Menu główne

Sprawozdania z wykonania budżetu 2016

IV kwartał

Rb NDS
Rb N
Rb Z
Rb 27s
Rb 28s

III Kwartał

Rb NDS
Rb N
Rb Z
Rb 27s
Rb 28s

II Kwartał

Rb NDS
Rb N
Rb Z
Rb 27s
Rb 28s

I Kwartał

Rb NDS
Rb N
Rb Z
Rb 27s
Rb 28s

SPRAWOZDANIE ROCZNE:

Dochody budżetu Gminy Gnojnik za  2016 rok.

Wykonane wydatki budżetu Gminy Gnojnik za 2016 rok.

Wydatki bieżące wykonane budżetu Gminy Gnojnik za 2016 rok.
Część 1
Część 2

Wykonane wydatki majątkowe budżetu Gminy Gnojnik za 2016 rok.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2016 roku.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego w 2016 roku.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2016 roku.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Gnojnik w 2016 roku.

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu w 2016 roku.
Część I
Część II
Część III

SPRAWOZDANIA PÓŁROCZNE:

Dochody budżetu Gminy Gnojnik za I półrocze 2016 r.

Wydatki wykonane budżetu Gminy Gnojnik za I półrocze 2016 r.

Wykonane wydatki bieżące budżetu Gminy Gnojnik za I półrocze 2016 r.

Wykonane wydatki majątkowe budżetu Gminy Gnojnik za I półrocze 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie pofilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w I półroczu 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu  Gminy Gnojnik w zakrasie zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2016 r. oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gnojnik w zakrasie planu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin w I półroczu 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2016 r.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2016 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Gnojnik.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu w I półroczu 2016 roku.

Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu Gminy Gnojnik za I półrocze 2016 roku.