Menu główne

Uchwały podjęte w 2019 roku

Uchwała nr XII/124/2019 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2034.

Uchwała Nr XII/123/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2019 rok.

Uchwała Nr XII/122/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gnojnik w roku szkolnym 2019/2020.

Uchwała Nr XII/121/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony  Środowiska.

Uchwała Nr XII/120/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki  i Opieki Społecznej.

Uchwała Nr XII/119/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej.

Uchwała Nr XII/118/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. 

Uchwała nr XII/117/2019 Rady Gminy w Gnojnik z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gnojnik na 2020r.
Załącznik Nr.1 do Uchwała nr XII/117/2019 Rady Gminy w Gnojnik z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gnojnik na 2020r.

Uchwała Nr. XI/116/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 6 grudnia 2019r., w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Uchwała Nr. XI/115/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 6 grudnia 2019r.,w sprawie: wykonania analizy prawno-ekonomicznej przekazania do spółki gminnej ECO Gnojnik  majątku wodno kanalizacyjnego.

Uchwała Nr. XI/114/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 6 grudnia 2019r.,w sprawie: wystąpienia Gminy Gnojnik ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski z siedzibą w Krakowie.

Uchwała Nr. XI/113/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 6 grudnia 2019r., w sprawie zmiany Uchwały nr IX/93/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 września 2019 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Uchwała Nr. XI/112/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 6 grudnia 2019r., w sprawie: przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Gnojnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w roku 2020”.
Załącznik Nr.1 do Uchwały Nr. XI/112/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 6 grudnia 2019r.,

Uchwała Nr. XI/111/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 6 grudnia 2019r., w sprawie zmiany uchwały Nr. XXI/193/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 5 grudnia 2016 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gnojnik.

Uchwała Nr. XI/110/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 6 grudnia 2019r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2019 rok., w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Gnojnik.

Uchwała Nr. XI/109/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 6 grudnia 2019r., w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2034.

Uchwała Nr. XI/108/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 6 grudnia 2019r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2019 rok.


Uchwała Nr. X/107/2019 Rady Gminy Gnojnik  z dnia 10 października 2019 r  w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Gnojnik.

Uchwała Nr. X/106/2019 Rady Gminy Gnojnik  z dnia 10 października 2019 r w sprawie: udzielenia dotacji dla  Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie Uszewskiej.  

Uchwała Nr. X/105/2019 Rady Gminy Gnojnik  z dnia 10 października 2019 r w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 1109/1 w Gnojniku z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Uchwała Nr. X/104/2019 Rady Gminy Gnojnik  z dnia 10 października 2019 r.   w sprawie: nieodpłatnego przyjęcia w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik nieruchomości położonej w Gnojniku oznaczonej jako działka nr 1013/2.

Uchwała Nr. X/103/2019 Rady Gminy Gnojnik  z dnia 10 października 2019 r.   w sprawie: nieodpłatnego przyjęcia w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik nieruchomości położonych w Gnojniku oznaczonych jako działka nr 1015/2 oraz działka nr 1007/4.

Uchwała Nr. X/102/2019 Rady Gminy Gnojnik  z dnia 10 października 2019 r.   w sprawie: nieodpłatnego przyjęcia w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik nieruchomości położonej w Gnojniku oznaczonej jako działka nr 1015/5.

Uchwała Nr. X/101/2019 Rady Gminy Gnojnik  z dnia 10 października 2019 r.  w sprawie: nieodpłatnego przyjęcia w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik nieruchomości położonej w Gnojniku oznaczonej jako działka nr 1014/5.

Uchwała Nr. X/100/2019 Rady Gminy Gnojnik  z dnia 10 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gnojnik.

Uchwała Nr. X/99/2019 Rady Gminy Gnojnik  z dnia 10 października 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Gnojnik, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.

Uchwała Nr. X/98/2019 Rady Gminy Gnojnik  z dnia 10 października 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/66/11 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 18 października 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania .

Uchwała Nr. X/97/2019 Rady Gminy Gnojnik  z dnia 10 października 2019 r.
w sprawie w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku
.

Uchwała Nr. X/96/2019 Rady Gminy Gnojnik  z dnia 10 października 2019 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019- 2034.

Uchwała Nr.X/95/2019 Rady Gminy Gnojnik  z dnia 10 października 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2019 rok.

Uchwała Nr.IX/94/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 września 2019 r. w sprawie: udzielenia dotacji dla  Ochotniczej Straży Pożarnej w Żerkowie.

Uchwała Nr.IX/93/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 września 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Uchwała Nr.IX/92/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2040 Uchwałą Nr. IV/47/2019 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 stycznia 2019r.

Załącznik Nr.1 do uchwały Nr. IX/92/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2040 Uchwałą Nr. IV/47/2019 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 stycznia 2019r.

Załącznik Nr.2 do uchwały Nr. IX/92/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2040 Uchwałą Nr. IV/47/2019 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 stycznia 2019r.

Załącznik Nr.3 do uchwały Nr. IX/92/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2040 Uchwałą Nr. IV/47/2019 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 stycznia 2019r.

 Uchwała Nr.IX/91/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2019 rok.

Uchwała Nr VIII/90/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 8 sierpnia 2019 r., w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gnojnik.

Uchwała Nr VIII/89/2019 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 8 sierpnia 2019 r., w sprawie: uchylenia Uchwały Nr VII/73/2019 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu.

Uchwała Nr VIII/88/2019 Rady Gminy Gnojnik  z dnia 8 sierpnia 2019 r., w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2040.

Załącznik Nr.1 do uchwały Nr. VIII/88/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 8 sierpnia 2019 r., w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2040.

Załącznik Nr.2 do uchwały Nr. VIII/88/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 8 sierpnia 2019 r., w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2040.

Załącznik Nr.3 do uchwały Nr. VIII/88/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 8 sierpnia 2019 r., w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2040.

Uchwała Nr VIII/87/2019 Rady Gminy Gnojnik  z dnia 8 sierpnia 2019 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2019 rok.

Uchwała Nr VII/86/2019 Rady Gminy Gnojnik, z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Gnojnik do Stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich.

Załącznik do uchwały

Uchwała Nr VII/85/2019 Rady Gminy Gnojnik, z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Uchwała Nr VII/84/2019 Rady Gminy Gnojnik, z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gnojnik.

Uchwała Nr VII/83/2019 Rady Gminy Gnojnik, z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Gnojnik.


Uchwała Nr VII/82/2019 Rady Gminy Gnojnik, z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 1005 w Gnojniku.

Uchwała Nr VII/81/2019 Rady Gminy Gnojnik, z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: nabycia działki ewidencyjnej nr 1099/2 położonej w Uszwi w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik

Uchwała Nr VII/80/2019 Rady Gminy Gnojnik, z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: nieodpłatnego przyjęcia w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik nieruchomości położonej w Gnojniku oznaczonej jako działka nr 1037/1.

Uchwała Nr VII/79/2019 Rady Gminy Gnojnik, z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: nieodpłatnego przyjęcia w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik nieruchomości położonych w Gnojniku oznaczonych jako działka nr 1034/3 oraz działka nr 1034/5 .

Uchwała Nr VII/78/19 Rady Gminy Gnojnik, z dnia 26 czerwca 2019 r., w sprawie: nieodpłatnego przyjęcia w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik nieruchomości położonych w Gnojniku oznaczonych jako działka nr 1021/7 oraz działka nr 1021/14.

Uchwała Nr VII/77/2019 Rady Gminy Gnojnik, z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: nieodpłatnego przyjęcia w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik nieruchomości położonej w Gnojniku oznaczonej jako działka nr 1021/12 .

Uchwała Nr VII/76/2019 Rady Gminy Gnojnik, z dnia 26 czerwca 2019 r., w sprawie: nieodpłatnego przyjęcia w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik nieruchomości położonej w Gnojniku oznaczonej jako działka nr 1021/10.

Uchwała Nr VII/75/2019 Rady Gminy Gnojnik, z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Uchwała Nr VII/74/ 2019 Rady Gminy Gnojnik, z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: powierzenia realizacji wspólnego zadania pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego”.

Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Gminy Gnojnik, z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu.


Uchwała Nr VII/72/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 czerwca 2019r., w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019- 2040.

Załącznik nr 1 do uchwały
Załącznik nr 2 do uchwały
Załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 czerwca 2019 r., w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2019 rok.

Uchwała Nr VII/70/2019 Rady Gminy Gnojnik, z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Gnojnik za 2018 rok.

Uchwała Nr VII/69/2019 Rady Gminy Gnojnik, z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gnojnik za 2018 rok.

Uchwała Nr VII/68/2019 Rady Gminy Gnojnik, z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gnojnik za 2018 rok.

Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Gminy Gnojnik, z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: nieudzielenia Wójtowi Gminy Gnojnik wotum zaufania.

Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Gminy Gnojnik z dn. 26.04.2019 r., w sprawie: nabycia działek nr 51/4, 51/5 oraz 51/6 położonych w Gnojniku w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik

Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Gminy Gnojnik z dn. 26.04.2019 r., w sprawie: zmiany uchwały Nr III/24/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik

Załącznik nr 1 do uchwały
Załącznik nr 5 do uchwały
Załącznik nr 6 do uchwały
Załącznik nr 7 do uchwały

Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Gminy Gnojnik z dn. 26.04.2019 r., w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik

Załącznik nr 1 do uchwały
Załącznik nr 2 do uchwały
Załącznik nr 3 do uchwały
Załącznik nr 4 do uchwały

Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Gminy Gnojnik z dn. 26.04.2019 r., w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa - Generalna Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad - a Gminą Gnojnik.

Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Gminy Gnojnik z dn. 26.04.2019 r., w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Gminy Gnojnik z dn. 26.04.2019 r., w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 351/3 położona w Zawadzie Uszewskiej.

Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Gminy Gnojnik z dn. 26.04.2019 r., w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojnik w 2019roku ”

Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Gminy Gnojnik z dn. 26 kwietnia 2019 r., w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021”

Załącznik do uchwały

Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Gminy Gnojnik z dn. 26 kwietnia 2019 r., w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2040.

Załącznik nr 1 do uchwały
Załącznik nr 2 do uchwały
Załącznik nr 3 do uchwały


Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Gminy Gnojnik z dn. 26 kwietnia 2019 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2019 rok.

Uchwała Nr V/56/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 8 marca 2019 r. - w sprawie inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty na terenie Gminy Gnojnik.

Uchwała Nr V/55/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 8 marca 2019 r.- w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Gnojnik.

Uchwała Nr V/54/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 8 marca 2019 r.- w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa i określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.