Menu główne

Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Brzesko i subregionie tarnowskim na terenie Gminy Gnojnik”.

Działając na podstawie art. 10  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j) w związku z art. 63 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 t.j.),

zawiadamiam

że w dniu 23.05.2017r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Brzesko i subregionie tarnowskim na terenie Gminy Gnojnik”.
Z treścią postanowienia i aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Gnojnik, Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (pok. 15), w godzinach pracy urzędu.