Menu główne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 8.05.2017 r.

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 t.j.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Oznaczenie nieruchomości: Działka nr 1489/1 w Uszwi o pow. 0,30 ha objęta KW TR1B/00024599/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka leży w terenach oznaczonych jako:

E87 RP tj. tereny użytków rolnych, które stanowią około 0,2950 ha przedmiotowej działki;

KDW tj. tereny komunikacji drogowej – dróg wewnętrznych oraz służebności przejazdu, które stanowią pozostałą część przedmiotowej działki. Równocześnie działka ewidencyjna o numerze  1489/1 położona w obrębie Uszew zlokalizowana jest w całości w następujących strefach: 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego; 2-R tj. tereny obszarów funkcjonalnego rolnictwa.

Powierzchnia nieruchomości: 0,30 ha
Przeznaczenie: działalność rolnicza
Forma dzierżawy: bezprzetargowo
Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 1,5 q żyta rocznie /cena q żyta ustalona dla celów podatku rolnego w danym roku/ + należny podatek Vat
Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT
Okres dzierżawy: do 3 lat

Wójt Gminy Gnojnik
mgr Sławomir Paterek

Gnojnik, 8.05.2017 r.