Menu główne

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki mienia komunalnego - 05.05.2017 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Gnojnik ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki stanowiącej mienia komunalne gminy Gnojnik.

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 240 o pow. 0,58 ha (Lz-PsIV-0,04 ha; Lz-0,02 ha; ŁV-0,08 ha; PsIV-0,44 ha) położonej w miejscowości Gnojnik, zapisanej w KW TR1B/00088173/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka leży częściowo w terenach użytków rolnych w strefach ochronnych (bezpieczeństwa) infrastruktury technicznej i komunikacji, na obszarach przewidywanego zasięgu przekroczeń standardów jakości środowiska oraz w strefach sanitarnych cmentarzy czynnych, a częściowo terenach sadów z dopuszczeniem zalesienia w obszarach zagrożonych procesami denudacyjnymi. Obciążenia nieruchomości – brak. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - brak.
- cena wywoławcza: 10 500,00 zł brutto (słownie złotych: dziesięć tysięcy pięćset 00/100) - działka zwolniona z podatku VAT.
- wadium:  1 050,00 zł

Termin przetargu: 9 czerwca 2017r., godz. 11:00

Miejsce przetargu: Urząd Gminy Gnojnik, pok. nr 15

Zastrzega się, że jest to przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych tj. nabywcą przedmiotowej nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny lub  osoba fizyczna zamierzająca utworzyć gospodarstwo rodzinne spełniający warunki określone w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 803 ze zm.)

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gnojnik – Bank Spółdzielczy w Brzesku, Oddział w Gnojniku Nr 10 9453 0009 0020 0200 0039 0008 w nieprzekraczalnym terminie do 5 czerwca 2017 r. Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Gnojnik. Ponad to do dnia 5 czerwca r. należy złożyć w Urzędzie Gminy Gnojnik (sekretariat pokój nr 6) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym w dniu 9 czerwca 2017 r. – dz. nr 240 położona w Gnojniku”, pisemne oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu. wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi poniżej:

I. Dla oferenta będącego rolnikiem indywidualnym:

1. Dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez Wójta Gminy.

2. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat, na terenie gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

3. Oświadczenie oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których oferent jest właścicielem (współwłaścicielem w części ułamkowej – należy podać powierzchnię proporcjonalną do udziału w nieruchomości rolnej; współwłaścicielem w przypadku współwłasności łącznej - należy podać łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności), użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem. Oświadczenie powinno być poświadczone przez Wójta.

4. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 ze zm.). Uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:
1) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe, lub tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie, lub
2) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie, lub
3) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5 letni staż pracy w rolnictwie.
Za staż pracy, o którym mowa powyżej, uznaje się okres w rozumieniu art. 6 ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w którym osoba fizyczna:
1) podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub
2) prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub
3) była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub
4) wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej, lub
5) odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 109), określono:
1) kierunki studiów wyższych, których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego;
2) zawody, których posiadanie uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze lub wykształcenie
3) zasadnicze zawodowe rolnicze;
4) zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomowych, ze względu na które uznaje się te studia za studia podyplomowe, których zakres jest związany z rolnictwem;
5) tytuły kwalifikacyjne, tytuły zawodowe oraz tytuły zawodowe mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej;
6) rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych.

II. Dla oferenta będącego osobą fizyczną zamierzającą utworzyć gospodarstwo rodzinne:
Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2-4, ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j Dz.U.2016.2052 ze zm.) może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek  osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, która:
a) posiada kwalifikacje rolnicze albo której, pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, przyznano pomoc, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1387 i 1579) albo w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337 i 1579), a termin na uzupełnienie tych kwalifikacji jeszcze nie upłynął,
b) daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,
c) zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego.

5. Potwierdzenie wniesienia wadium.

6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

Po sprawdzeniu przez Komisję Przetargową zgłoszeń i pozostałych dokumentów lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 6 czerwca 2017 roku do godz. 1400 na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gnojnik, Gnojnik 363.

Uczestnicy przetargu winni stawić się w terminie i miejscu przetargu wskazanym w ogłoszeniu i przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

Osoby biorące udział w przetargu znają stan prawny i granice nabywanej nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn., że minimalne postąpienie nie może być niższe niż 105,00 zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz Gminy Gnojnik w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie w całości i powinna być odnotowana na koncie Urzędu Gminy Gnojnik nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Wygrywający przetarg pokrywa koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Gnojnik, pokój nr 15 oraz pod nr tel. 14 68 69 600 wew. 18 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Gminy Gnojnik oraz opublikowanie na stronie internetowej Gminy Gnojnik www.gnojnik.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gnojnik.

Wójt Gminy Gnojnik
mgr Sławomir Paterek

Gnojnik, 5 maja 2017 r.