Menu główne

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gosprzydowskiej

Numer KRS: 0000345557

Adres:
Gosprzydowa 291
32-864 Gnojnik

Zarząd:
Paweł Prus - Prezes Zarządu
Czesław Gruca - Wiceprezes Zarządu
Ewa Prus - Sekretarz
Maria Mróz - Skarbnik

Stowarzyszenie „Przyjaciół Ziemi Gosprzydowskiej” zostało założone 15 listopada 2009 roku. Wśród licznych działań podejmowanych przez  Stowarzyszenie na pierwszy plan wysuwają się projekty mające na celu zachowanie lokalnej tradycji i obyczajów, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody oraz dopomaganie w wypełnianiu aktualnych, pilnych zadań Kościoła. Stowarzyszenie od początku swego istnienia działa na rzecz ochrony oraz renowacji zabytkowego drewnianego kościoła w Gosprzydowej. Stowarzyszenie aktywnie promuje zabytki i lokalną twórczość kulturalną, kultywuje język regionalny i gwary oraz współorganizuje imprezy kulturalne, rekreacyjne i sportowe.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez: organizowanie odczytów, szkoleń, konferencji, organizowanie sekcji i kół zainteresowań dla dorosłych i młodzieży, wydawanie publikacji książkowych i reklamowych o charakterze kulturalnym, historycznym itp., tworzenie i prowadzenie izb regionalnych, budowy i remonty kaplic, krzyży i figur przydrożnych. Stowarzyszenie dąży również do podniesienia poziomu świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym.

Jedną z akcji podjętych przez Stowarzyszenie było zorganizowanie świetlicy parafialnej w budynku znajdującym się przy kościele w Gosprzydowej. Na ten cel pozyskano środki unijne. W świetlicy odbywają się spotkania samego Stowarzyszenia „Przyjaciół Ziemi Gosprzydowskiej” oraz innych organizacji działających przy parafii.

* Informacje pochodzą od członków Stowarzyszenia