Menu główne

Uchwały podjęte w 2015 roku

Uchwała Nr XIII/121/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/349/14 z dnia 28 maja 2014 r. określającej zasady udzielania zniżek i ich rozmiaru w realizacji obowiązku tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr XIII/120/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Treść uchwały

Uchwała Nr XIII/119/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej.
Treść uchwały

Uchwała Nr XIII/118/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Treść uchwały

Uchwała Nr XIII/117/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej.
Treść uchwały

Uchwała Nr XIII/116/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gnojnik na 2016 r.
Treść uchwały

Uchwała Nr XIII/115/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
Treść uchwały

Uchwała Nr XIII/114/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2028.
Treść uchwały

Uchwała Nr XIII/113/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy Gnojnik na rok 2016.
Treść uchwały

Uchwała Nr XIII/112/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie: zmian Uchwały Nr III/15/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2023.
Treść uchwały

Uchwała Nr XIII/111/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r.
Treść uchwały

Uchwała Nr XII/110/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu okreslajacego tryb i kryteria przyznawania nagród wójta i dyrektora dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr XII/109/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: przyjęcia Regulamiu Wynagrodzenia Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr XII/108/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek budżetowych Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr XII/107/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie:likwidacji jednostki budżetowej – Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr XII/106/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomosci, którzy pozbywaja się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
Treść uchwały 

Uchwała Nr XII/105/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Treść uchwały

Uchwała Nr XII/104/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: bezprzetargowego wydzierżawienia na okres dwudziestu lat nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik z przeznaczeniem na umieszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej.
Treść uchwały

Uchwała Nr XII/103/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr XII/102/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: poparcia dla inicjatywy nadania Autostradzie A-4 nazwy „Autostrada pamięci Żołnierzy Wyklętych”.
Treść uchwały

Uchwała Nr XII/101/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: : przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Gnojnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
Treść uchwały

Uchwała Nr XII/100/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek w  podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień.
Treść uchwały

Uchwała Nr XII/99/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie:uchylenia uchwały Nr II/12/02 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty targowej.
Treść uchwały

Uchwała Nr XII/98/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Treść uchwały

Uchwała Nr XII/97/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr XII/96/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: zmian uchwały nr III/15/15 Rady Gminy w Gnojniku z 30 stycznia 2015 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2013
Treść uchwały

Uchwała Nr XII/95/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2015 rok.
Treść uchwały

Uchwała Nr XI/94/15 Rady Gminy w Gnojnku z dnia 12 października 2015 r. w sprawie: przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą krajową.
Treść uchwały

Uchwała Nr XI/93/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 12 października 2015 r. w sprawie: przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Gnojnik na lata 2015-2020, opracowanego w ramach projektu pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gnojnik” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. 
Treść uchwały

Uchwała NR XI/92/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 12 października 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Gnojnik do Stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Organizacja Turystyczna „Tarnowska Organizacja Turystyczna".
Treść uchwały

Uchwała Nr XI/91//15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 października 2015 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr XI/90/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 12 października 2015 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Treść uchwały

Uchwała Nr XI/89/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 12 października 2015 r. w sprawie: zawarcia z Gminą Miasta Tarnowa porozumienia o współfinansowaniu  Międzyprzedszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Drzewo Życia” w Tarnowie.
Treść uchwały

Uchwała  nr XI/88/15 Rady Gminy  w Gnojniku z dnia 12 października 2015 r. w sprawie: udzielenia dotacji dla  Ochotniczej Straży Pożarnej w Uszwi. 
Treść uchwały

Uchwała  Nr XI/87/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 12 października 2015 r. w sprawie: udzielenia dotacji dla  Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnojniku.
Treść uchwały

Uchwała Nr XI/86/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 12 października 2015 r. w sprawie: zmian Uchwały nr III/15/15 Rady Gminy w Gnojniku
Treść uchwały

Uchwała Nr XI/85/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 12 października 2015 r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2015 rok.
Treść uchwały

Uchwała Nr X/84/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie: wyboru delegata  do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
Treść uchwały 

Uchwała Nr X/83/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 19 sierpnia 2015 r.w sprawie: przystąpienia do realizacji wspólnej inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1445K Gnojnik-Lipnica Dolna, wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Gosprzydowa oraz budową ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Lipnica Dolna”.
Treść uchwały 

Uchwała Nr X/82/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenia jego spłaty, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015 r. w tym na realizację działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich – fotowoltaicznych na terenie Gminy Gnojnik”.   
Treść uchwały   

Uchwała Nr X/81/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian uchwały Nr III/15/15 Rady Gminy Gnojnik z 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2023.
Treść uchwały

Uchwała Nr X/80/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r.
Treść uchwały

Uchwała Nr IX/79/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmian uchwały Nr III/15/15 Rady Gminy Gnojnik z 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2023.
Treść uchwały

Uchwała Nr IX/78/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 lipca 2015 r.w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r.
Treść uchwały

Uchwała  Nr VIII/77/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojnuik.
Treść uchwały

Uchwała  Nr VIII/76/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego.
Treść uchwały 

Uchwała Nr VIII/75/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian uchwały Nr III/15/15 Rady Gminy w Gnojniku z 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2023.
Treść uchwały

Uchwała Nr VIII/74/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2015 rok.
Treść uchwały

Uchwała Nr VIII/73/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku za 2014 rok.
Treść uchwały

Uchwała Nr VIII/72/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Gnojniku za 2014 r.
Treść uchwały
 
Uchwała Nr VIII/71/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok budżetowy 2014.
Treść uchwały

Uchwała Nr VIII/70/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gnojnik za 2014 r.
Treść uchwały

Uchwała Nr VII/69/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie: wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Gnojnik w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” z siedzibą w Iwkowej w okresie programowania 2014 – 2020.
Treść uchwały

Uchwała Nr VII/68/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie: złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa przejazdu i przechodu przez dz. nr 481/6 w Gnojniku.
Treść uchwały

Uchwała Nr VII/67/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr VII/66/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie: nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr VII/65/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie: uchwalenia programu osłonowego "Pierwszy dzwonek" polegajacego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.
Treść uchwały

Uchwała Nr VII/64/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Pani B.S. zam. Biesiadki na uchwałę Rady Gminy Gnojnik o nr V/44/15 z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr VII/63/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie: wezwania do usunięcia naruszenia prawa w związku z Uchwałą Nr V/44/15 z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr VII/62/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania zespołu ds. wyboru ławników do sądów rejonowych.
Treść uchwały

Uchwała Nr VII/61/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Gminy Gnojnik oraz nadania jej Statutu.
Treść uchwały

Uchwała Nr VII/60/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Gnojnik miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Treść uchwały

Uchwała Nr VII/59/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie: dopłaty dla odbiorów indywidualnych do taryfowej ceny m3 wody oraz ścieków dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r.
Treść uchwały

Uchwała Nr VII/58/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 01.07.2015 do 30.06.2016 r.
Treść uchwały

Uchwała Nr VII/57/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie:udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biesiadkach.
Treść uchwały    

Uchwała Nr VII/56/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na umorzenie części pożyczki udzielonej Ludowemu Klubowi Sportowemu „Tęcza” w Gosprzydowej.
Treść uchwały

Uchwała Nr VII/55/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na umorzenie części pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu „Łączy nas Uszew” w Uszwi.
Treść uchwały

Uchwała Nr VI/54/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gnojniku.
Treść uchwały

Uchwała Nr VI/53/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie: nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób nienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr VI/52/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr VI/51/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Treść uchwały

Uchwała Nr VI/50/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Treść uchwały

Uchwała Nr VI/49/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego.
Treść uchwały

Uchwała Nr VI/48/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uszwi.
Treść uchwały 

Uchwała Nr VI/47/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie Uszewskiej.
Treść uchwały

Uchwała Nr VI/46/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie: zmian Uchwały Nr III/15/15 Rady Gminy w Gnojniku z 30 stycznia 2015 r. w sprawie: przyjecia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2023.
Treść uchwały

Uchwała Nr VI/45/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2015 rok.
Treść uchwały

Uchwała Nr V/44/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie: ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr V/43/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie: włączenia Publicznego Gimnazjum w Lewniowej do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lewniowej.
Treść uchwały

Uchwała Nr V/42/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie: utworzenia Publicznego Gimnazjum w Lewniowej.
Treść uchwały

Uchwała Nr V/41/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku.
Treść uchwały

Uchwała Nr V/40/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będacych w zakresie zadań własnych.
Treść uchwały

Uchwała Nr IV/39/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie: przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Gnojniku.
Treść uchwały

Uchwała Nr IV/38/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gnojniku.
Treść uchwały

Uchwała Nr IV/37/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojnik w 2015 roku.
Treść uchwały

Uchwała Nr IV/36/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie: nabycia działki nr 611 położonej w Uszwi w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr IV/35/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie: nabycia działki nr 159/6 położonej w Gnojniku w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr IV/34/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie: nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr IV/33/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXvII/256/13 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10 września 2013 r. w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gnojnik na lata 2013 -2020.
Treść uchwały

Uchwała Nr IV/32/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie Uszewskiej.
Treść uchały

Uchwała Nr IV/31/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego.
Treść uchwały

Uchwała NR IV/30/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie: zmian uchwały Nr III/15/15 Rady Gminy w Gnojniku z 30 stycznia 2015 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2023.
Treść uchwały

Uchwała NR IV/29/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r.
Treść uchwały

Uchwała Nr III/28/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie: przekazania do Komisji Rewizyjnej skarg na dyrektora Publicznego Gimnazjum w Gnojniku.
Treść uchwały

Uchwała Nr III/27/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie: zamiaru utworzenia Publicznego Gimnazjum w Lewniowej oraz włączenie go w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lewniowej.
Treść uchwały

Uchwała Nr III/26/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie: zmian uchwały Nr XXIV/224/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie: zarzadzenia poboru ołaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Treść uchwały

Uchwała Nr III/25/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/83/11 Rady Gminy Gnojnik z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie: poboru podatków w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, lesnego, podatku od nieruchomości.
Treść uchwały

Uchwała Nr III/24/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr III/23/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie: zatwierdenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Treść uchwały

Uchwała Nr III/22/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej.
Treść uchwały

Uchwała Nr III/21/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Treść uchwały

Uchwała Nr III/20/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej.
Treść uchwały

Uchwała Nr III/19/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gnojnik na 2015 r.
Treść uchwały

Uchwała Nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie: przyjęcia gminnego Programu Aktywności Lokalnej na 2015 rok.
Treść uchwały
Załącznik nr.1

Uchwała Nr III/17/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 - 2020
Treść uchwały

Uchwała Nr III/16/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie: wyrażenia  zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Gnojnik
Treść uchwały

Uchwała Nr III/15/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie:przyjecia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2023
Treść uchwały

Uchwała Nr III/14/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 roku Uchwała Budżetowa Gminy Gnojnik na 2015 rok
Treść uchwały