Menu główne

Uchwały podjęte w 2014 roku

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.
Treść uchwały

Uchwała Nr II/12/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.w sprawie: ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr II/11/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr II/10/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian uchwały Nr XXX/285/13 Rady Gminy w Gnojniku z 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2023.
Treść uchwały

Uchwała Nr II/9/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2014 r.
Treść uchwały

Uchwała Nr I/8/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr I/7/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie: powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr I/6/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie: powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej Rady Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr I/5/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie: powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr I/4/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie: powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojnik oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Treść uchwały

Uchwała Nr I/3/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Treść uchwały

Uchwała Nr I/2/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie: wyboru Przewodniczacego Rady Gminy.
Treść uchwały

Uchwała Nr I/1/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczacego Rady Gminy w Gnojniku.
Treść uchwały

Uchwała nr XL/394/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego na rok 2015".
Treść uchwały

Uchwała nr XL/393/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie: obnizenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2015.
Treść uchwały

Uchwała nr XL/392/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 12 listopada 2014 r.w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego.
Treść Uchwały

Uchwała nr XL/391/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie: zmian
uchwały nr XXX/285/13 Rady Gminy w Gnojniku z 18 grudnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2023.
Treść uchwały

Uchwała nr XL/390/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2014 r.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIX/389/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 października w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIX/388/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 października w sprawie:przyjecia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2/Po Iiś/9.3/2013).
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIX/387/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 październikaw sprawie: kontynuacji przez Gminę Gnojnik realizacji projektu w 2015 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIX/386/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXV/356/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnojniku.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIX/385/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: zmian uchwały nr XXX/285/13 Rady Gminy w Gnojniku z 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2023.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIX/384/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2014 r.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXVIII/383/14 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Tresć uchwały

Uchwała nr XXXVIII/382/14 z dnia 25 września 2014 r.w sprawie: przyjęcia Programu realizacji projektu pod nazwą "Pierwszy dzwonek"dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z terenu Gminy Gnojnik.
Treść uchwały
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Uchwała nr XXXVIII/381/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 25 wrzesnia 2014 r.w sprawie: zmian uchwały nr XXX/285/1r Rady Gminy w Gnojniku z 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2027
Treśc uchwały


Uchwała nr XXXVIII/380/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 25 września 2014 r.w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2014 r.
Treść uchwały
Załącznik - tabela dochody
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 2.1
Załącznik nr 2.2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 5.1

Uchwała Nr XXXVII/379/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 1 września 2014 r.w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewniowej.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXXVII/378/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 1 września 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia  do realizacji projektu pn. „Równajmy do najlepszych” w ramach POKL.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXXVI/377/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXXVI/376/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Treść uchwały

Uchwała  Nr XXXVI/375/14 Rady Gminy  w Gnojniku z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie: udzielenia dotacji dla  Ochotniczej Straży Pożarnej w  Biesiadkach.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXXVI/374/14 Rady Gminy w Gnojnik z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie: przystąpienia do realizacji wspólnej inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1445K Gnojnik - Lipnica Dolna, wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Gosprzydowa oraz budową ciągu pieszo - jezdnego w miejscowości Lipnica Dolna”.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXXVI/373/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXXVI/372/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie: podniesienia kapitału zakładowego „ECO - GNOJNIK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gnojniku.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXXVI/371/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/93/11 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXXVI/370/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 11 sierpnia  2014r. w sprawie: zawarcia z Gminą Miasta Tarnowa porozumienia o współfinansowaniu Międzyprzedszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Drzewo Życia” w Tarnowie.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXXVI/369/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie: nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXXVI/368/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXVI/367/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie Uszewskiej.   
Treść uchwały

Pozostałe uchwały z 2014 roku dostępne są TUTAJ.