Menu główne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 6.03.2017 r.

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2015.1774 j.t.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1. Działka nr 22/2 o pow. 0,05 ha (Ls-III) położona w Gnojniku, zapisana w KW nr TR1B/00036896/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku, w planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka leży w terenach A67 ZL tj. terenach lasów, zlokalizowana w strefie 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.
- cena nieruchomości: 1 500 zł brutto (słownie złotych: tysiąc pięćset złotych 00/100)

2. Działka nr 24/2 o pow. 0,23 ha (Ls-III) położona w Gnojniku, zapisana w KW nr TR1B/00036896/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku, w planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka leży w terenach A67 ZL tj. terenach lasów, zlokalizowana w strefie 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego, oraz 10- ZO tj. tereny obszarów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych o niższym stopniu zagrożenia. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.
- cena nieruchomości: 5 000,00 zł brutto (słownie złotych: pięć tysięcy złotych 00/100)


Termin złożenia wniosku o nabycie bezprzetargowe przez osoby uprawnione, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 cyt. wyżej cytowanej ustawy lub innych przepisów upływa z dniem 20 kwietnia 2017 r.


Wójt Gminy Gnojnik
Sławomir Paterek

Gnojnik 6.03.2017 r.