Menu główne

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 6.07.2017 r.

RGPiOŚ.6220.10.2016.MG                                                      Gnojnik, 6.07.2017 r.

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), zawiadamia się, że w dniu 6.07.2017 r. Wójt Gminy Gnojnik wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Brzesko i subregionie tarnowskim na terenie Gminy Gnojnik”.

W związku z powyższym informuje się, że z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Gnojniku w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pokój nr 15 – w godzinach otwarcia Urzędu.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy Gnojnik, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Zgodnie z art. 49 Kpa Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Gnojnik
mgr Sławomir Paterek