Menu główne

Sprawozdania z wykonania budżetu 2012

Rb-NDS – IV Kwartał
Rb-N – IV Kwartał
Rb-Z – IV Kwartał
Rb 27s - IV Kwartał
Rb 28s - IV Kwartał

Rb-NDS – III Kwartał
Rb-N – III Kwartał
Rb-Z – III Kwartał
Rb 27s - III Kwartał
Rb 28s - III Kwartał

Rb-NDS – II Kwartał
Rb-N – II Kwartał
Rb-Z – II Kwartał
Rb 27s - II Kwartał
Rb 28s - II Kwartał

Rb-NDS – I Kwartał - korekta
Rb-NDS – I Kwartał

Rb-N – I Kwartał
Rb-Z – I Kwartał
Rb 27s - I Kwartał - korekta
Rb 27s - I Kwartał
Rb 28s - I Kwartał - korekta
Rb 28s - I Kwartał

SPRAWOZDANIA ROCZNE:

Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gnojnik za 2012 rok

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gnojnik za 2012 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gnojnik na dzień 31 grudnia 2012

Dochody budżetu Gminy Gnojnik za 2012 rok

Wydatki wykonane budżetu Gminy Gnojnik za 2012 rok

Wydatki bieżące budżetu Gminy Gnojnik

Wykonane wydatki majątkowe budżetu Gminy Gnojnik za 2012 rok

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2012 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2012 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gnojnik w zakresie zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Wydatki związane z obsługą długu publicznego

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Gnojnik w 2012 roku

 

SPRAWOZDANIA PÓŁROCZNE:

Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu Gminy Gnojnik za I półrocze 2012 roku

Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2012 roku

Dochody budżetu Gminy Gnojnik za I półrocze 2012 roku

Wydatki wykonane budżetu Gminy Gnojnik za I półrocze 2012 roku

Wydatki bieżące wykonane budżetu Gminy Gnojnik za I półrocze 2012 roku

Wykonane wydatki majątkowe budżetu Gminy Gnojnik za I półrocze 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w I półroczu 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gnojnik w zakresie zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2012 roku oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gnojnik w zakresie planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w I półroczu 2012 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2012 roku

Wydatki związane z obsługą długu publicznego w I półroczu 2012 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2012 roku

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Gnojnik w I półroczu 2012 roku

Przedstawienie zmian budżetu – stan na 30.06.2012 roku