Menu główne

Sprawozdania z wykonania budżetu 2018

Sprawozdanie Finansowe Gminy Gnojnik 2018r.

Załączniki:

1.BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2018r.
2.BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na
dzień 31.12.2018 r.

3.Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2018r.
4. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) na 31.12.2018r.
5. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na 31.12.2018r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Gnojnik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdania Finansowe Urzędu Gminy Gnojnik 2018 r.

Załączniki:
Bilans jednostki budżetowej, sporządzony na dzień 31.12.2018r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki, sporządzone na dzień 31.12.2018r.
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).
Informacja dodatkowa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018 rok.

Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Gnojnik z wykonania budżetu za 2018r.
Załącznik nr. 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gnojnik na dzień 31.12.2018r.
Załącznik nr. 2  Sprawozdanie opisowe Centrum Kultury w Gnojniku.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV Kwartał

Rb-27S , korekta nr.2.
Rb-28S
Rb-N, korekta nr.2.
Rb-NDS, korekta nr.1.
Rb-PDP
Rb-UZ, korekta nr.1.
Rb-Z

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Gnojnik informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 roku.

Dochody budżetu Gminy Gnojnik za I półrocze 2018 r.

Wydatki wykonane budżetu Gminy Gnojnik za I półrocze 2018 r.

Wydatki bieżące wykonane budżetu Gminy Gnojnik za I półrocze 2018 r.

Wykonane wydatki majątkowe budżetu Gminy Gnojnik za I półrocze 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określanych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w I półroczu 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gnojnik w zakresie zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w I półroczu 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2018 r.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego w I półroczu 2018 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gminy Gnojnik w I półroczu 2018 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Gnojnik w I półroczu 2018 r.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za I półroczu 2018 r.
część 1
część 2

III Kwartał

Rb NDS

Rb N

Rb Z

Rb 27s

Rb 28s

----------------------------------------------------------------------

II Kwartał

Rb Z korekta

Rb NDS

Rb N

Rb Z

Rb 27s

Rb 28s

----------------------------------------------------------------

I Kwartał

Rb NDS

Rb N

Rb Z

Rb 27s

Rb 28s