Menu główne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (5.07.2017 r.)

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 t.j.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1. Działka nr 246 o pow. 0,40 ha (R-R IVa – 0,01; Lz-R IVa – 0,13, Lz-R IVb -0,13, R-R IVb – 0,13) położona w Zawadzie Uszewskiej, zapisana w KW nr TR1B/00008288/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku, w planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka leży w terenach: F29 RP-RI tj. tereny użytków rolnych na obszarach inwestycji perspektywicznych, 22 IP/UTL – dla realizacji usług turystyczno-letniskowych, które stanowią około 0,38 ha przedmiotowej działki ewidencyjnej; F13 RP tj. tereny użytków rolnych, które stanowią pozostałą część przedmiotowej działki ewidencyjnej. Ponadto działka ewidencyjna o numerze 246 położona w obrębie Zawada Uszewska zlokalizowana jest w następujących strefach:

1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego, które obejmują całą powierzchnię działki; 3-T tj. tereny obszarów funkcjonalnych rekreacji wyznaczonych w północno-wschodniej część gminy w obrębie miejscowości Zawada Uszewska (wschodnia część wsi), które obejmują całą powierzchnię działki; 22-IP/UTL tj. tereny obszarów inwestycji perspektywicznych, dla realizacji usług turystyczno-letniskowych, które obejmują powierzchnię działki oznaczoną symbolem F29 RP-RI.

Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Cena wywoławcza nieruchomości: 6 000,00 zł brutto (słownie złotych: sześć tysięcy złotych 00/100).

2. Działka 152/2 o pow. 0,07 ha (Ps IV - 0.05 ha, Ls IV - 0.02 ha) położona w Żerkowie leży w terenach oznaczonych: G14 MU tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, które stanowią 0,0520 ha przedmiotowej działki ewidencyjnej; G26 LZ tj. tereny zadrzewień, które stanowią 0,0160 ha przedmiotowej działki ewidencyjnej; KD (DG-D) tj. tereny komunikacji drogowej – dróg gminnych klasy D (dojazdowych), które stanowią pozostałą część przedmiotowej działki ewidencyjnej. Ponadto działka ewidencyjna o numerze 152/2 położona w obrębie Żerków zlokalizowana jest w następujących strefach: 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego; 3-T tj. tereny obszarów funkcjonalnych rekreacji; 18-KO tj. tereny koncentracji osadnictwa.
Wyżej wskazana działka ewidencyjna nie podlega opłacie z tytułu renty planistycznej.

Działka posiada dostęp do drogi gminnej.

Cena wywoławcza nieruchomości: 4 000,00 zł brutto (słownie złotych: cztery tysiące złotych 00/100)

Termin złożenia wniosku o nabycie bezprzetargowe przez osoby uprawnione, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 cyt. wyżej cytowanej ustawy lub innych przepisów upływa z dniem 16 sierpnia 2017 r.

Wójt Gminy Gnojnik
Sławomir Paterek

Gnojnik, 5.07.2017 r.