Menu główne

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Globus"

Numer KRS: 0000457412

Siedziba:
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik

Adres do korespondencji: 32-864 Gnojnik, Żerków 79

Zarząd Stowarzyszenia:
Halina Krakowska – Prezes Stowarzyszenia
Ewa Cierniak – Lambert – Zastępca Prezesa
Krystyna Żak – Skarbnik

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku „Globus” powstało w grudniu 2012 r. Siedziba stowarzyszenia mieści się w budynku Urzędu Gminy w Gnojniku.

Celami stowarzyszenia są:
- prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk, a w szczególności w zakresie medycyny, profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych i ekonomicznych, nauk technicznych, a także nauk o Ziemi i Wszechświecie.
- aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego , propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego.
- prowadzenie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków Stowarzyszenia.
- podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu, a szczególnie pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem.
- inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym również osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych.
- upowszechnianie wiedzy o Gminie Gnojnik i Powiecie Brzeskim, w szczególności poprzez prezentowanie dorobku kulturalno – społecznego, walorów turystycznych oraz organizowanie spotkań zez znanymi osobami zasłużonymi dla Powiatu Brzeskiego.
Stowarzyszenie rokrocznie korzysta z dotacji przekazywanych przez Gminę Gnojnik. Zadania publiczne realizowane są przede wszystkim w dziedzinie wspierania osób w wieku emerytalnyn.

* Informacje pochodzą od Prezes Stowarzyszenia