Menu główne

Ogłoszenia o przetargach 2012

Kompleksowy dowóz młodzieży szkolnej do Gimnazjum w Gnojniku
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - NOWA ZGODNA ZE ZMIANĄ
Zmiana do SIWZ
Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dokumentacja

Zakup energii elektrycznej na terenie Gminy Gnojnik
Odpowiedź nr 1 do zapytania w sprawie SIWZ
Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dokumentacja

Utrzymanie dróg w okresie zimowym 2012/2013 na terenie Gminy Gnojnik
Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Przedmiar robót + dokumentacja techniczna

Indywidualizacja nauczania w klasach I-III Szkół Podstawowych gminy Gnojnik. Projekt pn. Nowe szanse - łatwiejszy start w edukacji
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dokumentacja

Indywidualizacja nauczania w klasach I-III Szkół Podstawowych gminy Gnojnik. Projekt pn. Nowe szanse - łatwiejszy start w edukacji
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dokumentacja

Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w miejscowości Zawada Uszewska przy drodze powiatowej nr 1438 K Łoniowa - Zawada Uszewska wraz z przebudową istniejących zjazdów - Etap V
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Przedmiar robót + dokumentacja techniczna

Remont dróg transportu rolnego
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Przedmiar robót + dokumentacja techniczna

Budowa sali gimnastycznej w Lewniowej
Odpowiedź nr 6 do zapytania w sprawie SIWZ
Odpowiedź nr 5 do zapytania w sprawie SIWZ

Odpowiedź nr 4 do zapytania w sprawie SIWZ
Powiadomienie o zmianach w SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert
Odpowiedź nr 3 do zapytania w sprawie SIWZ
Odpowiedź nr 2 do zapytania w sprawie SIWZ
Odpowiedź nr 1 do zapytania w sprawie SIWZ
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Przedmiar robót + dokumentacja techniczna

Indywidualizacja nauczania w klasach I-III Szkół Podstawowych gminy Gnojnik. Projekt pn. Nowe szanse - łatwiejszy start w edukacji
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dokumentacja

Odbudowa dróg gminnych po powodzi w 2009 i 2010
Odpowiedź nr 1 do zapytania w sprawie SIWZ
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Przedmiar robót + dokumentacja techniczna

Odbudowa dróg gminnych po powodzi w 2010
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Przedmiar robót + dokumentacja techniczna

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.800.000,00 zł
Odpowiedź nr 3 do zapytania w sprawie SIWZ
Odpowiedź nr 2 do zapytania w sprawie SIWZ
Odpowiedź nr 1 do zapytania w sprawie SIWZ
Zaświadczenie o wyborze Wójta Gminy Gnojnik
Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Gnojnik
Statut Gminy Gnojnik
Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gnojnik
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dokumentacja przetargowa

Przebudowa pomieszczeń parteru budynku Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gnojniku na potrzeby szatni szkolnej
UWAGA! Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Nowy przedmiar robót

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Przedmiar robót + dokumentacja techniczna

Budowa sali gimnastycznej w Lewniowej

Odpowiedź nr 8 do zapytania w sprawie SIWZ

Odpowiedź nr 7 do zapytania w sprawie SIWZ
Odpowiedź nr 6 do zapytania w sprawie SIWZ
Odpowiedź nr 5 do zapytania w sprawie SIWZ
Odpowiedź nr 4 do zapytania w sprawie SIWZ
Odpowiedź nr 3 do zapytania w sprawie SIWZ
Odpowiedź nr 2 do zapytania w sprawie SIWZ
Odpowiedź nr 1 do zapytania w sprawie SIWZ

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Przedmiar robót + dokumentacja techniczna
Załącznik nr 1 do przedniaru robót
Załącznik nr 2 do przedmiaru robót

Ogłoszenie o zamówieniu

Remont dróg transportu rolnego
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Przedmiar robót + dokumentacja techniczna

Budowa sali sportowej z łącznikiem do budynku istniejącej szkoły w Biesiadkach - stan zerowy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Przedmiar robót + dokumentacja techniczna

Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Gnojniku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Przedmiar robót + dokumentacja techniczna

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w ramach rządowego projektu „Radosna Szkoła” w Gnojniku
Odpowiedź nr 1 do zapytania w sprawie SIWZ
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Przedmiar robót + dokumentacja techniczna

Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Gnojniku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Przedmiar robót + dokumentacja techniczna

Wykonanie projektu budowlanego na chodnik oraz ścieżkę rowerową wraz z oświetleniem ulicznym w msc. Gnojnik – Lewniowa – zapytanie ofertowe
Zapytanie o cenę

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w ramach rządowego projektu „Radosna Szkoła” w Gnojniku
Odpowiedź nr 3 do zapytania w sprawie SIWZ
Odpowiedż nr 2 do zapytania w sprawie SIWZ
Odpowiedź nr 1 do zapytania w sprawie SIWZ
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Przedmiar robót + dokumentacja techniczna

Budowa kącika rekreacyjno-turystycznego w Zawadzie Uszewskiej
Odpowiedź nr 1 do zapytania w sprawie SIWZ
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Wzór oferty
Wzór umowy
Przedmiar robót + dokumentacja techniczna
Ogłoszenie

Odbudowa dróg gminnych po powodzi 2009 i 2010
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dokumentacja techniczna + przedmiary robót
Ogłoszenie o zamówieniu

Budowa kącika rekreacyjno-turystycznego w Zawadzie Uszewskiej - zapytanie ofertowe 2
Zapytanie o cenę

Przedmiar + dokumentacja

Kompleksowa odnowa wsi Uszew
Odpowiedź nr 3 na zapytania w sprawie SIWZ
Odpowiedź nr 2 na zapytania w sprawie SIWZ
Odpowiedź nr 1 na zapytania w sprawie SIWZ
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Wzór oferty
Wzór umowy
Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia
Dokumentacja techniczna
Przedmiar robót
Ogłoszenie

Budowa kącika rekreacyjno-turystycznego w Zawadzie Uszewskiej - zapytanie ofertowe

Dokumenty
Zapytania przetargowe