Menu główne

Sprawozdania z wykonania budżetu 2015

I Kwartał

Rb NDS
Rb N
Rb Z
Rb 27s
Rb 28s

II Kwartał

Rb NDS
Rb N
Rb Z
Rb 27s
Rb 28s

III Kwartał

Rb NDS
Rb N
Rb Z
Rb 27s
Rb 28s

IV Kwartał

Rb NDS
Rb N
Rb Z
Rb 27s
Rb 28s

 

SPRAWOZDANIA PÓŁROCZNE:

Dochody budżetu Gminy Gnojnik za I półrocze 2015 r.

Wydatki wykonane budżetu Gminy Gnojnik za I półrocze 2015 r.

Wykonane wydatki bieżące budżetu Gminy Gnojnik za I półrocze 2015 r.

Wykonane wydatki majątkowe budżetu Gminy Gnojnik za I półrocze 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie pofilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w I półroczu 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu  Gminy Gnojnik w zakrasie zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2015 r. oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gnojnik w zakrasie planu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin w I półroczu 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2015 r.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2015 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Gnojnik.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w I półroczu 2015 r.

Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu Gminy Gnojnik za I półrocze 2015 roku.

SPRAWOZDANIA ROCZNE:

Dochody budżetu Gminy Gnojnik za 2015 rok.

Wydatki za 2015 rok.

Wydatki bieżące wykonane budżetu Gminy Gnojnik za 2015 rok.

Wykonane wydatki majątkowe budżetu Gminy Gnojnik za 2015 rok.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określanych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w 2015 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gnojnik w zakresie zadań zleconych jednostkom samorzadu terytorialnego w 2015 roku.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego w 2015 roku.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015 roku.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Gnojnik w 2015 roku.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.

Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2015 rok.