Menu główne

Uchwały podjęte w 2017 roku

Uchwała nr XXXIV/310/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIV/309/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIV/308/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. 
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIV/307/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIV/306/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIV/305/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIV/304/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gnojnik na 2018 r.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIV/303/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Gnojnik, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIV/302/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIV/301/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIV/300/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
Treść uchwały
Załącznik do uchwały

Uchwała nr XXXIV/299/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2040.
Treść uchwały
Załącznik nr 1 do uchwały
Załącznik nr 2 do uchwały
Załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała nr XXXIV/298/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2017 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Gnojnik
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIV/297/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian uchwały nr XXII/198/16 Rady Gminy w Gnojniku z 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2034.
Treść uchwały
Załącznik nr 1 do uchwały
Załącznik nr 2 do uchwały
Załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała nr XXXIV/296/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIII/295/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: wyrażenia woli zawarcia porozumienia o utworzeniu Klastra Energii „Energia Południa”.
Treść uchwały
Załącznik nr 1 do uchwały

Uchwała nr XXXIII/294/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności pieniężnej o charakterze cywilno – prawnym przypadającej Gminie Gnojnik powyżej 5 000 zł.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIII/292/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: nabycia działki nr 566 położonej w Uszwi w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIII/291/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIII/290/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIII/289/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treśc uchwały

Uchwała nr XXXIII/288/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. 
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIII/287/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady Gminy.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIII/286/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Gnojnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w 2018 roku”.
Treść uchwały
Załącznik nr 1 do uchwały

Uchwała nr XXXIII/285/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: zmian uchwały nr XXII/198/16 Rady Gminy w Gnojniku z 28 grudnia 2016 r w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2034.
Treść uchwały
Załącznik nr 1 do uchwały
Załącznik nr 2 do uchwały
Załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała nr XXXIII/284/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXII/283/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXII/282/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXI/281/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: zmian uchwały nr XXII/198/16 Rady Gminy w Gnojniku z 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2032.
Treść uchwały
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Uchwała nr XXXII/280/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXI/279/17 Rada Gminy w Gnojniku z dnia 10 października 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gnojnik do Projektu „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”
Treść uchwały

Uchwała nr XXXI/278/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10 października 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy Zespołu Szkół i Przedszkola w Lewniowej na Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lewniowej.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXI/277/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10 października 2017 r. w sprawie: wyrażenia woli dokonania zamiany nieruchomości.
Treść uchwały
Załącznik do uchwały

Uchwała nr XXXI/276/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10 października 2017 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXI/275/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10 października 2017 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXI/274/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10 października 2017 r. w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uszwi.   
Treść uchwały

Uchwała nr XXXI/273/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10 października 2017 r. w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uszwi.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXI/272/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10 października 2017 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXI/271/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10 października 2017 r. w sprawie: zmian uchwały nr XXII/198/16 Rady Gminy w Gnojniku z 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2032.
Treść uchwały
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Uchwała nr XXXI/270/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r.
Treść uchwały

Uchwała nr XXX/269/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie: zawarcia z Gminą Miasta Tarnowa porozumienia o współfinansowaniu punktu katechetycznego nauki religii właściwej dla wyznania Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Drzewo Życia” w Tarnowie.
Treść uchwały

Uchwała nr XXX/268/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr VII/61/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Gnojnik oraz nadania jej Statutu.
Treść uchwały

Uchwała nr XXX/267/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie Uszewskiej.
Treść uchwały

Uchwała nr XXX/266/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIV/224/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenia jego spłaty, z  przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 r. oraz spłatę  wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Treść uchwały

Uchwała nr XXX/265/17 Rad Gminy w Gnojniku z dnia 22 sieprnia 2017 r. w sprawie: zmian uchwały nr XXII/198/16 Rady Gminy w Gnojniku z 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2032.
Treść uchwały

Uchwała nr XXX/264/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r.
Treść uchwały

Uchwała nr XXIX/263/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 14 lipca 2017 w sprawie: nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXIX/262/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie: określenia przeznaczenia mienia po likwidowanych jednostkach budżetowych tj.: Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gnojniku oraz Publicznego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Uszwi.
Treść uchwały

Uchwała nr XXIX/261/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXIX/260/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia z Powiatem Brzeskim do realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1444 K Uszew – Nowy Wiśnicz – Nieznanowice w miejscowości Uszew, Gmina Gnojnik i Poręba Spytkowska, Gmina Brzesko w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne - SPR  i zabezpieczenia w budżecie Gminy Gnojnik na 2018 rok środków finansowych na realizację tego zadania.
Treść uchwały

Uchwała nr XXIX/259/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/180/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gnojnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017 r. zmienionej uchwałą Nr XXIII/212/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 stycznia 2017 r. oraz uchwałą Nr XXVII/249/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 05 czerwca 2017 r.
Treść uchwały

Uchwała nr XXIX/258/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 14 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXV/236/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2020 dla Gminy Gnojnik.
Treść uchwały
Załącznik do uchwały - Gminny Program Rewitalizacji Gminy Gnojnik na lata 2016 - 2020
Załącznik do załącznika do uchwały - Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Uchwała nr XXIX/257/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie: zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Treść uchwały

Uchwała nr XXIX/256/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie: zmian uchwały nr XXII/198/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2032.
Treść uchwały

Uchwała nr XXIX/255/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r.
Treść uchwały

Uchwała nr XXVIII/254/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy  w Gnojniku.
Treść uchwały

Uchwała nr XXVIII/253/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Treść uchwały

Uchwała nr XXVIII/252/17 Rady Gminy w  Gnojniku z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie: przyjęcia  sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Gnojniku za 2016 rok.
Treść uchwały

Uchwała nr XXVIII/251/17 Rady Gminy w Gnojnik z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok budżetowy 2016.
Treść uchwały

Uchwała nr XXVIII/250/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gnojnik za 2016 r.
Treść uchwały

Uchwała nr XXVII/249/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XX/180/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gnojnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017. zmienionej uchwałą nr XXIII/212/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 stycznia 2017 r.
Treść uchwały

Uchwała nr XXVII/248/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XXIV/228/17 z 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojnik na rok 2017.
Treść uchwały

Uchwała nr XXVII/247/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie: nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXVII/246/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie: nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXVII/245/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie: nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXVII/244/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 01.07.2017 do 30.06.2018 r.
Treść uchwały

Uchwała nr XXVII/243/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego.
Treść uchwały

Uchwała nr XXVII/242/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian uchwały nr XXII/198/16 Rady Gminy w Gnojniku z 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2032.
Treść uchwały

Uchwała nr XXVII/241/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r.
Treść uchwały

Uchwała nr XXV/240/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/234/2017 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gnojnik oraz wykazu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Treść uchwały

Uchwała nr XXV/239/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Treść uchwały

Uchwała nr XXV/238//17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie: nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXV/237/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Gnojnik na lata 2015-2020, opracowanego w ramach projektu pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gnojnik” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
Treść uchwały
Załącznik - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Gnojnik

Uchwała nr XXV/236/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2020 dla Gminy Gnojnik.
Treść uchwały
Załącznik - Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Gnojnik na lata 2016 - 2020
Załącznik - Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Gnojnik

Uchwała nr XXV/235/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z realizacją przedsięwzięcia "Budowa Sali sportowej z łącznikiem do budynku istniejącej szkoły w Biesiadkach ”.
Treść uchwały

Uchwała nr XXIV/234/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gnojnik oraz wykazu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Treść uchwały

Uchwała nr XXIV/233/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.
Treść uchwały

Uchwała nr XXIV/232/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXIV/231/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: nabycia działki nr 609 położonej w Uszwi w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXIV/230/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXIV/229/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXIV/228/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojnik w 2017 roku”.
Treść uchwały

Uchwała nr XXIV/227/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: udzielenia dotacji dla  Ochotniczej Straży Pożarnej w Biesiadkach.
Treść uchwały

Uchwała nr XXIV/226//17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: udzielenia dotacji dla  Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnojniku.
Treść uchwały

Uchwała nr XXIV/225/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego.
Treść uchwały

Uchwała nr XXIV/224/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenia jego spłaty, z  przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 r. oraz spłatę  wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.     
Treść uchwały

Uchwała nr XXIV/223/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: zmian Uchwały nr XXII/198/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2032.
Treść uchwały

Uchwała nr XXIV/222/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r.
Treść uchwały

Uchwała nr XXIII/221/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/93/11 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
Treść uchwały

Uchwała nr XXIII/220/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Treść uchwały

Uchwała nr XXIII/219/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Gnojnik na lata 2015-2020, opracowanego w ramach projektu pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gnojnik” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
Treść uchwały
Załącznik - Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Gnojnik

Uchwała nr XXIII/218/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: nabycia działki nr 567 położonej w Uszwi w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXIII/217/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXIII/216/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść uchwały

Uchwała nr XXIII/215/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gnojnik oraz warunku i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Treść uchwały

Uchwała nr XXIII/214/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść uchwały

Uchwała nr XXIII/213/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: nadania statutu Centrum Kultury w Gnojniku.
Treść uchwały

Uchwała nr XXIII/212/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XX/180/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gnojnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017.
Treść uchwały

Uchwała nr XXIII/211/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz  Powiatu Brzeskiego.
Treść uchwały

Uchwała nr XXIII/210/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: zmian uchwały nr XXII/198/16 Rady Gminy w Gnojniku z 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2032.
Treść uchwały

Uchwała nr XXIII/209/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r.
Treść uchwały