Menu główne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku jest prowadzona pod adresem:

www.gnojnik.naszops.pl.

Strona BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku jest prowadzona pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/gopspolecznej


Kadra:

Kierownik: mgr Renata Krakowska

Tel. (14) 68 69 600 wew. 36
Nr pokoju: 36
e-mail: 
 

Z-ca kierownika: Anna Boczarska

Tel. (14) 68 69 600 wew. 36
Nr pokoju: 37
e-mail: 
 

Starszy pracownik socjalny: Bożena Święch

Tel. (14) 68 69 600 wew. 33
Nr pokoju: 33
e-mail: 

Pracownik socjalny: mgr Magdalena Frankowska

Tel. (14) 68 69 600 wew. 33

Nr pokoju: 33

e-mail:

 

Pracownik socjalny: mgr Kinga Staniszewska

Tel. (14) 68 69 600 wew. 33
Nr pokoju: 33
e-mail: 
 

Główna księgowa: mgr Urszula Opoka

Tel. (14) 68 69 600 wew. 35
Nr pokoju: 35
e-mail: 
 

Referent ds. świadczeń rodzinnych: mgr Renata Wnęk

Tel. (14) 68 69 600 wew. 34
Nr pokoju: 34
e-mail: 
 

Referent ds. funduszu alimentacyhnego, Referent ds. profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani: Zuzanna Kuczek

Tel. (14) 68 69 600 wew. 34
Nr pokoju: 34
e-mail: 
 

Młodszy referent ds. świadczeń wychowawczych: mgr Monika Pasek

Tel. (14) 68 69 600 wew. 37
Nr pokoju: 37
e-mail: 
 

Pomoc administracyjna: inż. Klaudia Średniawa

kontakt  telefoniczny
(14) 68 69 600 wew. 37
nr pokoju: 37
e-mail: 
 

Asystent rodziny: mgr Paweł Janawa

Tel. (14) 68 69 600 wew. 35
Nr pokoju: 35
e-mail: 
 

 Referent ds. ochrony danych osobowych: mgr Paulina Brzyk

Tel. (14) 68 69 600 wew. 37
Nr pokoju: 37
e-mail: 
 

Obsługa informatyczna: mgr inż. Grzegorz Reczek

Tel. (14) 68 69 600 wew. 35
Nr pokoju: 35
e-mail: 

 

Archwiwum:

ZARZĄDZENIE NR 2/2018 - NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

USTAWA O WSPARCIU KOBIET W CIĄŻY I RODZIN "ZA ŻYCIEM"

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

PRZETARGI

PROJEKT "JESTEŚMY NAJLEPSI"

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego


Zadania:

Do głównych zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc ta oferowana jest na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim GOPS w Gnojniku przyznaje i wypłaca przewidziane ustawą świadczenia. W ten sposób gmina umożliwia wielu ludziom dotkniętym różnego rodzaju problemami życie na godnym poziomie.

Po drugie, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej podejmują szereg działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin w takim zakresie, by umiały one rozwiązywać własne problemy i radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

Celem działania GOPSu jest także integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie. Na uwagę zasługują liczne projekty zakładające pomoc osobom nieaktywnym zawodowo. Organizowane są więc różnego rodzaju kursy mające na celu wzmocnienie psychiczne, zwiększenie umiejętności i wiedzy w konkretnej dziedzinie oraz wyposażenie w kwalifikacje zawodowe. Pracownicy GOPSu starają się również pomóc zgłaszającym się do nich osobom w nawiązaniu szerszych kontaktów społecznych oraz uwrażliwić otoczenie na problemy jednostek znajdujących się na marginesie życia społecznego.

Ważnym aspektem działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest także pomoc rodzinom patologicznym, zwłaszcza dotkniętym zjawiskiem przemocy i alkoholizmu w rodzinie.