Menu główne

Sprawozdania z wykonania budżetu 2011

Rb-NDS – IV Kwartał
Rb-N – IV Kwartał
Rb-Z – IV Kwartał
Rb 27s - IV Kwartał
Rb 28s - IV Kwartał

Rb-NDS – III Kwartał
Rb-N – III Kwartał
Rb-Z – III Kwartał
Rb 27s - III Kwartał
Rb 28s - III Kwartał

Rb-NDS – II Kwartał
Rb-N – II Kwartał
Rb-Z – II Kwartał
Rb 27s - II Kwartał
Rb 28s - II Kwartał

Rb-NDS – I Kwartał
Rb-N – I Kwartał
Rb-Z – I Kwartał
Rb 27s - I Kwartał
Rb 28s - I Kwartał

SPRAWOZDANIA ROCZNE:

Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gnojnik za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gnojnik na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego od złożenia ostatniej informacji tj. od 31.12.2010 roku.

Dochody budżetu Gminy Gnojnik za 2011 rok.

Wydatki wykonane budżetu Gminy Gnojnik za 2011 rok.

Wydatki bieżące wykonane budżetu Gminy Gnojnik za 2011 rok.

Wykonane wydatki majątkowe budżetu Gminy Gnojnik za 2011 rok.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określanych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2011 roku.

Sprawozdanie z wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących w budżetu Unii Europejskiej w 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gnojnik w zakresie zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 roku.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego w 2011 roku.

SPRAWOZDANIA PÓŁROCZNE:

Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu Gminy Gnojnik za I półrocze 2011 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2011 ROKU

WYDATKI WYKONANE BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I półrocze 2011 roku

WYDATKI BIEŻĄCE WYKONANE BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I półrocze 2011 roku

WYKONANE WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I półrocze 2011 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLANYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W I półroczu 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI W I półroczu 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNIK W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w I półroczu 2011 ROKU

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2011r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO W I półroczu 2011 ROKU
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ w I półroczu 2011 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY GNOJNIK W I półroczu 2011 ROKU

Przedstawienie zmian budżetu. Zmiany zwiększające i zmniejszające ogólną planowaną kwotę budżetu gminy – stan na 30.06.2011 roku

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami na dzień 30 czerwca 2011 roku to planowany deficyt w wysokości 3.451.670,00 złotych

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gnojnik w I półroczu 2011 roku