Menu główne

Decyzja dot. wydania środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwziecia (6.07.2017 r.)

RGPiOŚ.6220.10.2016.MG                                                              Gnojnik, 6.07.2017

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j.) oraz na podstawie art. 71, art. 75 ust. 1 pkt. 4 , art. 80 ust.1, art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 t.j.) po rozpoznaniu wniosku Gminy Gnojnik 32-864 Gnojnik 363 z dnia 28.12.2016r. uzupełnionym w dniu 9 stycznia 2017 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Brzesko i subregionie tarnowskim na terenie Gminy Gnojnik” po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku

ORZEKAM

możliwość realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 28.12.2016r. uzupełnionym w dniu 9 stycznia 2017 roku Gmina Gnojnik 32-864 Gnojnik 363 zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie dwóch parkingów: pierwszy usytuowany w sąsiedztwie Domu Strażaka o pojemności około 60 stanowisk (w tym 6 dla niepełnosprawnych) oraz ok. 10 stanowisk dla rowerów z zadaszeniem wraz z elementami małej architektury, miejscem wypoczynku dla rowerzystów oraz ogrodzeniem i monitoringiem wizyjnym; drugi usytuowany w miejscowości Gnojnik w sąsiedztwie drogi krajowej nr 75 o pojemności około 60 stanowisk (w tym 4 dla niepełnosprawnych) oraz 15 stanowisk dla rowerów z zadaszeniem wraz z elementami małej architektury, miejscem wypoczynku dla rowerzystów oraz ogrodzeniem i monitoringiem wizyjnym.  W ramach inwestycji planuje się również: ciąg pieszo-jezdny wzdłuż drogi krajowej nr 75 zapewniający bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów przy dostępie do przystanków oraz miejsc postoju rowerzystów w systemie „Bike and Ride” o łącznej długości ok. 2220 mb w tym bezpieczne przejścia,  a także: przebudowę 3 wiat przystankowych zintegrowanych z miejscami do parkowania rowerów w systemie „Bike and Ride” zlokalizowanych wzdłuż budowanego ciągu pieszo-rowerowego również przy drodze krajowej nr DK75. Dodatkowo planuje się montaż tablic informacyjnych.

Do wniosku dołączono wymienioną w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2016.353 ze zm.) kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz pozostałe załączniki.

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz.U.2016.353 ze zm.) oraz wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 56  lit.a „garaże, parkingi lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 50,52-55 i 57, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż: 0,2 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, przy czym przez powierzchnię użytkową rozumie się sumę powierzchni zabudowy i powierzchni zajętej przez pozostałe kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po obrysie zewnętrznym rzutu pionowego obiektu budowlanego” rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych uwarunkowań, związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (tj. Dz.U.2016.71).

W dniu 7.02.2017r. tutejszy organ zawiadomił na piśmie wnioskodawcę oraz strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.  Jednocześnie na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2016.353. z późn. zm.) tut. Organ wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Tarnowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku o wyrażenie opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Strony nie wniosły uwag ani zastrzeżeń do planowanej inwestycji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku opinią sanitarną nr NZ-420-26/17 z dnia 21.02.2017 r. (data wpływu: 23.02.2017 r.) opowiedział się za brakiem obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie pismem z dnia 27.02.2017 r. (data wpływu 6.03.2017r.) wezwał Inwestora – Gminę Gnojnik do uzupełnienia karty informacyjnej. Przedmiotowa karta została uzupełniona w dniu 3.04.2017 r.  Następnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie opinią nr 1ST-I.4240.1.30.2017.JT z dnia 27.04.2017 r.(data wpływu: 4.05.2017 r.) opowiedział się za brakiem konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 63 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2016.353. z późn. zm.) biorąc pod uwagę ww. opinie ójt Gminy Gnojnik wydał w dniu 23.05.2017 r. postanowienie o odstąpieniu od obowiązku  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23), przed wydaniem niniejszej decyzji, organ powiadomił strony postępowania o możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym i wyznaczył siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie. W wyznaczonym terminie,  z zebranymi dowodami i materiałami w przedmiotowej sprawie nie zapoznała  się ani jedna osoba.

Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono następujące uwarunkowania:
1. rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:
a) skala przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie.
Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w centrum miejscowości Gnojnik
w powiecie brzeskim, subregionie tarnowskim przy drodze krajowej DK75, na działkach ewidencyjnych o nr: 655/7, 633/1, 632/1, 632/2, 631/1, 630/1, 629/1, 629/2, 628/1, 627/1, 627/2, 626/1, 625/1, 624/1, 624/2, 623/1, 623/2, 622/1, 622/2, 621/1, 621/2, 620/1, 619/1, 619/2, 611/5, 643, 611/3, 609, 191, 5/3, 5/5, 5/6, 5/7, 161/1, 162/1, 485/3, 160/4, 138, 113/2, 51/6, 103/2, 111, 112/1, 95, 82/2, 81/8, 80/5, 79/7, 2/2, 3/2, 3/1, 484/1, 160/3, 159/6, 160/1, 159/4.
Przedsięwzięcie polegać będzie na:
• Budowie parkingu („Park and Ride”) w sąsiedztwie Domu Strażaka o pojemności około 60 stanowisk (w tym 6 dla niepełnosprawnych) oraz ok. 10 stanowisk dla rowerów z zadaszeniem wraz z elementami małej architektury, miejscem wypoczynku dla rowerzystów oraz ogrodzeniem i monitoringiem wizyjnym;
• Budowa parkingu („Park and Ride”) w miejscowości Gnojnik w sąsiedztwie drogi krajowej nr 75 o pojemności około 60 stanowisk (w tym 4 dla niepełnosprawnych) oraz 15 stanowisk dla rowerów z zadaszeniem wraz z elementami małej architektury, miejscem wypoczynku dla rowerzystów oraz ogrodzeniem i monitoringiem wizyjnym.
W ramach inwestycji powstanie również: Ciąg pieszo-jezdny wzdłuż drogi krajowej nr 75 zapewniający bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów przy dostępie do przystanków oraz miejsc postoju rowerzystów w systemie „Bike and Ride” o łącznej długości ok. 2220 mb w tym bezpieczne przejścia. Zaplanowano także: przebudowę 3 wiat przystankowych zintegrowanych z miejscami do parkowania rowerów w systemie „Bike and Ride” zlokalizowanych wzdłuż budowanego ciągu pieszo-rowerowego również przy drodze krajowej nr DK75 oraz montaż tablic informacyjnych.
b) powiązanie z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.
Według informacji na dzień wydania niniejszego postanowienia przedmiotowe przedsięwzięcie nie ma powiązań z innymi przedsięwzięciami, czyli nie wystąpi kumulowanie się przedsięwzięć.
c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi.
Przedsięwzięcie w trakcie realizacji nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego, jeżeli prace budowlane prowadzone będą w sposób bezpieczny dla środowiska, przy użyciu sprawnego sprzętu technicznego oraz prowadzeniu prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami.
d) emisji i występowania innych uciążliwości
Prace konieczne do wykonania przedmiotowego przedsięwzięcia wiązać się będą z emisją hałasu do otoczenia oraz emisja niezorganizowanych zanieczyszczeń powietrza w postaci spalin, pyłów. Źródłem emisji hałasu do środowiska będą samochody dostarczające i wywożące materiały, a także maszyny budowlane. Biorąc pod uwagę lokalizację przedsięwzięcia  hałas będzie chwilowo dokuczliwy dla okolicznych mieszkańców. Krótkotrwałe przekroczenia ponadnormatywne nie spowodują negatywnych skutków dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. Niezorganizowana emisja do powietrza gazów technicznych użytych do spawania nie będzie wysoka i nie będzie miała zauważalnego wpływu na stan środowiska. W związku z prowadzonymi pracami i koniecznością dostarczenia sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonania projektowanego przedsięwzięcia okresowo zwiększeniu ulegnie natężenie ruchu transportowego, co spowoduje zwiększone emisje do powietrza będące skutkiem pracy silników spalinowych. Biorąc pod uwagę, że wszystkie źródła pracować będą okresowo, można przyjąć, że uśredniony do 8 godzin dziennych poziom hałasu na placu budowy nie przekroczy 85 dB. Wpływ hałasu, pylenia i wyziewów substancji toksycznych będzie ograniczony do minimum poprzez odpowiednie zabezpieczenie wynikające z przepisów BHP i odpowiedniej organizacji robót. Wielkość emisji zanieczyszczeń w fazie realizacji będzie niewielka, a przy zachowaniu odpowiedniej organizacji prac (w porze dziennej) inwestycja w tej fazie nie będzie nadmiernie uciążliwa dla środowiska.

W fazie eksploatacji inwestycji wody opadowe z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych (parkingi, drogi, itp.) zostaną odprowadzone do kanalizacji deszczowej.
e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu
Uwzględniając charakter inwestycji oraz właściwości stosowanych materiałów stwierdza się, że zastosowane rozwiązania inwestycyjne nie będą przyczyną poważnej awarii przemysłowej zarówno w fazie realizacji jak i podczas eksploatacji.
f) przewidywane ilości i rodzaj wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie
Na etapie budowy będą powstawały odpady związane z pracami ziemnymi, użytkowaniem sprzętu budowlanego oraz funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracowników. Na terenie budowy mogą powstawać następujące odpady: żwir, gleba i grunt z wykopów, zużyte oleje z konserwacji maszyn budowlanych, zużyte czyściwo i ubrania ochronne, opakowania zawierające pozostałości olejów lub nimi zanieczyszczone, nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne. W związku z tym zaleca się prowadzenie robót w oparciu o najnowsze technologie, a powstałe w trakcie budowy odpady powinny być w miarę możliwości wtórnie wykorzystywane lub usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonywania robot budowlanych.
g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji,
Krótkotrwałe przekroczenia ponadnormatywne emisji hałasu nie spowodują negatywnych skutków dla zdrowia i życia mieszkańców. Wpływ hałasu, pylenia i wyziewów substancji toksycznych (farby, powłoki antykorozyjne, gazy spawalnicze) będą szkodliwe lub uciążliwe dla pracowników przedsiębiorstw wykonujących poszczególne roboty budowlano-montażowe, instalacyjne, malarskie i spawalnicze. Czynniki te powinny być ograniczone do minimum poprzez odpowiednie zabezpieczenie wynikające z przepisów BHP i odpowiedniej organizacji robót.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:
a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek,
Na terenie realizacji przedsięwzięcia nie występują tego typu obszary.
b) obszary wybrzeży i środowisko morskie,
Na terenie realizacji przedsięwzięcia nie występują tego typu obszary.
c) obszary górskie lub leśne,
Na terenie realizacji przedsięwzięcia nie występują tego typu obszary.
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
Na terenie realizacji przedsięwzięcia nie występują tego typu obszary.
e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego. Inwestycja wymaga wycinki ok. 26 drzew. Na terenie parkingu zostanie urządzona zieleń poprzez odpowiedni dobór roślin np. drzew i krzewów liściastych i iglastych oraz kompozycji bylin, roślin cebulowych i kwitnących jednorocznych, uzupełniających przestrzenie trawnikowe. W związku z czym przedsięwzięcie nie będzie negatywnie wpływać na obniżenie aktualnego stanu bioróżnorodności przedmiotowego ternu oraz wpływać negatywnie na przyrodę obszaru. Inwestor nie wykazuje występowania chronionych siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów na terenie planowanej inwestycji. Gdyby jednak pojawiły się takie przypadki należy przestrzegać przepisów o ochronie gatunkowej wynikających z przepisów o ochronie przyrody.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie pogorszy integralności Obszaru Natura 2000 Nowy Wiśnicz PLH120048, który oddalony jest od planowanej inwestycji o ok. 7,3 km i nie wpłynie negatywnie na powiązania z innymi obszarami Natura 2000.
f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia
Na terenie realizacji przedsięwzięcia nie występują tego typu obszary.
g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
Na terenie realizacji przedsięwzięcia nie występują tego typu obszary.
h) gęstość zaludnienia
Gęstość zaludnienia na terenie Gminy Gnojnik wg stanu na dzień 31.12.2016 wynosi 143 os/km2.
i) obszary przylegające do jezior
Na terenie realizacji przedsięwzięcia nie występują tego typu obszary.
j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
Na terenie realizacji przedsięwzięcia nie występują uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.
k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe
Obszar inwestycji znajduje się w dorzeczu Wisły. Objęty jest on jednolitymi częściami wód powierzchniowych: „Uszwica do Niedźwiedzia" kod PLRW23000122139669. Zgodnie z Rozp. Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 roku w sprawie Planu zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016 r., poz. 1911) JCWP Uszwica do Niedźwiedzia posiada status w3stępny naturalna część wód, status ostateczny naturalna część wód. Informacje o presjach dot. JCWP: aktualny stan lub potencjał: zły, wyznaczony cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych zagrożona. Zgodnie z PGW przedsięwzięcie zlokalizowane jest we obrębie Jednolitej części wód Podziemnych JCWPd nr 149 o europejskim kodzie PLGW2000149 – stan techniczny: dobry, stan ilościowy – dobry, stan ogólny – dobry, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowego – niezagrożona. Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje zmian charakterystyki JCWP lub JCWPd.

3. Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2016.353 ze zm.), wynikające z:
a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,
Obszar, którego dotyczy wniosek pokrywa się z obszarem możliwego oddziaływania przedsięwzięcia.
b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,
Ze względu na charakter i lokalizację inwestycji nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia.
c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,
Skala i złożoność oddziaływania negatywnego obejmie najbliższe sąsiedztwo prowadzonych robót i nie przekroczy terenu objętego wnioskiem. Są to roboty obojętne dla środowiska lub ewentualnie mające chwilowy lokalny wpływ na środowisko. Nie spowoduje to stałej zmiany sposobu wykorzystania terenu. Ewentualne kolizje i skrzyżowania z  sieciami infrastruktury technicznej zostaną zabezpieczone i wykonane zgodnie z warunkami podanymi przez właścicieli tych sieci.
d) prawdopodobieństwo oddziaływania,
Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko ograniczy się wyłącznie do etapu realizacji i będzie miało charakter lokalny.
e) czas trwania, częstotliwości i odwracalność oddziaływania
Czas trwania możliwego oddziaływania na środowisko i otoczenie sąsiadujące będzie wynikał z przewidzianego przez Inwestora okresu realizacji inwestycji. Bezpośrednie oddziaływanie będzie krótkotrwałe i nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
Na chwile obecną w obszarze planowanej inwestycji nie planuje się innych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i prowadzących do kumulowania oddziaływań.
g) możliwości ograniczenia oddziaływania.
Zaproponowano rozwiązania chroniące środowisko, których zastosowanie zminimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia znaczących oddziaływań i innych uciążliwości, które mogłyby przyczynić się do degradacji środowiska.
Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stwierdzono, że:
Inwestycja realizowana będzie poprzez ułożenie bądź wbudowanie gotowych materiałów budowlanych, wyprodukowanych poza miejscem budowy. Wszystkie materiały wykorzystywane do budowy będą posiadały dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz wymagane certyfikaty lub atesty. Rurociągi zaprojektowane zostały z materiałów i w klasie odpowiadającej normatywom technicznym. Ilości wykorzystywanej w trakcie budowy wody, surowców, materiałów, paliw i energii wynikać będą z przyjętej technologii budowy i rodzaju zastosowanego sprzętu.

Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z okresowym negatywnym oddziaływaniem na stan środowiska, co widoczne i odczuwalne będzie w okresie prowadzenia robót.
Zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne pozwolą na ograniczenie niekorzystnego oddziaływania inwestycji na stan czystości gleby i środowiska wodnego, zarówno w odniesieniu do wód powierzchniowych, jak i gruntowych — roboty mogą być prowadzone wyłącznie w pełni sprawnymi maszynami i urządzeniami, które nie spowodują degradacji środowiska poprzez wycieki oleju i paliw.

Charakter przedsięwzięcia powoduje, że w czasie jego realizacji występować będzie oddziaływanie akustyczne na środowisko. Będą to przede wszystkim ruchome źródła hałasu — oddziaływanie akustyczne maszyn budowlanych oraz samochodów ciężarowych dostarczających materiały budowlane ograniczać się będzie do czasu pracy.

Źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza w fazie realizacji przedsięwzięcia będzie sprzęt wykorzystywany podczas prac budowlanych — do atmosfery emitowane będą typowe zanieczyszczenia: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenki węgla. W czasie prowadzenia robót ziemnych, przewozu i składowania materiałów budowlanych do atmosfery będą emitowane również pyły. Oddziaływanie to będzie lokalne, krótkotrwałe i występować będzie wyłącznie w porze dnia.

Odpady powstające w fazie budowy przedsięwzięcia będą selektywnie zbierane w specjalnie wydzielonych miejscach i pojemnikach, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa ich magazynowania, a następnie przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia, odpowiednio na odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów. W fazie eksploatacji inwestycji nie będą powstawać odpady.

Wszelkie uciążliwości związane z fazą budowy inwestycji będą lokalne, krótkotrwałe i przemijające.

Dla przedmiotowej inwestycji przyjęto ponadto następujące rozwiązania chroniące środowisko: podczas realizacji inwestycji przyjęta będzie zasada minimalizacji zajęcia terenu i przekształcania jego powierzchni, eliminowana będzie praca maszyn i urządzeń na biegu jałowym, naprawy oraz tankowanie maszyn budowlanych odbywał się będą poza terenem wykonywanych prac, w miejscach do tego przeznaczonych i właściwie zorganizowanych, zaplecze budowy zaopatrzone będzie w przenośne sanitariaty (typu Toi-Toi), z których ścieki przewożone będą do oczyszczalni ścieków, zaplecze budowy wyposażone będzie w odpowiednie materiały do natychmiastowej neutralizacji w przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych.

Teren budowy będzie zabezpieczony przed powstawaniem pułapek dla zwierząt. Pod koniec każdego dnia roboczego, otwarte głębokie wykopy, jamy, otwarte studzienki należy zabezpieczać poprzez zasypanie, przykrycie materiałem sztywnym lub szczelne ogrodzenie. Podczas wykonywania prac budowlanych i przed likwidacją (zasypaniem) wykopów należy sprawdzać ich dno i ściany pod kątem obecności uwięzionych zwierząt, a w razie potrzeby umożliwić im opuszczenie wykopów.

Wody opadowe i roztopowe z terenu parkingu a max ilości do 39,4 dm3/s ujęte zostaną w system kanalizacyjny i odprowadzane będą do istniejącej. W ciągu kanalizacji opadowej z parkingu  zastosowane zostaną urządzenia podczyszczające. Wody opadowe z chodników w max. ilości 70dm3/s będą odprowadzane do istniejących rowów przydrożnych.

Po przeprowadzonej analizie na podstawie przedłożonych materiałów i po przeanalizowaniu wpływu inwestycji na środowisko - kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w szczególności ze względu na:
- charakterystykę przedsięwzięcia, które nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na środowisko;
- przewidywaną ilość substancji i energii wprowadzanych do środowiska;
- usytuowanie przedsięwzięcia, które będzie zajmować obszar, na którym nie ma dóbr mineralnych, siedlisk zwierząt, pomników przyrody podlegających ochronie;
- rodzaj i skalę przedsięwzięcia, które z racji charakteru nie pociąga za sobą zagrożeń dla stanu środowiska, tym bardziej znaczących oddziaływań, nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla rozpatrywanego przedsięwzięcia.

Po rozpatrzeniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie stwierdzić należało, iż realizacja planowanego przedsięwzięcia, nie pociągnie za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań na środowisko. W związku z powyższym należy orzec jak w sentencji decyzji.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi jako załącznik integralną część decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo  wniesienia  odwołania  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie ul. Bema 17 za pośrednictwem Wójta Gminy w Gnojniku w terminie 14 dni od  dnia jej doręczenia.

Powyższą decyzję należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-13 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 t.j).

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 72 ust. 3 przedmiotowej ustawy od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 powyższej ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia uwzględniającego informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wójt Gminy Gnojnik
mgr Sławomir Paterek

Załącznik nr 1 - Charakteryzacja przedsięwzięcia