Menu główne

Druki do pobrania

Drogownictwo:

Wniosek na budowę/remont ogrodzenia

Wniosek na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi gminnej

Wniosek na remont zjazdu z drogi gminnej

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wniosek o wyrażenie zgody na wejście w teren Gminy Gnojnik

Wnisek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

 

Podatek akcyzowy:

Aktualny wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej w 2019 roku.

 

Podatki:

Dla celów podatkowych na 2022 rok przyjęto stawki:
Podatek rolny,  cenę żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS - 61,48 1 q.
Podatek leśny, cenę drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS - 212,26 za 1m3

Uchwała Nr XI/110/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 6 grudnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2019 rok., w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Gnojnik

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne określone w nw. rozporządzeniach:

•z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104),
•z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105),
•z 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126).

Oświadczenie o zamknięciu lokalu użytkowego

Wniosek o udzielenie abolicji czynszowej

IN-1 informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

Załącznik ZIN-1 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

Załącznik ZIN-2 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

Załącznik ZIN-3 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości.

Załącznik ZDN-1 do deklaracji na podatek od nieruchomości.


Załącznik ZDN-2 do deklaracji na podatek od nieruchomości.


IR-1 informacja o gruntach.

Załącznik ZIR-1 do informacji o gruntach.

Załącznik ZIR-2 do informacji o gruntach.

Załącznik ZIR-3 do informacji o gruntach.


DR-1 Deklaracja na podatek rolny.

Załącznik ZDR-1 do  Deklaracja na podatek rolny.

Załącznik ZDR-2 do  Deklaracja na podatek rolny.

IL -1 informacja o lasach.

Załącznik ZIL – 1 do informacji o lasach.

Załącznik ZIL – 2  do informacji o lasach.


Załącznik ZIL – 3  do informacji o lasach.

DL-1 deklaracja na podatek leśny.

Załącznik ZDL-1 do  deklaracja na podatek leśny.

Załącznik ZDL-2 do  deklaracja na podatek leśny.

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1.


Załącznik DT-1/A do deklaracji na podatek od środków transportowych.

 

Budownictwo:

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego domu

 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (pdf)

 

Konsultacje społeczne - rewitalizacja 2016

Formularz konsultacyjny - .doc, .pdf

 

Badania społeczne - ankiety

Ankietyzacja gospodarstw rolnych Gminy Gnojnik

Ankieta pt. "Ocena pracy Urzędu Gminy w Gnojniku – badanie satysfakcji klienta"

 

Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu

 

Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste

Wniosek o wydanie dowodu osobistego- NOWY

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkanców i rejestru PESEL

Wniosek o nadanie numeru PESEL

Formularz zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Wniosek o zameldowanie na pobyt stały

Wniosek o zameldowanie na pobyt czasowy

Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego

Wniosek o wymeldowanie z pobytu czasowego

Wniosek o zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Wniosek o zgłoszenie wyjazdu poza granice RP

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców o zameldowaniu

Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie - w języku ukraińskim

Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie - w języku rosyjskim

 

Planowanie przestrzenne, geodezja

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik

Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości niezależnie od ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości rolnej lub wykorzystywanej na cele rolne i leśne

Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Wniosek o dokonanie zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji

 

Ochrona Środowiska

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew/drzewa

Wniosek o wydanie zezwolenia na pozyskanie drewna z lasu

Wniosek o przyznanie odszkodowania za szkody łowieckie w uprawach i płodach rolnych

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Wniosek o wydanie zaświadczenia o lokalizacji działki w obszarze aglomeracji Gminy Gnojnik

 Opłata retencyjna

1. Oświadczenie (ankieta) - opłata retencyjna

2. Opłata retencyjna - oświadczenie kwartalne podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw (CEEB)

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

 

 

Oświata

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

Oświadczenia majątkowe

Formularz - NOWY WZÓR
Instrukcja wypełniania

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego dla ucznia