Menu główne

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu PGN - 14.02.2017 r.

RGPiOŚ.6220.1.2017.MG                                                               Gnojnik, dnia 14 lutego 2017 r.

                                                                                   Gmina Gnojnik
                                                                                   32-864 Gnojnik 363

W oparciu o art. 49 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2016.353 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gnojnik.

Wójt Gminy Gnojnik

Opinia Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie