Menu główne

Sprawozdania z wykonania budżetu 2017

IV kwartał

Korekta Rb Z

Rb NDS

Rb N

Rb Z

Rb 27s


Rb 28s

III kwartał

Rb NDS

Rb N

Rb Z

Rb 27s

Rb 28s

II Kwartał

Rb NDS korekta

Rb NDS

Rb N

Rb Z

Rb 27s

Rb 28s

I Kwartał

Rb NDS korekta

Rb NDS

Rb N

Rb Z

Rb 27s

Rb 28s

 

SPRAWOZDANIA ROCZNE:

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gnojnik za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Gnojnik

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gnojnik na dzień 31 grudnia 2017 r.

Dochody budżetu Gminy Gnojnik za 2017 r.

Wydatki wykonane budżetu Gminy Gnojnik za 2017 r.

Wydatki bieżące wykonane budżetu Gminy Gnojnik za 2017 r. (część 1)

Wydatki bieżące wykonane budżetu Gminy Gnojnik za 2017 r. (część 2)

Wykonane wydatki majątkowe budżetu Gminy Gnojnik za 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określanych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gnojnik w zakresie zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego w 2017 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gminy Gnojnik w 2017 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Gnojnik w 2017 r.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.
- część 1
- część 2
- część 3

 

SPRAWOZDANIA PÓŁROCZNE:

Dochody budżetu Gminy Gnojnik za I półrocze 2017 r.

Wydatki wykonane budżetu Gminy Gnojnik za I półrocze 2017 r.

Wydatki bieżące wykonane budżetu Gminy Gnojnik za I półrocze 2017 r. (część 1)

Wydatki bieżące wykonane budżetu Gminy Gnojnik za I półrocze 2017 r. (część 2)

Wykonane wydatki majątkowe budżetu Gminy Gnojnik za I półrocze 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określanych w programie pofilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w I półroczu 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w I półroczu 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gnojnik w zakresie zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2017 r.

Wydatki związane z obslugą długu publicznego w I półroczu 2017 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2017 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Gnojnik w I półroczu 2017 r.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za I półroczu 2017 r.
- część 1
- część 2
- część 3

Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu Gminy Gnojnik za I półrocze 2017 roku.