Menu główne

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego - 29.03.2017 r.

RGPiOŚ.6220.11.2016.MG                                                            Gnojnik 29.03.2017 r.ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Gnojnik zawiadamia o  zakończeniu postępowania dowodowego  w sprawie wydania  decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Gnojnik, Gosprzydowa, Zawada Uszewska i Uszew”.


W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j) organy administracji publicznej są obowiązane zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.


W związku z powyższym informuję, iż ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym można zapoznać się w Urzędzie Gminy Gnojnik od poniedziałku do piątku  w godzinach pracy urzędu (I piętro, pokój nr 15), w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia zawiadomienia.

Wójt GMINY GNOJNIK
mgr Sławomir Paterek