Menu główne

Uchwały podjęte w 2013 roku

Uchwała Nr XXX/299/2013 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w „Rocznym Programie Współpracy Gminy Gnojnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXX/298/13 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XXVIII/270/13 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 24 października 2013 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXX/297/13 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: nabycia działki nr 456 położonej w Gosprzydowej w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXX/296/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/274/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXX/295/13 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXX/294/13 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXX/293/13 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXX/292/13 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXX/291/13 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gnojnik na 2014 r.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXX/290/13 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXX/289/13 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratora Rejonowego w Brzesku na uchwałę Rady Gminy Gnojnik o nr VIII/76/11 z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Treść uchwały
Załącznik do uchwały

Uchwała Nr XXX/288/13 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratora Rejonowego w Brzesku na uchwałę Rady Gminy Gnojnik o nr VIII/66/03 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Treść uchwały
Załącznik do uchwały

Uchwała Nr XXX/287/13 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gnojnik na lata 2013 – 2032".
Treść uchwały
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Uchwała Nr XXX/286/13 Rady Gminy w Gnojniku  z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.
Treść uchwały
Załącznik do uchwały

Uchwała Nr XXX/285/13 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2023.
Treść uchwały

Uchwała Budżetowa Gminy Gnojnik na rok 2014 Nr XXX/284/13 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 18 grudnia 2013 r.
Treść uchwały wraz z załącznikami - część 1, część 2, część 3, część 4

Uchwała Nr XXX/283/13 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian uchwały nr XX/177/12 Rady Gminy w Gnojniku z 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021.
Treść uchwały

Uchwała nr XXX/282/13 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2013 r.
Treść uchwały
Załączniki

Uchwała Nr XXIX/281/13 z dn. 26 listopada 2013 r. w sprawie: nabycia kiosku handlowego zlokalizowanego na działce nr 160/4 w Gnojniku stanowiącej własność Gminy Gnojnik w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały
Załącznik

Uchwała Nr XXIX/280/13 z dn. 26 listopada 2013 r. w sprawie: nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXIX/279/13 z dn. 26 listopada 2013 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Gnojnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
Treść uchwały
Załącznik

Uchwała Nr XXIX/278/13 z dn. 26 listopada 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Programie Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik na lata 2009-2013.
Treść uchwały
Załącznik

Uchwała Nr XXIX/277/13 z dn. 26 listopada 2013 r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustanowienia stawki za odpady.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXIX/276/13 z dn. 26 listopada 2013 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXIX/275/13 z dn. 26 listopada 2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojnik.
Treść uchwały
Załącznik

Uchwała Nr XXIX/274/13 z dn. 26 listopada 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXIX/273/13 z dn. 26 listopada 2013 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2014.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXIX/272/13 z dn. 26 listopada 2013 r. w sprawie: zmian Uchwały Nr XX/177/12 Rady Gminy w Gnojniku z dn. 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXIX/271/13 z dn. 26 listopada 2013 r. w sprawie: zmian uchwały Budżetowej na 2013 r.
Treść uchwały
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 2.1
Załącznik 2.2
Załącznik 3
Załącznik 4

Uchwała Nr XXVIII/270/13 z dn. 24 października 2013 r. w sprawie: udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXVIII/269/13 z dn. 24 października  2013 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Treść uchwały


Uchwała Nr XXVIII/268/13 z dn. 24 października  2013 r. w sprawie: nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXVIII/267/13 z dn. 24 października  2013 r. w sprawie: nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXVIII/266/13 z dn. 24 października  2013 r. w sprawie: nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXVIII/265/13 z dn. 24 października  2013 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXVIII/264/13 z dn. 24 października  2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/260/13 Rady Gminy w Gnojniku z dn. 10 września 2013 r. w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnojniku.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXVIII/263/13 z dn. 24 października  2013 r. w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewniowej.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXVIII/262/13 z dn. 24 października  2013 r. w sprawie: zmian Uchwały Nr XX/177/12 Rady Gminy w Gnojniku z dn. 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2021.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXVIII/261/13 z dn. 24 października  2013 r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2013 r.
Treść uchwały
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 2.1
Załącznik 2.2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8

Uchwała Nr XXVII/260 z dn. 10 września 2013 r. w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnojniku.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXVII/259 z dn. 10 września 2013 r. w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej
Treść uchwały

Uchwała Nr XXVII/258 z dn. 10 września 2013 r. w sprawie: przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodnika i ścieżki rowerowej z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym przy drodze powiatowej nr 1439K Gnojnik - Złota z budową zjazdów do działek w miejscowości Gnojnik oraz Lewniowa.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXVII/257 z dn. 10 września 2013 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik
Treść uchwały

Uchwała Nr XXVII/256 z dn. 10 września 2013 r. w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Rozwoju Problemów Społecznych na lata 2013 - 2020.
Treść uchwały
Załącznik 1
Załącznik 2

Uchwała Nr XXVII/255 z dn. 10 września 2013 r. w sprawie: przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Treść uchwały
Załącznik

Uchwała Nr XXVII/254 z dn. 10 września 2013 r. w sprawie: wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.
Treść uchwały
Załącznik

Uchwała Nr XXVII/253 z dn. 10 września 2013 r. w sprawie: utworzenia lokalnego programu wspierania uzdolnionych uczniów z Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXVII/252 z dn. 10 września 2013 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Gnojnik do projektu partnerskiego pn.: "Elektroniczny urząd - współczesny obywatel".
Treść uchwały

Uchwała Nr XXVII/251 z dn. 10 września 2013 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXVI/243/13 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewniowej.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXVII/250 z dn. 10 września 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/177/12 Rady Gminy w Gnojniku z 20 grudnia 2012 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2021
Treść uchwały

Uchwała Nr XXVII/249 z dn. 10 września 2013 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej na 2013 r.
Treść uchwały
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 2.1
Załącznik 2.2
Załącznik 3
Załącznik 4

Uchwała Nr XXVI/248 z dn. 8 sierpnia 2013 r. w sprawie: zawarcia z Gminą Miasta Tarnowa porozumienia o współfinansowaniu Międzyprzedszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Drzewo Życia” w Tarnowie.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXVI/247 z dn. 8 sierpnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Gnojnik”.
Treść uchwały
Załącznik do uchwały

Uchwała Nr XXVI/246 z dn. 8 sierpnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gnojnik na lata 2013 – 2020.
Treść uchwały
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8
Załącznik 9

Uchwała Nr XXVI/245 z dn. 8 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji  dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Treść uchwały
Załącznik do uchwały

Uchwała Nr XXVI/244 z dn. 8 sierpnia 2013 r. w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uszwi.   
Treść uchwały

Uchwała Nr XXVI/243 z dn. 8 sierpnia 2013 r. w sprawie: udzielenia dotacji dla  Ochotniczej Straży Pożarnej w  Lewniowej.   
Treść uchwały

Uchwała Nr XXVI/242 z dn. 8 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian uchwały Nr XX/177/12 Rady Gminy W Gnojniku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2021.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXVI/241 z dn. 8 sierpnia 2013r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej na 2013r.
Treść uchwały
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 2.1
Załącznik 2.2
Załącznik 3
Załącznik 4

Uchwała Nr XXV/240/13 z dn. 20 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewniowej
Treść uchwały

Uchwała Nr XXV/239/13 z dn. 20 czerwca 2013 r. w sprawie podniesienia kapitału zakładowego „ECO –GNOJNIK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gnojniku
Treść uchwały

Uchwała Nr XXV/238/13 z dn. 20 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenia jego spłaty, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
Treść uchwały

Uchwała Nr XXV/237/13 z dn. 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXII/204/2013 z dn 28.03.13 oraz Uchwały Nr XXIV/194/2009 w sprawie przyjęcia:Programu Aktywności Lokalnej” dla Gminy Gnojnik na lata 2009 - 2013
Treść uchwały

Uchwała Nr XXV/236/13 z dn. 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XX/177/12 rady Gminy Gnojnik z dn. 20.12.2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2023
Treść uchwały

Uchwała Nr XXV/235/13 z dn. 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r
Treść uchwały
Załącznik 1
Załącznik 1.2
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

Uchwała Nr XXV/234/13 z dn. 20 czerwca 2013 r. w sprawie  przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku za 2012 r.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXV/233/13 z dn. 20 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Gnojniku za 2012 r.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXV/232/13 z dn. 20 czerwca 2013 r. w sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gnojnik za rok budżetowy 2012
Treść uchwały

Uchwała Nr XXV/231/13 z dn. 20 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gnojnik za 2012 r.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXIV/230/13 z dn. 12 czerwca 2013 r. w sprawie zaopiniowania projektu zmiany aglomeracji Gnojnik
Treść uchwały

Uchwała Nr XXIV/229/13 z dn. 12 czerwca 2013 r. w sprawie dopłaty do taryfowej ceny m3 wody dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 01.07.2013 do 30.06.2014
Treść uchwały
Załącznik do uchwały

Uchwała Nr XXIV/228/13 z dn. 12 czerwca 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminu Gnojnik z przeznaczeniem na parking
Treść uchwały

Uchwała Nr XXIV/227/13 z dn. 12 czerwca 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego
Treść uchwały

Uchwała Nr XXIV/226/13 z dn. 12 czerwca 2013 r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego Gminy Gnojnik
Treść uchwały

Uchwała Nr XXIV/225/13 z dn. 12 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz powiatu brzeskiego
Treść uchwały

Uchwała Nr XXIV/224/13 z dn. 12 czerwca 2013 r. w sprawie  zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Treść uchwały

Uchwała Nr XXIV/223/13 z dn. 12 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biesiadkach
Treść uchwały

Uchwała Nr XXIV/222/13 z dn. 12 czerwca 2013 r. w sprawie  udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żerkowie
Treść uchwały

Uchwała Nr XXIV/221/13 z dn. 12 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r
Treść uchwały
Załącznik 1

Pozostałe uchw