Menu główne

Droga krajowa 75

Osoby zainteresowane postępem prac nad opracowaniem przebiegu drogi krajowej DK75 zapraszamy do bieżącego śledzenia strony www.dk75.pl

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o wszczęciu postępowania na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : „Budowie i przebudowie DK75 klasy GP na odcinku Brzesko - Nowy Sącz, odcinek II od Brzeska na włączeniu do DK75 do Nowego Sącza”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o rozpoczęciu postępowania środowiskowego ze strony dk75.pl

W dniu 27-09 br., w imieniu Inwestora, Wykonawca złożył wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji. Termin złożenia wniosku jest zgodny z planowanymi założeniami i bieżącym harmonogramem realizacji prac projektowych. Obecnie trwa weryfikacja przez Organ złożonego wniosku.

http://dk75.pl/939

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pismo od GDDKiA ws. dróg dojazdowych.

Treść pisma

Odpowiedź na pismo ws dróg dojazdowych.

Treść odpowiedzi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź GDDKiA (STEŚ) dot. Budowa i przebudowa drogi krajowej nr 75 (DK75) klasy GP na odc. Brzesko-Nowy Sącz.

Treść odpowiedzi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź GDDKiA dla Marek Chudoba Burmistrz Czchowa dot. Budowa i przebudowa drogi krajowej nr 75 (DK75) klasy GP na odc. Brzesko-Nowy Sącz, odc. II

Treść pisma

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Pismo Wójta Gminy Gnojnik do GDDKiA z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie rekomendacji wariantu przebiegu DK75 klasy GP na odcinku Brzesko - Nowy Sącz

Treść pisma

Załącznik do pisma

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź GDDKiA na pismo z dnia 08.04.2021r. dot. Budowa i przebudowa drogi krajowej nr 75 (DK 75) klasy GP na odc. Brzesko - Nowy Sącz, odc. II

Odpowiedź.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowe informacje dotyczące terminu złożenia wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) wydającego decyzje DoUŚ. Szczegóły można przeczytać na stronie internetowej: http://dk75.pl/933

---------------------------------------------------------------------------------------------

„Protokół KOPI Nr 1/2021 z posiedzenia z dnia 5 stycznia 2021 r., na którym rozpatrzono Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla zadania Budowa i przebudowa drogi krajowej nr 75 (DK75) klasy GP na odc. Brzesko – Nowy Sącz, Odc. II „

Treść protokołu

Pismo

Szacunkowy koszt nabycia nieruchomośći

Wykaz obiektów inżynierskich dla DK75 Brzesko Nowy Sącz przesłany mailem 2.03.2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------

„Informacje z posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) zorganizowane przez Zamawiającego – Centralę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 5 stycznia 2021 r.

http://dk75.pl/928

-------------------------------------------------------------------------------------------------

„Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 3.12.2020 r., zatwierdzająca „Dokumentacje hydrologiczną określającą warunki hydrologiczne w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięcia mogącego negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie polegającego na budowie i przebudowie drogi krajowej nr 75 (DK 75) klasy GP na odc. Brzesko – Nowy Sącz, odc. II od Brzeska na wyłączeniu do DK75 do Nowego Sącza” 

Treść decyzji.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź GDDKiA na pismo UG Gnojnik dotyczące wyboru wariantu przebiegu drogi krajowej nr 75. 

Treść odpowiedzi

Załączniki do odpowiedzi:

Rys.1

Rys. 2

Prezentacja z posiedzenia ZOPI z dn. 21.07.2020r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Wystosowane pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie dotyczące wyboru wariantu przebiegu drogi krajowej nr 75.
W załączniku pismo.

Korekta wariantu C z uwagi na kolizję z linią energetyczną wysokiego napięcia 400kV- http://dk75.pl/915

Podsumowanie etapu STEŚ – posiedzenie ZOPI-https://dk75.pl/920

JACOBS pismo z dnia 19.02.2020 r. - dotyczące uwag zoologa i ornitologa skierowane do UG Gnojnik dot. zlokalizowanych stanowisk występowania i rozrodu chronionych gatunków żab, wytępujących na obszarze stanowiącym przedmiot analizy - planowane warianty przebiegu drogi krajowej nr. 75.

JACOBS pismo z dn. 7 października 2019r. - Fragment tomu dokumentacji projektowejdotyczącej spotkań informacyjnych w Gminie Gnojnik. Raport składa się z części opisowej oraz kopii wniosków które wpłynęły i zostały poddane analizie po spotkaniach.

JACOBS - pismo, dotyczy prośby o wyrażenie opinii na temat proponowanych przebiegów pięciu wariantów nowego przebiegu DK75,zatwierdzonych do dalszych analiz decyzją posiedzenia Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) z dnia 18.12.2018r.

Badania prowadzone będą na trasie analizowanych 5 wariantów przebiegu projektowanej drogi DK75.

Roboty geologiczne prowadzone będą na działkach zlokalizowanych na terenie Gminy Gnojnik

Obręb Gnojnik dz. nr: 185; 190; 246; 243; 699; 700; 19; 14; 304; 303/2;

Obręb Uszew dz. nr: 335; 334/1; 336; 331/2; 1229; 922; 708; 709; 587; 1600; 1601; 1584; 2048; 1856; 631; 546; 1570/1; 1569; 2075/2; 100; 101/6;

Obręb Zawada Uszewska dz. nr: 309/1; 311; 638/1; 687; 841; 797; 799; 821; 822;

Obręb Biesiadki dz. nr: 447; 446; 449/1; 575; 574;

Obręb Lewniowa dz. nr: 230/8; 587; 588; 577/11; 6; 7/2; 41; 43/1; 283; 295;

Obręb Gosprzydowa dz. nr: 106/2; 107; 413; 414/2; 920; 674; 1249;

Pismo – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie z dn. 16 lipca 2019r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petycja mieszkańców Lewniowej dotycząca DK75  Brzesko – Nowy Sącz.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz, odnośnie zaproszenia z dnia 28 maja 2019r. , dotyczącego spotkania w sprawie omówienia możliwości przebiegu planowanej  drogi DK75.

Treść  pisma

...........................................................................................................................................

„Budowa i przebudowa drogi krajowej nr 75 (DK75) klasy GP na odc. Brzesko – Nowy Sącz”- spotkanie informacyjne.

....................................................................................................................................

Odpowiedź GDDKiA w Krakowie dot. podpisanego Porozumienia Samorządów w sprawie DK75.

 

................................................................................................................................................

Informujemy, iż w dniu 04 kwietnia 2019 r. w siedzibie Gminy Iwkowa miało miejsce spotkanie, którego celem było podjęcie i zatwierdzenie dokumentu pn: „Wspólne stanowisko samorządów, w tym Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów miast i gmin dotyczące przebiegu korytarza DK75”. Efektem tego spotkania było podpisanie porozumienia przez włodarzy samorządów, których dotyczy ta kwestia. Zgodnie z zapisem w/w porozumienia, dopuszcza się późniejsze korekty w obrębie poszczególnych gmin na załączniku do tego porozumienia jakim jest mapa z naniesionym proponowanym przebiegiem korytarza DK 75. Wójt Gminy Gnojnik naniósł korektę w obrębie obszaru terytorialnego Gminy Gnojnik  (zaznaczone na mapie kolorem fioletowym wokół zielonego „wariantu samorządowego” ). Wprowadzona korekta z uwagi na dbałość o interesy mieszkańców  naszej gminy ma  na celu zminimalizowanie ewentualnych wyburzeń, które mogły by kolidować z przedmiotową inwestycją.
 
Wspólne stanowisko samorządów, w tym Prezydenta, Burmistrza i Wójtów miast i gmin dotyczące przebiegu korytarza DK75.

Załącznik graficzny proponowanego przebiegu korytarza DK75.

................................................................................................................................................

Aktualizacja przebiegów DK75 – marzec 2019

...............................................................................................................................................

Aktualizacja przebiegów – grudzień 2018

UWAGA: Skorygowano lokalizację tunelu na korytarzu F

..................................................................................................................................................

MAPY- DK75

...............................................................................................................................................

Jacobs - Opracowanie Studium Korytarzowego, Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego

Jacobs - Opracowanie Studium Korytarzowego, Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, mapa

DK 75 – informacje dot.  Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym, dla wszystkich zatwierdzonych protokołem ZOPI korytarzy.

Jacobs - Opracowanie Studium Korytarzowego, Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego

MAPA - Aktualizacja przebiegów korytarzy – grudzień 2018

Prezentacja z posiedzenia Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych – 18 grudnia 2018 r.

Spis aktualności dotyczących DK75:

DK 75 – informacje dot. studium korytarzowego

Informacja nt. etapu prac – przebudowa/budowa DK75

Raporty dot. stanowisk i opinii w sprawie przebudowy DK75

Przebudowa DK 75 (20.04.2018)

Przebudowa DK 75 (15.01.2018)

Przebudowa DK 75 (08.01.2018)

Stanowisko w sprawie przebudowy/budowy (19.12.2017)

Przebudowa drogi krajowej – nowe warianty (16.10.2017)

Przebudowa drogi krajowej – informacje (21.04.2017)

Spotkanie dotyczące drogi krajowej (11.04.2017)