu pojazdów ciężkich i dostawczych. Na obecnym etapie natężenie ruchu wynosi około 1600-1700 pojazdów na dobę. Dlatego założono, że wielkość dobowego natężenia ruchu nie przekroczy maksymalnie 1700 pojazdów, przy wysokim udziale pojazdów dostawczych i ciężkich. Stąd dla projektowanej drogi założono następujące natężenie oraz strukturę ruchu:
- odcinek od km 0+005 do km 8+275 – 1700 poj./d w tym:
- pojazdy osobowe – 60%;
- pojazdy dostawcze – 30%;
- pojazdy ciężarowe – 10%.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu.

Uwzględniając charakter inwestycji oraz właściwości stosowanych materiałów stwierdza się, że zastosowane rozwiązania inwestycyjne nie będą przyczyną poważnej awarii przemysłowej zarówno w fazie realizacji jak i podczas eksploatacji.

f) przewidywane ilości i rodzaj wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie.

Na etapie budowy będą powstawały odpady związane z pracami ziemnymi, użytkowaniem sprzętu budowlanego oraz funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracowników. Na terenie budowy mogą powstawać następujące odpady: żwir, gleba i grunt z wykopów, zużyte oleje z konserwacji maszyn budowlanych, zużyte czyściwo i ubrania ochronne, opakowania zawierające pozostałości olejów lub nimi zanieczyszczone, nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne. W związku z tym zaleca się prowadzenie robót w oparciu o najnowsze technologie, a powstałe w trakcie budowy odpady powinny być w miarę możliwości wtórnie wykorzystywane lub usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonywania robot budowlanych.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji,
Krótkotrwałe przekroczenia ponadnormatywne emisji hałasu nie spowodują negatywnych skutków dla zdrowia i życia mieszkańców. Wpływ hałasu, pylenia i wyziewów substancji toksycznych (farby, powłoki antykorozyjne, gazy spawalnicze) będą szkodliwe lub uciążliwe dla pracowników przedsiębiorstw wykonujących poszczególne roboty budowlano-montażowe, instalacyjne, malarskie i spawalnicze. Czynniki te powinny być ograniczone do minimum poprzez odpowiednie zabezpieczenie wynikające z przepisów BHP i odpowiedniej organizacji robót.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:
a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek,
Na terenie realizacji przedsięwzięcia nie występują tego typu obszary.
b) obszary wybrzeży i środowisko morskie,
Na terenie realizacji przedsięwzięcia nie występują tego typu obszary.
c) obszary górskie lub leśne,
Na terenie realizacji przedsięwzięcia nie występują tego typu obszary.
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

Na terenie realizacji przedsięwzięcia nie występują tego typu obszary.
e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Inwestycja nie jest położona na obszarach objętych formami ochrony przyrody na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2016.2134 ze zm.). Należy podkreślić, że sieć projektuje się jedynie w terenie zabudowanym, bez ingerencji w tereny siedliskowe.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia
Na terenie realizacji przedsięwzięcia nie występują tego typu obszary.
g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
Na terenie realizacji przedsięwzięcia nie występują tego typu obszary.
h) gęstość zaludnienia
Gęstość zaludnienia na terenie Gminy Gnojnik wg stanu na dzień 31.12.2016 wynosi 143 os/km2.
i) obszary przylegające do jezior

Na terenie realizacji przedsięwzięcia nie występują tego typu obszary.
j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
Na terenie realizacji przedsięwzięcia nie występują uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.
k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe

Obszar inwestycji znajduje się w dorzeczu Wisły. Objęty jest on jednolitymi częściami wód powierzchniowych: „Uszwica do Niedźwiedzia" (kod JCW: RW2000122139669) oraz "Złocki Potok" (kod JCW: RW200062147549) o następujących parametrach (źródło: Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2012 r., Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych województwa małopolskiego za okres 2010-2012): Uszwica do Niedźwiedzia: silnie zmieniona część wód, stan/potencjał ekologiczny: zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona.

Złocki Potok: naturalna część wód, stan/potencjał ekologiczny: zły; ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagrożona.

3. Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2016.353 ze zm.), wynikające z:
a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,
Obszar, którego dotyczy wniosek pokrywa się z obszarem możliwego oddziaływania przedsięwzięcia.
b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,
Ze względu na charakter i lokalizację inwestycji nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia.
c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,

Skala i złożoność oddziaływania negatywnego obejmie najbliższe sąsiedztwo prowadzonych robót i nie przekroczy terenu objętego wnioskiem. Są to roboty obojętne dla środowiska lub ewentualnie mające chwilowy lokalny wpływ na środowisko. Nie spowoduje to stałej zmiany sposobu wykorzystania terenu. Ewentualne kolizje i skrzyżowania z innymi sieciami infrastruktury technicznej zostaną zabezpieczone i wykonane zgodnie z warunkami podanymi przez właścicieli tych sieci.
d) prawdopodobieństwo oddziaływania,
Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko ograniczy się wyłącznie do etapu realizacji i będzie miało charakter lokalny.
e) czas trwania, częstotliwości i odwracalność oddziaływania
Czas trwania możliwego oddziaływania na środowisko i otoczenie sąsiadujące będzie wynikał z przewidzianego przez Inwestora okresu realizacji inwestycji. Bezpośrednie oddziaływanie będzie krótkotrwałe i nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego.

Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stwierdzono, że:

Inwestycja polegać będzie na modernizacji istniejącej drogi powiatowej nr 1439K Gnojnik – Złota w km drogi 0+005 – 8 + 275 w celu poprawy warunków jej użytkowania – poprawy stanu technicznego i w efekcie ograniczenia hałasu, drgań, obniżenia emisji spalin oraz podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inwestycja obejmuje zwiększenie parametrów wytrzymałościowych jezdni, jej poszerzenie z wyprofilowaniem poboczy, udrożnieniem rowów i istniejącej kanalizacji. Kategoria drogi Z, kategoria ruchu – KR3. Szerokości jezdni po przebudowie zwiększy się z 5,00 m do 5,50 m. Nośność drogi zwiększy się z 60kN/m2 do 80kN/m2.

Budowa inwestycji zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego, w typowej technologii dla budownictwa drogowego, przy użyciu specjalistycznego sprzętu o parametrach technicznych i wydajnościowych dostosowanych do wielkości i charakteru robót. W czasie realizacji zadania wykorzystywany będzie typowy sprzęt budowlany drogowy oraz wykorzystywane będą materiały typowe dla tego typu prac budowlanych. Zasadniczo na teren budowy dostarczane będą gotowe mieszanki nie wymagające uzupełniania wody. W przypadku zaistnienia konieczności dostarczenia wody do celów budowlanych, będzie ona pobierana z hydrantów o lokalizacji określonej w projekcie wykonawczym. Ilości wykorzystywanej w trakcie budowy wody, surowców, materiałów, paliw i energii wynikać będą z przyjętej technologii oraz rodzaju stosowanego sprzętu.

Dla przedmiotowej inwestycji przyjęto następujące rozwiązania chroniące środowisko:
- organizacja placu budowy prowadzona będzie w oparciu o zasadę minimalizacji zajęcia terenu i przekształcania jego powierzchni,
- eliminowana będzie praca maszyn i urządzeń na biegu jałowym,
- prace budowlane będą prowadzone wyłącznie w godzinach dziennych,
- teren, na którym będzie zlokalizowane zaplecze budowy będzie odpowiednio zabezpieczony, aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego,
- roboty będą prowadzone wyłącznie w pełni sprawnymi maszynami i urządzeniami, które nie spowodują degradacji środowiska poprzez wycieki substancji ropopochodnych,
- naprawy oraz tankowanie maszyn budowlanych odbywać się będą poza terenem wykonywanych prac, w miejscach do tego przeznaczonych i właściwie zorganizowanych, zabezpieczonych przed możliwością skażenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi,
- na samochodach przewożących materiały sypkie mogące pylić w czasie transportu lub emitujące gazy (np. gorąca masa bitumiczna) stosowane będą zabezpieczenia (plandeki, opończe lub innego typu przykrycia), celem ograniczenia emisji niezorganizowanej,
  - pojemniki z odpadami, szczególnie niebezpiecznymi, będą odpowiednio zabezpieczone,
niedopuszczalne jest pozostawianie ich w terenie prowadzonych prac,
- zaplecze budowy zaopatrzone będzie w przenośne sanitariaty (typu TOI-TOI), z których ścieki przewożone będą do oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z informacją zawartą w Aneksie do karty informacyjnej przedsięwzięcia, realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew ani krzewów.

Na terenie projektowanych robót nie wykazano występowania roślin chronionych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409), ani występowania grzybów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408), nie wykazano też miejsc rozrodu i stałego przebywania Zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183), jednak w przypadku stwierdzenia ich występowania należy przestrzegać przepisy o ochronie gatunkowej, wynikające z ustawy o ochronie przyrody oraz ww. rozporządzeń w sprawie ochrony gatunkowej. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na wykonywanie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych.

Na trasie inwestycji można spodziewać się pojawiania się wędrujących płazów, szczególnie w okresie wiosennym i jesiennym. Dlatego też zaleca się wykonywanie lokalnych grodzeń – płotków z folii z tworzyw sztucznych lub geowłókniny/geotkaniny, której struktura nada zabezpieczeniu sztywność – w pobliżu cieków, uniemożliwiając wtargnięcie zwierząt na teren robót. Należy również zabezpieczać wszelkie studzienki i dreny, które mogłyby stanowić pułapki (siatka o małych oczkach). Każdy osobnik, stwierdzony na terenie prowadzonych robót powinien być odłowiony i przeniesiony w bezpieczne miejsce. Wszelkie prace przy odławianiu i przenoszeniu płazów powinny być wykonywane w obecności lub przez osobę odpowiedzialną za przyrodnicze zabezpieczenie prac.

Teren budowy, a w szczególności otwarte wykopy, należy odpowiednio zabezpieczać przed powstawaniem pułapek dla zwierząt. Pod koniec każdego dnia roboczego należy zabezpieczać takie miejsca poprzez zasypanie, przykrycie materiałem sztywnym (np. deski, płyty wiórowe) lub szczelne ogrodzenie

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, ustanowionego przez Wojewodę Tarnowskiego w drodze rozporządzenia Nr 23/96 z dnia 28 sierpnia 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Tarn. Nr 10, poz. 60) i podlegającego ochronie na mocy uchwały nr XVIII/301/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2012 r. Nr 2012, poz. 1196). Z uwagi na charakter inwestycji oraz zakres prac zamierzonych w fazie budowy można uznać, iż planowana przebudowa przedmiotowej drogi powiatowej nie będzie negatywnie oddziaływać na cenne siedliska roślin i Zwierząt w ww. obszarze chronionym, nie wpłynie również negatywnie na wartości przyrodnicze, kulturowe oraz krajobrazowe, dla których został on wyznaczony.

Inwestycja zlokalizowana jest w odległości nie mniejszej niż 1 km od granicy obszaru Natura 2000 Dolny Dunajec PLH120085. Realizacja zamierzenia polegającego na przebudowie przedmiotowych dróg gminnych nie wpłynie negatywnie na cele i przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000. Realizacja inwestycji będzie miała miejsce poza siedliskami przyrodniczymi chronionymi w przedmiotowym obszarze Natura 2000, nie spowoduje spadku liczebności populacji gatunków będących przedmiotami ochrony w Ww. obszarze ani zmniejszenia zasięgu ich występowania, nie spowoduje też pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych, uszczuplenia ich powierzchni ani zmiany ich cech charakterystycznych. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie pogorszy integralności obszaru Natura 2000 Dolny Dunajec PLH120085 i nie wpłynie negatywnie na jego powiązania z innymi obszarami sieci Natura 2000.

Zgodnie z zakresem planowanej inwestycji, inwestycja nie będzie bezpośrednio ingerować w koryta cieków, krzyżujących się z przedmiotową drogą.

Inwestycja zakłada przebudowę/remont istniejących mostów – w zakresie nawierzchni mostów oraz elementów bezpieczeństwa. Nie przewidziano ingerencji w konstrukcję obiektów mostowych, w tym w światło poziomie i pionowe oraz istniejące elementy umocnień.

Przebudowa przepustów polegać będzie na wymianie elementów nie spełniających wymogów technicznych na przepusty o średnicach zbieżnych z istniejącymi.

Biorąc pod uwagę rodzaje głównych zagrożeń dla właściwego zachowania siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Dolny Dunajec PLH120085 uznano, że realizacja zamierzenia polegającego na przebudowie przedmiotowych dróg gminnych nie wpłynie negatywnie na cele i przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000. Realizacja inwestycji będzie miała miejsce poza siedliskami przyrodniczymi chronionymi w przedmiotowym obszarze Natura 2000, nie spowoduje spadku liczebności populacji gatunków będących przedmiotami ochrony WWW. obszarze ani zmniejszenia zasięgu ich występowania, nie spowoduje też pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych, uszczuplenia ich powierzchni ani zmiany ich cech charakterystycznych. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie pogorszy integralności obszaru Natura 2000 Dolny Dunajec PLH120085 i nie wpłynie negatywnie na jego powiązania z innymi obszarami sieci Natura 2000.

Zgodnie z zakresem planowanej inwestycji, inwestycja nie będzie bezpośrednio ingerować w koryta cieków, krzyżujących się z przedmiotową drogą.

Inwestycja zakłada przebudowę/remont istniejących mostów – w zakresie nawierzchni mostów oraz elementów bezpieczeństwa. Nie przewidziano ingerencji w konstrukcję obiektów mostowych, w tym w światło poziomie i pionowe oraz istniejące elementy umocnień.

Przebudowa przepustów polegać będzie na wymianie elementów nie spełniających wymogów technicznych na przepusty o średnicach zbieżnych z istniejącymi.

Pierwotnie w ramach zamierzenia w obrębie rowów projektowano wykonanie umocnień z korytek betonowych typu kolejowego o wym. 60x70 cm, w odcinkach końcowych rowów (przed włączeniem do odbiorników). Po przeanalizowaniu rozwiązań technicznych uznano, że nie ma żadnych przeciwwskazań do Zastosowania korytek płaskich typu muldowego, pozwalających na umocnienie samego dna rowu. Pozostała część w postaci skarp rowów zostanie odpowiednio wyprofilowana ze spadkiem 1:1,5 z pokryciem trawiastym. W pozostałym odcinku drogi, trasy rowów utrzymane zostaną w systemie gruntowym z pokryciem roślinnością niską trawiastą.

Analiza przedłożonych w sprawie dokumentów pozwala na stwierdzenie, że przedmiotowa przebudowa dróg gminnych nie spowoduje zmian charakterystyki Jednolitych Części Wód Powierzchniowych [JCWPI: Uszwica do Niedźwiedzia (kod JCWP RW2000122.139669) oraz Złocki Potok (kod JCWP RW200062147549), które pogarszają stan jednolitej części wód lub uniemożliwiają osiągnięcie wyznaczonych dla nich celów środowiskowych.
Biorąc powyższe pod uwagę, a także lokalizację, charakter i skalę zamierzonego przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na możliwość osiągnięcia wyznaczonych celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły w nawiązaniu do art. 81 ust. 3 ustawy ooś].

W fazie eksploatacji drogi wielkość emisji zanieczyszczeń powietrza oraz emisji hałasu uzależniona będzie od natężenia ruchu pojazdów, ich stanu technicznego, rodzaju spalanych paliw, itp.

Analiza załączonych w sprawie dokumentów dowodzi, iż zakres robót nie naruszy istniejących stosunków wodnych ani nie wpłynie na zmianę krajobrazu.

Charakter oraz skala zamierzenia pozwalają na stwierdzenie, że planowana inwestycja nie będzie powodowała emisji Zanieczyszczeń mogących mieć wpływ na zmiany klimatu – zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji inwestycji.

Podczas budowy i eksploatacji przedsięwzięcia nie będą stosowane materiały ani substancje mogące stwarzać ryzyko awarii.

Z uwagi na rodzaje możliwych oddziaływań przedsięwzięcia, ich skalę i zasięg, nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Niniejszą opinię wydaje się po przeprowadzonej analizie przedsięwzięcia, w której uwzględniono łącznie uwarunkowania wyszczególnione w art. 63 ustawy ooś, rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem jego skali, powiązań z innymi przedsięwzięciami, kumulowania się ich oddziaływań, wielkości zajmowanego terenu, wykorzystywania zasobów naturalnych, emisji i występowania innych uciążliwości, ryzyka wystąpienia poważnej awarii, a także jego położenia względem obszarów wrażliwych i cennych przyrodniczo.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzą przesłanki do obligatoryjnego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko [art. 63. ust. 3 ustawy ooś], gdyż nie ma podstaw do utworzenia obszaru ograniczonego oddziaływania.

Analiza dokumentacji przedsięwzięcia dowodzi, że realizacja inwestycji nie pogorszy stanu środowiska, zakres planowanych robót nie spowoduje zmiany istniejących stosunków wodnych i nie wpłynie na zmianę krajobrazu. Przedsięwzięcie nie wprowadza nowego rodzaju źródeł emisji. Charakter oraz skala zamierzenia pozwalają ponadto na stwierdzenie, że planowane przedsięwzięcie nie spowoduje emisji zanieczyszczeń mogących mieć wpływ na zmiany klimatu.

Z uwagi na rodzaje możliwych oddziaływań przedsięwzięcia, ich skalę i zasięg, nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Po przeprowadzonej analizie na podstawie przedłożonych materiałów i po przeanalizowaniu wpływu inwestycji na środowisko - kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w szczególności ze względu na:
- charakterystykę przedsięwzięcia, które nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na środowisko;
- przewidywaną ilość substancji i energii wprowadzanych do środowiska;
- usytuowanie przedsięwzięcia, które będzie zajmować obszar, na którym nie ma dóbr mineralnych, siedlisk zwierząt, pomników przyrody podlegających ochronie;
- rodzaj i skalę przedsięwzięcia, które z racji charakteru nie pociąga za sobą zagrożeń dla stanu środowiska, tym bardziej znaczących oddziaływań, nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla rozpatrywanego przedsięwzięcia.
   
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Wójt Gminy Gnojnik
Sławomir Paterek