Menu główne

Zapytania w 2020 roku

Zapytanie Radnego Gminy Gnojnik Pana Pawła Prusa w sprawie:

1)Czy i kiedy będzie gotowy strategiczny biznes plan spółki Eco Gnojnik, o który prosiłem w piśmie z dnia 03.08.2020r.? Jeśli opracowanie zostało wykonane wnioskuję o przekazanie tego dokumentu Radzie Gminy celem zapoznania się z tym opracowaniem.

2)Czy i kiedy wystąpił Wójt z zapytaniem do Urzędu Marszałkowskiego o trwałość realizowanych projektów wodno-kanalizacyjnych (w ramach PROW i MRPO) w kontekście przekazania majątku wod. kan. do spółki Eco Gnojnik, o które to wystąpienie prosiłem Pana w piśmie z dnia 02.07.2020r.? Jeśli wystąpienie zostało skierowane proszę o przekazanie Radzie Gminy kopii tego pisma i ewentualnej odpowiedzi jaka została udzielona.

3)W związku z wykreśleniem przez Wójta z wniosku w ramach działania 4.5 Niskoemisyjny Transport Miejski (a co za tym idzie nieujęcia tego zakresu w umowie z dnia 18.09.2019r. podpisanej z Urzędem Marszałkowskim) istotnego zadania jakim jest przebudowa chodnika w Gnojniku przy drodze DK75 od Zawady Uszewskiej w kierunku Gosprzydowej proszę o informacje czy udało się podjąć jakiekolwiek działania celem przywrócenia tego zakresu do wniosku w ramach tego projektu? Proszę o informację nt. ewentualnych działań Wójta i efektów w tym zakresie.

4)Proszę o przekazanie informacji radnym o zadaniach, o które Gmina Gnojnik wnioskowała w ramach II naboru o środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Proszę o informację czy wiadomo coś na temat złożonych przez Gminę Gnojnik wniosków?

5)Proszę o informacje jakie w bieżącym roku zostały złożone do Instytucji Wdrażającej wnioski o płatność w ramach wykonanych zadań wodno – kanalizacyjnych („mały i duży wod.-kan.”). Proszę o wyszczególnienie w rozbiciu na zadania (mały, duży wod.kan.) i podanie między innymi danych dot. terminu złożenia wniosku, kwoty wniosku, czy było wezwanie do uzupełnienia/wyjaśnienia wniosku, ewentualnie termin uzupełnienia wniosku o płatność, termin akceptacji wniosku o płatność, termin przekazania środków na konto Gminy.

6)W jakim terminie zostaną usunięte awarie na oświetleniu ulicznym w msc. Gosprzydowa wzdłuż drogi powiatowej Gnojnik-Lipnica Murowana. Sytuacja ta zgłaszana od kwietnia br. Wójtowi wielokrotnie na sesji Rady Gminy a także przez sołtysa Gosprzydowej jak również na zebraniu wiejskim w Gosprzydowej we wrześniu br.

Zapytanie Radnego Gminy Gnojnik Pana Pawła Prusa w sprawie:

W jaki sposób określono koszty (wszystkie składowe) wpływające na wyliczenie stawek za wodę i ścieki, które to stawki obowiązują od 01.09.2020r.

Zapytanie Radnego Gminy Gnojnik Pana Pawła Tekieli w sprawie:

1)Jaka podstawa prawna jest zastosowana w celu zmiany sposobu obsługi Klientów (interesantów) w wyniku której nie będą obsługiwani interesanci Urzędu Gminy w każdą środę od dnia 1 lutego 2020r. Proszę o przesłanie tego aktu wewnętrznego.

2)Jakimi przesłankami kierował się Wójt aby cały Urząd wyłączyć z obsługi klientów jeden dzień tygodnia.

3)Co wydarzyło się w ostatnim czasie, że Wójt właśnie teraz podjął decyzję o takim trybie pracy Urzędu?

4)Ile jest wszystkich osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy na dzień złożenia zapytania w rozbiciu na stanowiska urzędnicze, stanowiska pomocnicze i obsługi dla obsługi Urzędu oraz inne stanowiska np. pracownicy gospodarczy Urzędu (osoby sprzątające i  inne)?

5)Jakie  jest łączne średnie miesięczne wynagrodzenie brutto ( z wszystkimi dodatkami, nagrodami itp.) za rok 2019 r. przeliczone na pełny etat wszystkich osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy Gnojnik (łącznie z wynagrodzeniem wójta i wszystkich pracowników obsługi) w rozbiciu na średnie wynagrodzenie w poszczególnych grupach tj. stanowisku urzędniczym, pomocniczym i innym (jak wyżej tj. w pyt.4)

Zapytanie Radnego Gminy Gnojnik Pana Pawła Prusa  w sprawie:

1)Czy sposób „odzyskiwania w całości” podatku VAT od zadań inwestycyjnych budowy sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na terenie Gminy Gnojnik - podlega przepisom Ordynacji podatkowej dotyczącym schematów podatkowych?

2.Czy podmioty wskazane w ustawie Ordynacja podatkowa (tj. promotor i korzystający) zgłosiły schematy podatkowe właściwej jednostce (KAS) wskazanej w ustawie?

Odpowiedź na zapytanie Radnego Gminy Gnojnik Pana Pawła Prusa