Menu główne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 21.03.2017 r.

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2015.1774 j.t.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Działka nr 240 o pow. 0,58 ha (Lz-PsIV-0,04 ha; Lz-0,02 ha; ŁV-0,08 ha; PsIV-0,44 ha) położona w miejscowości Gnojnik, zapisana w KW TR1B/00088173/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka leży częściowo w terenach użytków rolnych w strefach ochronnych (bezpieczeństwa) infrastruktury technicznej i komunikacji, na obszarach przewidywanego zasięgu przekroczeń standardów jakości środowiska oraz w strefach sanitarnych cmentarzy czynnych, a częściowo terenach sadów z dopuszczeniem zalesienia w obszarach zagrożonych procesami denudacyjnymi. Obciążenia nieruchomości – brak. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - brak.
- cena wywoławcza: 10 500,00 zł brutto (słownie złotych: dziesięć tysięcy pięćset 00/100) - działka zwolniona z podatku VAT.


Termin złożenia wniosku o nabycie bezprzetargowe przez osoby uprawnione, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2015.1774 j.t.) oraz ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 803 ze zm.) upływa z dniem 11.04.2017 r.

Wójt Gminy Gnojnik
Sławomir Paterek

Gnojnik 21.03.2017 r.