Menu główne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (21.09.2017 r.)

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 t.j. z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

I. Oznaczenie nieruchomości: Działka nr 424/4 w Uszwi objęta KW TR1B/00017382/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku.
W planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka leży w terenach oznaczonych jako: działka ewidencyjna o numerze 424/4 położona w obrębie Uszew leży w terenach oznaczonych: E55 RZ-ZZ,RT tj. tereny użytków zielonych na obszarach zagrożonych zalaniem wodami powodziowymi, 12-ZZ w strefach ochronnych (bezpieczeństwa) infrastruktury technicznej na obszarach przewidywanego zasięgu przekroczeń standardów jakości środowiska, które stanowią około 0,03 ha działki; E53 RZ-RI,ZZ tj. tereny użytków zielonych na obszarach inwestycji perspektywicznych 22-IP/WS2 oraz na obszarach zagrożonych zalaniem wodami powodziowymi 12-ZZ, które stanowią około 0,21 ha działki; KD (DG-D) tj. tereny komunikacji drogowej – dróg gminnych klasy D (dojazdowych), które stanowią pozostałą część przedmiotowej działki ewidencyjnej. Równocześnie działka ewidencyjna o numerze 424/4 położona w obrębie Uszew zlokalizowana jest w następujących strefach:     1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego, które obejmują całą powierzchnię przedmiotowej działki; 2-R tj. tereny obszarów funkcjonalnego rolnictwa wyznaczone w centralnej części gminy w obrębie miejscowości Uszew (zachodnia część wsi), które obejmują całą powierzchnię przedmiotowej działki;  6-EKO tj. granice korytarza ekologicznego doliny Uszwicy w zasięgu obszarów zagrożonych zalaniem wodami powodziowymi;7-PEII (SO) tj. tereny obszarów perspektywicznych złóż mineralnych (kopalin) „Uszew” (surowców okruchowych) w czaszy projektowanego wielofunkcyjnego zbiornika wodnego „Uszew Leksandrówka”; 12-ZZ tj. tereny obszarów zagrożonych zalaniem wodami powodziowymi, ustalone na podstawie danych historycznych; 17-WS2 tj. tereny obszarów ochrony projektowanego zbiornika wielofunkcyjnego zbiornika wodnego (pasy ochronne po 50 m od granic projektowanego zalewu) tj. wielofunkcyjnego zbiornika wodnego „Uszew – Leksandrówka na rzece Leksandrówce”; 22-IP/WS2 tj. tereny obszarów inwestycji perspektywicznych stanowiące rezerwy terenów dla realizacji wielofunkcyjnego zbiornika wodnego „Uszew-Leksandrówka” na rzece Leksandrówce.
Ponadto przez wyżej wymienioną działkę ewidencyjną przechodzą gazociągi wysokiego ciśnienia oznaczone symbolem 17GAØ500 wraz ze strefą ochronną (bezpieczeństwa).
Powierzchnia nieruchomości: 0,26 ha
Przeznaczenie: działalność rolnicza
Forma dzierżawy: bezprzetargowo
Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 1,495 q żyta rocznie /cena q żyta ustalona dla celów podatku rolnego w danym roku/ + należny podatek Vat
Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT
Okres dzierżawy: do 3 lat

II. Oznaczenie nieruchomości: Działka nr 611 Uszwi objęta KW TR1B/00015387/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku.
W planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka leży w terenach oznaczonych jako: E16 RP-RI tj. tereny użytków rolnych na obszarach inwestycji perspektywicznych 22-IP/PU, które stanowią 0,28 ha przedmiotowej działki; E69 RP-RI,RT tj. tereny użytków rolnych na obszarach inwestycji perspektywicznych, 22-IP/PU w strefach ochronnych (bezpieczeństwa) infrastruktury technicznej i komunikacji, które stanowią 0,43 ha przedmiotowej działki. Równocześnie działka ewidencyjna o numerze 611 położona w obrębie Uszew zlokalizowana jest w całości w następujących strefach: 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego; 2-R tj. tereny obszarów funkcjonalnego rolnictwa wyznaczone w centralnej części gminy w obrębie miejscowości Uszew (zachodnia część wsi); 22-IP/PU tj. tereny obszarów inwestycji perspektywicznych dla realizacji ośrodków produkcji pozarolniczej. Ponadto przez wyżej wymienioną działkę ewidencyjną przechodzą gazociągi wysokiego ciśnienia oznaczone symbolem 17GAØ500 wraz ze strefą ochronną (bezpieczeństwa).
Powierzchnia nieruchomości: 0,71 ha
Przeznaczenie: działalność rolnicza
Forma dzierżawy: bezprzetargowo
Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 3,55 q żyta rocznie /cena q żyta ustalona dla celów podatku rolnego w danym roku/ + należny podatek Vat
Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT
Okres dzierżawy: do 3 lat

Wójt Gminy Gnojnik
mgr Sławomir Paterek

Gnojnik, 21.09.2017