Menu główne

Uchwały podjęte w 2016 roku

Uchwała nr XXII/208/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. 
Treść uchwały

Uchwała nr XXII/207/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej.
Treść uchwały

Uchwała nr XXII/206/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Treść uchwały

Uchwała nr XXII/205/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej.
Treść uchwały

Uchwała rr XXII/204/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gnojnik na 2017 r.
Treść uchwały

Uchwała nr XXII/203/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gnojnik oraz warunku i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Treść uchwały - część I
Treść uchwały - część II

Uchwała nr XXII/202/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Gnojnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
Treść uchwały

Uchwała nr XXII/201/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gnojnik na lata 2016 - 2020.
Treść uchwały

Uchwała nr XXII/200/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Gnojnik do projektu pn.: „Obniżenie Poziomu Niskiej Emisji w Gospodarstwach Domowych na terenie Gmin: Gnojnik, Borzęcin, Szczucin, Szczurowa, Wietrzychowice, Dębno, Czchów, Zakliczyn”.
Treść uchwały

Uchwała nr XXII/199/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
Treść uchwały

Uchwała nr XXII/198/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2032.
Treść uchwały - część I
Treść uchwały - część II

Uchwała nr XXII/197/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia Budżetu Gminy Gnojnik na rok 2017.
Treść uchwały

Uchwała nr XXII/196/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: zmian uchwały nr XIII/114/15 Rady Gminy w Gnojniku z 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2032.
Treść uchwały - część I
Treść uchwały - część II

Uchwała nr XXII/195/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r.
Treść uchwały

Uchwała nr XXI/194/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gnojnik oraz warunku i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Treść uchwały

Uchwała nr XXI/193/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
Treść uchwały

Uchwała nr XXI/192/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXI/191/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych.
Treść uchwały

Uchwała nr XXI/190/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXI/189/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie:  wyrażenia woli przystąpienia z Gminą Brzesko do realizacji zadania polegającego na wybudowaniu sieci wodociągowej koniecznej do zasilania w wodę Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXI/188/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie: zmian uchwały nr XIII/114/15 Rady Gminy w Gnojniku z 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2032.
Treść uchwały

Uchwała nr XXI/187/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r.
Treść uchwały

Uchwała nr XX/186/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10 listopada 2016 r.w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Gnojnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
Treść uchwały

Uchwała nr XX/185/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016- 2018.
Treść uchwały

Uchwała nr XX/184/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XX/183/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie: przyjęcia Programu gospodarki wodno-ściekowej Gminy Gnojnik na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2025.
Treść uchwały
Załączniki do uchwały

Uchwała nr XX/182/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie: przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Treść uchwały

Uchwała nr XX/181/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie: wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.
Treść uchwały

Uchwała nr XX/180/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10 listopada 2016 r.w sprawie: przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gnojnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w roku 2017.
Treść uchwały

Uchwała nr XX/179/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień.
Treść uchwały

Uchwała nr XX/178/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XX/177/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie: zmian uchwały nr XIII/114/15 Rady Gminy w Gnojniku z 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2032.
Treść uchwały

Uchwała nr XX/176/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r.
Treść uchwały

Uchwała nr XIX/175/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 12 września 2016 r. w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia z Powiatem Brzeskim do realizacji zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1441K Złota przez wieś w km od 0+016 do km 4+720 oraz drogi powiatowej nr 1439 K Gnojnik – Złota w km 7+680 – 8+280 wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej nr 1441 K w miejscowości Złota w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019 i zabezpieczenia w budżecie na 2017 rok środków finansowych na realizację tego zadania.
Treść uchwały

Uchwała nr IXI/174/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 12 września 2016 r. w sprawie: zmian uchwały nr XIII/114/15 Rady Gminy w Gnojniku z 29 grudnia 2015 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2032.
Treść uchwały

Uchwała nr XVIII/173/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie: przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: "Nowoczesna i skuteczna e-administracja" przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
Treść uchwały

Uchwała nr XVIII/172/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XVIII/171/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie: zawarcia z Gminą Miasta Tarnowa porozumienia o współfinansowaniu Międzyprzedszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Drzewo Życia” w Tarnowie.
Treść uchwały

Uchwała nr XVIII/170/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnojniku.
Treść uchwały

Uchwała nr XVIII/169/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie Uszewskiej.
Treść uchwały

Uchwała nr XVIII/168/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie: zmian uchwały nr XIII/114/15 Rady Gminy w Gnojniku z 29 grudnia 2015 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2032.
Treść uchwały

Uchwała nr XVIII/167/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r.
Treść uchwały

Uchwała nr XVII/166/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Gnojnik na lata 2015-2020, opracowanego w ramach projektu pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gnojnik” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
Treść uchwały
Załącznik

Uchwała nr XVII/165/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia Gminy Gnojnik do realizacji projektu pn. SZKOŁA CYFROWO AKTYWNA - Nowe kompetencje uczniów dla cyfrowych zawodów przyszłości w ramach działania 10.1 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Treść uchwały

Uchwała nr XVII/164/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie: nabycia działek nr 596 i 717 położonych w Uszwi w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XVII/163/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenia jego spłaty, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2016 r. oraz spłatę  wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Treść uchwały

Uchwała nr XVI/162/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie: zmian Uchwały nr XIII/114/15 Rady Gminy w Gnojniku z 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2028.
Treść uchwały

Uchwała nr XVII/161/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r.
Treść uchwały

Uchwała nr XVII/160/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku za 2015 rok.
Treść uchwały

Uchwała nr XVII/159/16 Rady Gminy w Gnojnik z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok budżetowy 2015.
Treść uchwały

Uchwała nr XVII/158/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gnojnik za 2015 r.
Treść uchwały

Uchwała nr XVI/157/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie: nadania honorowego obywatelstwa gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XVI/156/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie: nadania honorowego obywatelstwa gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XVI/155/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XVI/154/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy w Gnojniku.
Treść uchwały

Uchwała nr XVI/153/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku.
Treść uchwały

Uchwała nr XVI/152/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie: dopłaty dla odbiorców indywidualnych do taryfowej ceny m3 ścieków dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na okres od 01.07.2016 do 30.06.2017 r.
Treść uchwały

Uchwała nr XVI/151/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 01.07.2016 do 30.06.2017 r.
Treść uchwały

Uchwała nr XVI/150/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie: nabycia działek nr 560/4, 559 i 558 położonych w Gosprzydowej w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XVI/149/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XVI/148/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.
Treść uchwały

Uchwała nr XVI/147/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść uchwały

Uchwała nr XVI/146/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
Treść uchwały

Uchwała nr XVI/145/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie: określenia górnych stawek dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Treść uchwały

Uchwała nr XVI/144/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gnojnik oraz warunku i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Treść uchwały
Załącznik - wzór deklaracji

Uchwała nr XVI/143/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biesiadkach.
Treść uchwały

Uchwała nr XVI/142/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie: zmian Uchwały nr XIII/114/15 Rady Gminy w Gnojniku z 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2028.
Treść uchwały

Uchwała nr XVI/141/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r.
Treść uchwały

Uchwała nr XV/140/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 marca 2016 r.w sprawie: przystąpienia Gminy Gnojnik do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.
Treść uchwały

Uchwała nr XV/139/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 marca 2016 r.w sprawie: sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XV/138/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 marca 2016 r.w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojnik w 2016 roku.
Treść uchwały

Uchwała nr XV/137/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 marca 2016 r.w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Gnojnik do Subregionalnego Projektu Transportowego pn. "Subregionalna Infrastruktura Transportowa".
Treść uchwały

Uchwała nr XV/136/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 marca 2016 r.w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych.
Treść uchwały

Uchwała nr XV/135/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 marca 2016 r.w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Brzeskiego.
Treść uchwały

Uchwała nr XV/134/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 marca 2016 r.w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego.
Treść uchwały

Uchwała nr XV/133/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 marca 2016 r.w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewniowej.
Treść uchwały

Uchwała nr XV/132/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 marca 2016 r.w sprawie: ustalenia miesięcznej diety dla sołtysów.
Treść uchwały

Uchwała nr XV/131/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 marca 2016 r.w sprawie: zmian Uchwały nr XIII/114/15 Rady Gminy w Gnojniku z 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2028.
Treść uchwały

Uchwała nr XV/130/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 marca 2016 r.w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2016 rok.
Treść uchwały

Uchwała nr XIV/129/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 18 lutego 2016 r.w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie Uszewskiej.
Treść uchwały

Uchwała nr XIV/128/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 18 lutego 2016 r.w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego.
Treść uchwały

Uchwała nr XIV/127/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie: określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gnojnik oraz wykazu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Treść uchwały

Uchwała nr XIV/126/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 18 lutego 2016 r.w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Gnojnik do projektu pn."Centrum Usług Wspólnych".
Treść uchwały

Uchwała nr XIV/125/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 18 lutego 2016 r.w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XIV/124/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 18 lutego 2016 r.w sprawie: Uchwalenia Statutu Gminy.
Treść uchwały

Uchwała nr XIV/123/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 18 lutego 2016 r.w sprawie: zmian Uchwały nr XIII/114/15 Rady Gminy w Gnojniku z 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2028
Treść uchwały

Uchwała nr XIV/122/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 18 lutego 2016 r.w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r.
Treść uchwały