Menu główne

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - "Budowa sieci wodociągowej" (17.01.2017)

WÓJT GMINY GNOJNIK
ZAWIADAMIA
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.Dz.U.2016.23 z późn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2016.353 z późn. zm.)

zawiadamiam, że na wniosek Gminy Gnojnik z dnia 28 grudnia 2016 roku uzupełniony w dniu 5 stycznia 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Gnojnik, Gosprzydowa, Zawada Uszewska i Uszew”

Treść zawiadomienia