Menu główne

Uchwały podjęte w 2018 roku

Uchwała nr III/33/2018 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr III/32/2018 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr II/15/2018 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wzorów formularzy deklaracji podatkowych, dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Krakowie.
Treść uchwały

Uchwała nr III/31/2018 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr III/30/2018 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Treść uchwały

Uchwała nr III/29/2018 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej.
Treść uchwały

Uchwała nr III/28/2018 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej.
Treść uchwały

Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Treść uchwały

Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/321/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”.
Treść uchwały

Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gnojnik na rok 2019.
Treść uchwały

Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały nr XXXIV/299/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2040.
Treść uchwały
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r.
Treść uchwały

Uchwała nr II/19/2018 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w gminie Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawiepodwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 2023.
Treść uchwały

Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Treść uchwały

Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Gnojnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019”.
Treść uchwały
Załącznik nr 1 do uchwały

Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych, dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Krakowie.
Treść uchwały

Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Treść uchwały

Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian uchwały nr XXXIV/299/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2040.
Treść uchwały
Załącznik nr 1 do uchwały
Załącznik nr 2 do uchwały
Załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r.
Treść uchwały

Uchwała nr I/11/2018 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr I/10/2018 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr I/9/2018 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr I/8/2018 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej Rady Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr I/7/2018 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej Rady Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr I/6/2018 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr I/5/2018 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr I/4/2018 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojnik oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Treść uchwały

Uchwała nr I/3/2018 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr I/2/2018 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr I/1/2018 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XLII/393/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 11 października 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XLII/392/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakresu tej pomocy, w tym nagród dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach.
Treść uchwały

Uchwała nr XLII/391/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w gminie Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XLII/390/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 11 października 2018 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XLII/389/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 11 października 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji wspólnego zadania pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego”.
Treść uchwały

Uchwała nr XLII/388/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/274/13 Rady Gminy w Gnojnik z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości zmienionej Uchwałą nr XXX/296/13 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 18 grudnia 2013 roku.
Treść uchwały

Uchwała nr XLII/387/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian uchwały nr XXXIV/299/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2040.
Treść uchwały
Załącznik nr 1 do uchwały
Załącznik nr 2 do uchwały
Załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała nr XLII/386/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r.
Treść uchwały

Uchwała nr XLI/385/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 19 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Treść uchwały

Uchwała nr XLI/384/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 19 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XLI/383/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 19 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XLI/382/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 19 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały
Załącznik nr 1 do uchwały
Załącznik nr 2 do uchwały
Załącznik nr 3 do uchwały

Uchwala nr XLI/381/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 19 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały
Załącznik nr 1 do uchwały
Załącznik nr 2 do uchwały
Załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała nr XLI/380/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 19 września 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XLI/379/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 19 września 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XLI/378/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 19 września 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektorów Publicznych Przedszkoli w Gnojniku i Uszwi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z wyżywienia.
Treść uchwały

Uchwała nr XLI/377/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
Treść uchwały

Uchwała nr XLI/376/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 19 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Brzeskiego.
Treść uchwały

Uchwała nr XLI/375/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 19 września 2018 r. w sprawie udzielenia Gminie Kocmyrzów – Luborzyca dotacji celowych na koszty realizacji wspólnego zadania pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego”.
Treść uchwały

Uchwała nr XLI/374/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian uchwały nr XXXIV/299/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2040.
Treść uchwały
Załącznik nr 1 do uchwały
Załącznik nr 2 do uchwały
Załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała nr XLI/373/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r.
Treść uchwały

Uchwała nr XL/372/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Wójta Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XL/371/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XL/370/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XL/369/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XL/368/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Gnojnik w miejscowościach: Gnojnik, Gosprzydowa oraz Lewniowa” realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Treść uchwały

Uchwała nr XL/367/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenia jego spłaty, z  przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Treść uchwały

Uchwała nr XL/366/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały nr XXXIV/299/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2040.
Treść uchwały
Załącznik nr 1 do uchwały
Załącznik nr 2 do uchwały
Załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała nr XL/365/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIX/364/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIX/363/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie nabycia działki nr 296/1 położonej w Lewniowej w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIX/362/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIX/361/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIX/360/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIX/359/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIX/358/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIX/357/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIX/356/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIX/355/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIX/354/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/258/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 14 lipca 2017 r.
Treść uchwały
Załącznik nr 1 do uchwały
Załącznik nr 1 do załącznika
Załącznik nr 2 do załącznika (do pobrania z BIP)

Uchwała nr XXXIX/353/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenie udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXXIX/352/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIX/351/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla  Ochotniczej Straży Pożarnej w Uszwi.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIX/350/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmian uchwały nr XXXIV/299/17 Rady Gminy w Gnojniku z 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2040.
Treść uchwały
Załącznik nr 1 do uchwały
Załącznik nr 2 do uchwały
Załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała nr XXXIX/349/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXVIII/348/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność finansową organów sołectwa Gosprzydowa.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXVIII/347/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXVIII/346/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXVIII/345/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXVIII/344/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXVIII/343/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Gnojnik miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXVIII/342/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedażnapojów alkoholowych na terenie Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXVIII/341/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia wspólnie z Powiatem Brzeskim do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1439 K Gnojnik – Złota w miejscowościach Gnojnik, Lewniowa, Złota, Biskupice Melsztyńskie w km 0+014 – 8+279” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 i zabezpieczenia w budżecie Gminy Gnojnik na rok 2019 środków finansowych na realizacje tego zadania.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXVIII/340/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXVIII/339/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uszwi.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXVIII/338/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian uchwały nr XXXIV/299/17 Rady Gminy w Gnojniku z 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2040.
Treść uchwały
Załącznik nr 1 do uchwały
Załącznik nr 2 do uchwały
Załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała nr XXXVIII/337/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXVIII/336/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku za 2017 rok.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXVIII/335/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok budżetowy 2017.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXVIII/334/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gnojnik za 2017 r.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXVII/333/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXVII/332/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXVII/331/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXVII/330/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXVII/329/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla  Ochotniczej Straży Pożarnej w Uszwi.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXVII/328/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmian uchwały nr XXXIV/299/17 Rady Gminy w Gnojniku z 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2040.
Treść uchwały
Załącznik nr 1
Załacznik nr 2
Załącznik nr 3

Uchwała nr XXXVII/327/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXVI/326/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXVI/325/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Gnojnik na lata 2011-2020 zatwierdzonej uchwałą nr  4/2018 zebrania wiejskiego z dnia 11 kwietnia 2018 r.
Treść uchwały
Załącznik do uchwały

Uchwała nr XXXIV/324/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały nr XXXIV/299/17 Rady Gminy w Gnojniku z 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2040.
Treść uchwały
Załącznik nr 1
Załącznik nr 3

Uchwała nr XXXVI/323/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXV/322/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXV/321/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXV/320/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojnik w 2018 roku”.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXV/319/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gnojnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXV/318/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gnojnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXV/317/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXV/316/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXV/315/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/303/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Gnojnik, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
Treść uchwały

Uchwała nr XXXV/314/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biesiadkach.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXV/313/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXV/312/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian uchwały nr XXXIV/299/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2040.
Treść uchwały
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Uchwała nr XXXV/311/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r.
Treść uchwały