Menu główne

Sprawozdania z wykonania budżetu 2009

Rb-NDS – IV Kwartał
Rb-N – IV Kwartał
Rb-Z – IV Kwartał

Rb-NDS – III Kwartał
Rb-N – III Kwartał
Rb-Z – III Kwartał

Rb-NDS – II Kwartał
Rb-N – II Kwartał
Rb-Z – II Kwartał

Rb-NDS – I Kwartał
Rb-N – I Kwartał
Rb-Z – I Kwartał

SPRAWOZDANIA ROCZNE:

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gnojnik na 2009 rok.

Dochody budżetu Gminy Gnojnik w 2009 roku.

Wykonanie dochodów podatkowych w 2009 roku.

Wydatki zrealizowane w 2009 roku.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gnojnik w 2009 roku.

Przedstawienie zmian budżetu. Zmiany zwiększające i zmniejszające ogólną planowaną kwotę budżetu gminy – stan na 31.12.2009 roku.

Informacja z wykonania planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 roku.

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami na dzień 31 grudnia 2009 roku to planowany deficyt w wysokości 2.076.789,00 złote.

SPRAWOZDANIA PÓŁROCZNE:

Opinia RIO.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok.

Dochody budżetu Gminy Gnojnik za I półrocze 2009 roku.

Wykonanie dochodów podatkowych za I półrocze 2009 roku.

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2009 roku.

Wydatki za I półrocze 2009 roku.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gnojnik w I półroczu 2009 roku.

Przedstawienie zmian budżetu. Zmiany zwiększające i zmniejszające ogólną planowaną kwotę budżetu gminy – stan na 30.06.2009 roku.

Informacja z realizacji planu finansowego z zakresu zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji publicznej za I półrocze 2009 roku.
Wydatki związane z obsługą długu publicznego w I półroczu 2009 roku.
Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I półrocze 2009 roku.
Dotacje udzielone z budżetu Gminy w I półroczu 2009 roku.

Informacja z wykonania planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2009 roku.