Menu główne

Uchwały podjęte w 2012 roku

Uchwała Nr XX/188/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podniesienia kapitału zakładowego „ECO-GNOJNIK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gnojniku.
Treść uchwały

Uchwała Nr XX/187/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Gnojnik do realizacji zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr XX/186/12/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr XX/185/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr XX/184/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Gnojnik do partnerskiego projektu pn. „Opracowanie kompleksowego planu zagospodarowania odpadów komunalnych w subregionie tarnowskim”, realizowanego w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego „Konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego i zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych.
Treść uchwały

Uchwała Nr XX/183/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres dwudziestu pięciu lat nieruchomości położonych na terenie Gminy Gnojnik z przeznaczeniem na cele związane z budową farmy fotowoltaicznej.
Treść uchwały

Uchwała Nr XX/182/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gnojnik na 2013r.
Treść uchwały

Uchwała Nr XX/181/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/158/05 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 31 marca 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym na terenie Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr XX/180/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gnojnik.
Treść uchwały
Załącznik do uchwały - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XX/179/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść uchwały

Uchwała Nr XX/178/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.
Treść uchwały
Załącznik do uchwały - Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gnojnik na rok 2013.

Uchwała Nr XX/177/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2023.
Treść uchwały
Objaśnienia do uchwały
Załącznik do uchwały

Uchwała Budżetowa Gminy Gnojnik na rok 2013 Nr XX/176/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku.
Treść uchwały
Załączniki do uchwały

Uchwała Nr XX/175/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/97/11 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021.
Treść uchwały
Objaśnienia do uchwały
Załącznik do uchwały

Uchwała Nr XX/174/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r.
Treść uchwały
Załączniki do uchwały

Uchwała Nr XIX/173/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gnojnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013.
Treść uchwały
Załącznik do uchwały

Uchwała Nr XIX/172/12 z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy Gnojnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Treść uchwały

Uchwała Nr XIX/171/12 z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gnojnik.
Treść uchwały
Załącznik do uchwały

Uchwała Nr XIX/170/12 z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gnojnik.
Treść uchwały
Załącznik do uchwały

Uchwała Nr XIX/169/12 z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść uchwały

Uchwała Nr XIX/168/12 z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść uchwały

Uchwała Nr XIX/167/12 z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Treść uchwały

Uchwała Nr XIX/166/12 z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojnik.
Treść uchwały
Załącznik do uchwały

Uchwała Nr XIX/165/12 z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień.
Treść uchwały
Załącznik do uchwały

Uchwała Nr XIX/164/12 z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Treść uchwały

Uchwała Nr XIX/163/12 z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2013.
Treść uchwały

Uchwała Nr XIX/162/12 z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/97/11 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021.
Treść uchwały
Ojaśnienia do uchwały
Załącznik do uchwały

Uchwała nr XIX/161/12 z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r.
Treść uchwały
Załączniki do uchwały

Uchwała Nr XVIII/160/12 z dnia 23 października 2012 roku - uchwała intencyjna w sprawie zakupu gruntu o powierzchni ok. 1ha, usytuowanego na działce  ewidencyjnej nr 909/1 położonej w Uszwi z docelowym przeznaczeniem na lokalizację budynku wielofunkcyjnego.
Treść uchwały

Uchwała Nr XVIII/159/12 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/147/12 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 7 września 2012r. w sprawie zawarcia z Gminą Miasta Tarnowa porozumienia o współfinansowaniu Międzyprzedszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Drzewo Życia” w Tarnowie.
Treść uchwały

Uchwała Nr XVIII/158/12 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/82/11 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 17 listopada 2011r.
Treść uchwały

Uchwała Nr XVIII/157/12 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego.
Treść uchwały

Uchwała Nr XVIII/156/12 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr XVIII/155/12 z dnia 23 października 2012 roku w sprawie nabycia działki położonej w Uszwi w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr XVIII/154/12 z dnia 23 października 2012 roku w sprawie nabycia działek położonych w Zawadzie Uszewskiej w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr XVIII/153/12 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr XVIII/152/12 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/97/11 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021.
Treść uchwały
Objaśnienia do uchwały
Załącznik do uchwały

Uchwała Nr XVIII/151/12 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r.
Treść uchwały
Załączniki do uchwały

Uchwała Nr XVII/150/12 z dnia 07 września 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uszwi.
Treść uchwały

Uchwała Nr XVII/149/12 z dnia 07 września 2012 r. w sprawie nabycia zespołu obiektów zlokalizowanych na działce nr 664 w Gnojniku stanowiącej własność Gminy Gnojnik w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr XVII/148/12 z dnia 07 września 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr XVII/147/12 z dnia 07 września 2012r. w sprawie zawarcia z Gminą Miasta Tarnowa porozumienia o współfinansowaniu Międzyprzedszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Drzewo Życia” w Tarnowie.
Treść uchwały

Uchwała Nr XVI/146/2012 z dnia 07.09.2012 r. w sprawie podziału gminy Gnojnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Treść uchwały

Uchwała Nr XVII/145/12 z dnia 07 września 2012 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Brzeskim na budowę chodnika z kanalizacją deszczową  w miejscowości Zawada Uszewska, przy drodze powiatowej nr 1438 K Łoniowa - Zawada Uszewska wraz z przebudową zjazdów.
Treść uchwały

Uchwała Nr XVII/144/12 z dnia 07 września 2012  r. w sprawie zmiany uchwały nr X/97/11 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021.
Treść uchwały
Objaśnienia do uchwały
Załącznik do uchwały

Uchwała Nr XVII/143/12 z dnia 07 września 2012 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r.
Treść uchwały
Uzasadnienie do projektu uchwały
Załączniki do uchwały

Uchwała Nr XVI/142/12 z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia pensum dydaktycznego dla psychologa szkolnego zatrudnionego w szkołach i przedszkolach Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr XVI/141/12 z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji dla  Ochotniczej Straży Pożarnej w  Gnojniku.
Treść uchwały

Uchwała Nr XVI/140/12 z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/97/11 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021.
Treść uchwały
Objaśnienia do uchwały
Załącznik do uchwały

Uchwała Nr XVI/139/12 z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r.
Treść uchwały
Załączniki do uchwały

Uchwała Nr XV/138/12 z dnia 03 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Treść uchwały

Uchwała Nr XV/137/12 z dnia 03 lipca 2012 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr XV/136/12 z dnia 03 lipca 2012 r. w sprawie zlecenia realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Treść uchwały

Uchwała Nr XV/135/12 z dnia 03 lipca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Gnojniku kontroli wydatków w szkołach.
Treść uchwały

Uchwała Nr XV/134/12 z dnia 03 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Treść uchwały

Uchwała Nr XV/133/12 z dnia 03 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Treść uchwały

Uchwała Nr XV/132/12 z dnia 03 lipca  2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej.
Treść uchwały

Uchwała Nr XV/131/12 z dnia 03 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej.
Treść uchwały

Uchwała Nr XV/130/12 z dnia 03 lipca 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji dla  Ochotniczej Straży Pożarnej w Biesiadkach.
Treść uchwały

Uchwała Nr XV/129/12 z dnia 03 lipca 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewniowej. 
Treść uchwały

Uchwała Nr XV/128/12 z dnia 03 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr X/97/11 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021.
Treść uchwały
Objaśnienia do uchwały
Załączniki do uchwały

Uchwała Nr XV/127/12 z dnia 03 lipca 2012 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012r.
Treść uchwały
Załączniki do uchwały

Uchwała Nr XIV/126/12 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji dla  Ochotniczej Straży Pożarnej w Żerkowie.
Treść uchwały

Uchwała Nr XIV/125/12 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenia jego spłaty, z  przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Treść uchwały

Uchwała Nr XIV/124/12 z dnia 20 czerwca 2012 r. sprawie zmiany uchwały nr X/97/11 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021.
Treść uchwały
Objaśnienia wartości orzyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Załącznik do uchwały

Uchwała Nr XIV/123/12 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r.
Treść uchwały
Uzasadnienie do projektu uchwały
Załączniki do uchwały

Uchwała Nr XIV/122/12 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gnojniku za 2011 rok.
Treść uchwały

Uchwała Nr XIV/121/12 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Gnojnik za 2011 r.
Treść uchwały

Uchwała Nr XIV/120/12 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  za rok budżetowy 2011.
Treść uchwały

Uchwała Nr XIV/119/12 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gnojnik za 2011 r.
Treść uchwały

Uchwała Nr XIII/118/12 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uszwi.
Treść uchwały

Uchwała Nr XIII/117/12 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały nr VII/70/11 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 18 października 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski”, zmienionej uchwałą nr VIII/84/11 z dnia 17 listopada 2011 r.
Treść uchwały

Uchwała Nr XIII/116/12 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Nowe szanse – łatwiejszy start w edukacji”.
Treść uchwały

Uchwała Nr XIII/115/12 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr XIII/114/12 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/194/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik na lata 2009-2013”.
Treść uchwały
Załącznik nr 1: Szczegółowy harmonogram działań Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik na 2012 rok.

Uchwała Nr XIII/113/12 z dnia 29 maja 2012  r. w sprawie zmiany uchwały nr X/97/11 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021.
Treść uchwały
Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Załącznik do uchwały

Uchwała Nr XIII/112/12 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r.
Treść uchwały
Załączniki do uchwały

Uchwała Nr XII/111/12 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie stanowiska Rady Gminy w Gnojniku dotyczącego pozbawienia Telewizji Trwam koncesji na nadawanie programu na multipleksie cyfrowym.
Treść uchwały

Uchwała Nr XII/110/12 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.
Treść uchwały

Uchwała nr XII/109/12 z dnia 29 marca 2012 r. sprawie zmiany uchwały nr X/97/11 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021.
Treść uchwały
Objaśnienia do uchwały
Załącznik do uchwały

Uchwała nr XII/108/12 z dnia 29 marca  2012 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r.
Treść uchwały
Załączniki do uchwały

Uchwała Nr XI/107/12 z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojnik w 2012 roku.
Treść uchwały

Uchwała Nr XI/106/12 z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zawada Uszewska.
Treść uchwały
Załącznik nr 1 - Plan odnowy miejscowości Zawada Uszewska na lata 2012 - 2018

Uchwała Nr XI/105/12 z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/83/11 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości.
Treść uchwały

Uchwała Nr XI/104/12 z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr XI/103/12 z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady.
Treść uchwały

Uchwała Nr XI/102/12 z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/97/11 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021.
Treść uchwały
Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Załącznik do uchwały

Uchwała Nr XI/101/12 z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r.
Treść uchwały
Uzasadnienie do projektu uchwały
Załączniki do uchwały