Menu główne

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany (11.09.2017 r.)

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 t.j) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 t.j.)

WÓJT GMINY GNOJNIK

przeznacza do zbycia w trybie bezprzetargowym, w drodze zamiany, niezabudowaną działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 441/12 o powierzchni 0,0063 ha, obręb Biesiadki, zapisaną w Księdze Wieczystej Nr TR1B/00068156/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku, w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojnik przedmiotowa działka leży w terenach oznaczonych jako:
- B74 IT/P** tj. tereny urządzeń infrastruktury technicznej z dopuszczeniem ośrodków produkcyjnych;
- KD (DG-L) tj. tereny komunikacji drogowej – dróg gminnych klasy L (lokalnych).
Równocześnie działka ewidencyjna o numerze 441/12 położona w obrębie Biesiadki zlokalizowana jest w całości w następujących strefach:
- 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego;
- 5K-3u tj. granice Strefy Ścisłej Ochrony Konserwatorskiej zabytkowego układu urbanistycznego wsi Biesiadki wraz z zabudową (w granicach administracyjnych miejscowości Biesiadki) wpisanego do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
- 21-AG tj. tereny obszarów aktywności gospodarczej.

Wyżej wskazana działka ewidencyjna podlega opłacie z tytułu renty planistycznej. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań. Wartość działki – 431,00 złotych (słownie: czterysta trzydzieści jeden złotych 00/100).

Opisana wyżej działka nr 441/12, obręb Biesiadki zostanie zbyta w drodze zamiany, na niezabudowaną działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 439/2 o powierzchni 0,0100 ha, obręb Biesiadki, zapisaną w Księdze Wieczystej Nr TR1B/00018110/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku Działka ewidencyjna o numerze 441/12 położona w obrębie Biesiadki leży kolejno w terenach oznaczonych jako:
- B74 IT/P** tj. tereny urządzeń infrastruktury technicznej z dopuszczeniem ośrodków produkcyjnych;
- KD (DG-L) tj. tereny komunikacji drogowej – dróg gminnych klasy L (lokalnych).
Równocześnie działka ewidencyjna o numerze 441/12 położona w obrębie Biesiadki zlokalizowana jest w całości w następujących strefach:
- 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego;
- 5K-3u tj. granice Strefy Ścisłej Ochrony Konserwatorskiej zabytkowego układu urbanistycznego wsi Biesiadki wraz z zabudową (w granicach administracyjnych miejscowości Biesiadki) wpisanego do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
- 21-AG tj. tereny obszarów aktywności gospodarczej.
Wyżej wskazana działka ewidencyjna podlega opłacie z tytułu renty planistycznej.
Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań. Wartość działki – 637,00 złotych (słownie: sześćset trzydzieści siedem złotych 00/100).

Niniejszy Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gnojniku, na stronie internetowej Gminy Gnojnik oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gnojnik na okres 21 dni.

Termin złożenia wniosku o nabycie bezprzetargowe przez osoby uprawnione, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 cyt. art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 t.j. upływa z dniem 23 października 2017 r.

Wójt Gminy Gnojnik
mgr Sławomir Paterek

Gnojnik 11.09.2017 r.