Menu główne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu (15.11.2017 r.)

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 t.j.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.

Lokal użytkowy (pawilon handlowy) o powierzchni 50,07 m2  zlokalizowany w budynku Domu Strażaka w Gnojniku na działce nr 160/4 o powierzchni 0,40ha,  zapisanej w KW nr TR1B/00060704/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka leży w terenach oznaczonych:
- A5 UI,UN-S tj. tereny usług innych oraz niepublicznych w strefach ochronnych (bezpieczeństwa) w strefach uciążliwości komunikacji drogowej, które stanowią około
0,36 ha przedmiotowej działki;
- A2 MNU-S tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług niepublicznych, które stanowią około 0,005 ha przedmiotowej działki;
- KD (DK-GP) NR 75 tj. tereny komunikacji drogowej, drogi krajowej nr 75 Brzesko – Nowy Sącz, które stanowią pozostałą część przedmiotowej działki.
Działka ewidencyjna o numerze 160/4 położona w obrębie Gnojnik zlokalizowana jest
w następujących strefach:
- 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego, które obejmują całą powierzchnię wyżej wskazanej części działki;
- 2-R tj. tereny obszarów funkcjonalnego rolnictwa wyznaczone w centralnej części gminy
w obrębie miejscowości Gnojnik, które obejmują całą powierzchnię wyżej wskazanej części działki;
- 4-C tj. tereny obszaru promocji i rozwoju gminy, które obejmują całą powierzchnię wyżej wskazanej części działki;
- 5K-3 tj. tereny Strefy Ekspozycji Krajobrazowej – zabytkowych obiektów i obszarów obejmującą otoczenie obiektów i obszarów objętych strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej 5K-1 wykazanych w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora zabytków (w otoczeniu terenu A16 UKS,ZP – zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Marcina z najbliższym otoczeniem i drzewostanem oraz cmentarza przykościelnego oraz tereny A10 UK,ZP,US – parku podworskiego), które obejmują całą powierzchnię wyżej wskazanej części działki;
- 12-ZW tj. tereny obszarów zagrożonych podtopieniem, które obejmują powierzchnię działki oznaczoną symbolem KD (DK-GP) NR 75;
- 17-KD1 (A,B,C) tj. tereny przewidywanego zasięgu przekroczeń standardów jakości środowiska w otoczeniu drogi krajowej nr 75 – strefa oddziaływań ekstremalnych (A), strefa zagrożeń (B) oraz strefa uciążliwości akustycznej (C);
- 18-KO tj. tereny koncentracji osadnictwa;
- 23-KU tj. tereny obszarów kontrolowanej urbanizacji, które obejmują całą powierzchnię wyżej wskazanej części działki;
- 24-RH tj. tereny obszaru przekształceń i rehabilitacji w obrębie centrum miejscowości Gnojnik, które obejmują całą powierzchnię działki.

Ponadto przez działkę ewidencyjną nr 160/4 w obrębie Gnojnik przechodzą linie energetyczne oznaczone symbolem 17-E (15kV) wraz ze strefą ochronną (bezpieczeństwa) oraz na wyżej wskazanej działce znajduje się stacja transformatorowa oznaczona symbolem GN.-I.

Nieruchomość położona w centrum miejscowości Gnojnik.
- cena wywoławcza najmu – 1 138,21zł /miesięcznie + obowiązująca stawka VAT/ razem brutto: 1400,00 zł
- zmiana wysokości czynszu będzie następowała 1 stycznia każdego roku na podstawie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
- wynagrodzenie za czynsz płatne z góry do 10 każdego miesiąca po otrzymaniu faktury VAT
- przeznaczenie lokalu: działalność usługowo - handlowa
- czas najmu – 3 lata.

Ustalona kwota wywoławcza nie obejmuje podatku od nieruchomości, którym zostanie obciążony najemca w wysokości i według zasad obowiązujących w Gminie Gnojnik.

Niniejszy wykaz sporządzono stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 t.j).

Wójt Gminy Gnojnik
Sławomir Paterek

Gnojnik, 15.11.2017 r.