Menu główne

Wyniki przetargów 2010

Eksploatacja oczyszczani ścieków w Gnojniku

Budowa budynku przedszkola w Gnojniku - prace wykończeniowe

Odbudowa dróg gminnych po powodzi 2010

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Gnojnik na rok 2010 do kwoty 2.790.830,00 PLN

Utrzymanie dróg w okresie zimowym 2010/2011 i 2011/2012 na terenie Gminy Gnojnik - strona zachodnia od odcinka drogi krajowej nr 75 Brzesko - Nowy Sącz

Utrzymanie dróg w okresie zimowym 2010/2011 i 2011/2012 na terenie Gminy Gnojnik - strona wschodnia od odcinka drogi krajowej nr 75 Brzesko - Nowy Sącz

Remont drogi transportu rolniczego w miejscowości Gnojnik droga "Granice Gnojnickie w str. Smolenia"

Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w miejscowości Uszew w km rob. 0+194 - 0+284 wraz z przebudową istniejących zjazdów - Etap I

Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w miejscowości Zawada Uszewska przy drodze powiatowej nr 1438 K Łoniowa - Zawada Uszewska

Odbudowa dróg gminnych po powodzi 2010

Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w miejscowości Zawada Uszewska przy drodze powiatowej nr 1438 K Łoniowa - Zawada Uszewska wraz z przebudową istniejących zjazdów - Etap III

Nadzór inwestorski nad zadaniem p.n. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Lewniowa, Gnojnik, Gosprzydowa, Zawada Uszewska, Uszew"

Nadzór inwestorski nad zadaniem p.n. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gnojniku oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Uszwi"

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Lewniowa, Gnojnik, Gosprzydowa, Zawada Uszewska, Uszew

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Uszwi

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gnojniku

Przebudowa drogi gminnej "Gnojnik - Chronów", w miejscowości Gnojnik w km 0+275 do 4+735

Kompleksowa odnowa centrum wsi Biesiadki

Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Uszwi

Budowa chodnika przy drodze powiatowej K1439 Gnojnik - Złota w miejscowości Lewniowa - Etap I, odcinek 530 m

Odbudowa dróg gminnych po powodzi 2009