Menu główne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (27.10.2017 r.)

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2015.1774 j.t.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Działka nr 242/7 o pow. 0,16 ha (Ps-PsV- 0.15, B-0.01) położona w Lewniowej, zapisana w KW nr TR1B/00040871/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku, w planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka leży w terenach: Działka ewidencyjna o numerze 242/7 położona w obrębie Lewniowa leży w terenach oznaczonych: D52 RP tj. tereny użytków rolnych. Ponadto zlokalizowana jest w następujących strefach: 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego; 2-R tj. tereny obszarów funkcjonalnego rolnictwa.
Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. 
Ograniczenia nieruchomości: z własnością dz. 242 połączone jest prawo przejazdu przechodu i przegonu przez parc.12/3 i 97/4.
Cena nieruchomości: 7 500,00 zł brutto (słownie złotych: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100). Działka zwolniona z podatku VAT.

Termin złożenia wniosku o nabycie bezprzetargowe przez osoby uprawnione, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2015.1774 j.t.) lub innych przepisów upływa z dniem 8.12.2017 r.

Wójt Gminy Gnojnik
mgr Sławomir Paterek