Menu główne

Sprawozdania z wykonania budżetu 2013

IV kwartał:
Rb NSD
Rb N
Rb Z
Rb 27s
Rb 28s

III kwartał:
Rb NSD
Rb N
Rb Z
Rb 27s
Rb 28s

II kwartał
Rb NDS
Rb N
Rb Z
Rb 27s
Rb 28s


I Kwartał
Rb NDS
Rb N
Rb Z
Rb 27s
Rb 28s

SPRAWOZDANIA ROCZNE:

Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu Gminy Gnojnik za 2013 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gnojnik za 2013 rok - część 1
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gnojnik za 2013 rok - część 2
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gnojnik za 2013 rok - część 3
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gnojnik za 2013 rok - część 4
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gnojnik za 2013 rok - część 5

Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2013 rok - część 1
Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2013 rok - część 2
Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2013 rok - część 3

Informacja o stanie mienia komunalnego.


SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE:

Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu Gminy Gnojnik za I półrocze 2013 roku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gnojnik w I półroczu 2013 r.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

Dochody budżetu Gminy Gnojnik za I półrocze 2013 r.

Wydatki wykonane budżetu Gminy Gnojnik za I półrocze 2013 r.

Wykonane wydatki majątkowe budżetu Gminy Gnojnik za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie pofilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w I półroczu 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu  Gminy Gnojnik w zakrasie zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2013 r. oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gnojnik w zakrasie planu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin w I półroczu 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2013 r.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2013 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Gnojnik.