Menu główne

Uchwały podjęte w 2021 roku

Uchwała Nr XXXII/295/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gnojnik Sławomira Paterka

Uchwała Nr XXXII/294/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 grudnia 2021 roku zmieniająca Uchwałę NR XXV/236/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 kwietnia 2017

Uchwała Nr XXXII/293/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gnojnik na 2022r.

Uchwała Nr XXXII/292/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024”

Uchwała Nr XXXII/291/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Gnojnik

Uchwała Nr XXXII/290/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gnojnik

Uchwała Nr XXXII/289/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojnik

Uchwała Nr XXXII/288/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2039

Uchwała Nr XXXII/287/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2021 rok

Uchwała Nr XXXI/286/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gnojnik Sławomira Paterka

Uchwała Nr XXXI/285/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gnojnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022

Uchwała Nr XXXI/284/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/128/2020 Rady Gminy Gnojniku z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Gnojnik, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania

Uchwała Nr XXXI/283/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/61/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Gnojnik oraz nadania jej Statutu

Uchwała Nr XXXI/282/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik zlokalizowanych w budynku pod adresem Uszew 144

Uchwała Nr XXXI/281/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie zbycia działki nr 704 położonej w Gnojniku z zasobu mienia komunalnego Gminy Gnojnik

Uchwała Nr XXXI/280/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie zbycia działki nr 1194/1 położonej w Uszwi z zasobu mienia komunalnego Gminy Gnojnik

Uchwała Nr XXXI/279/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie nabycia działki nr 589/2 położonej w Zawadzie Uszewskiej w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik

Uchwała Nr XXXI/278/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  na terenie Gminy Gnojnik

Uchwała Nr XXXI/276/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gnojnik na lata 2021 –2035

Uchwała Nr XXXI/275/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia stanowiska w zakresie przeprowadzenia w roku 2022 restrukturyzacji zadłużenia gminy Gnojnik

Uchwała Nr XXXI/274/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2039

Uchwała Nr XXXI/273/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2021 rok

Uchwała Nr XXXI/272/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „SIM Małopolska Sp. z o.o.” z siedzibą w Brzesku

Uchwała Nr XXX/271/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 września 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego

Uchwała Nr XXX/270/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 września 2021 w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Gnojnik na lata 2020 – 2023”

Uchwała Nr XXX/269/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2039

Uchwała Nr XXX/268/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2021 rok

Uchwała Nr XXIX/267/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2039

Uchwała Nr XXIX/266/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2021 rok

Uchwała Nr XXVIII/265/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik

Uchwała Nr XXVIII/264/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/24/2018 r. z dnia 21 grudnia 2018 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik

Uchwała Nr XXVIII/263/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie nabycia działki nr 347 położonej w miejscowości Gosprzydowa w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik

Uchwała Nr XXVIII/262/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie nabycia działki nr 821 położonej w miejscowości Uszew w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik

Uchwała Nr XXVIII/261/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2039

Uchwała Nr XXVIII/260/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2021 rok

Uchwała Nr XXVIII/259/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Gnojnik za 2020 rok

Uchwała Nr XXVIII/258/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gnojnik za 2020 rok

Uchwała Nr XXVIII/257/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gnojnik za 2020 rok

Uchwała nr XXVIII/256/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 23 lipca 2021r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gnojnik wotum zaufania

Uchwała nr XXVII/255/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie nadania nazwy dla Publicznego Przedszkola w Uszwi

Uchwała Nr XXVII/254/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały nr I/7/2018 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej Rady Gminy Gnojnik

Uchwała Nr XXVII/253/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały nr I/4/2018 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojnik

Uchwała nr XXVII/252/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 24 czerwca 2021 zmieniająca uchwałę Nr XXV/225/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 9 kwietnia 2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Małopolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała nr XXVII/251/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 2) PUSZCZYK – Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej”, w postaci "upoważnienia do przyjęcia przedsięwzięcia do realizacji i złożenia wniosku o dofinansowanie"

Uchwała Nr XXVII/250/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z budżetu Gminy Gnojnik na 2022 rok

Uchwała Nr XXVII/249/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2039

Uchwała nr XXVII/248/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2021 rok

Uchwała Nr XXVII/247/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 274/6 w Gosprzydowej

Uchwała Nr XXVII/246/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 274/7 w Gosprzydowej

Uchwała Nr XXVII/245/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 274/8 w Gosprzydowej

Uchwała Nr XXVII/244/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 274/10 w Gosprzydowej

Uchwała Nr XXVII/243/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 274/11 w Gosprzydowej

Uchwała Nr XXVII/242/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 54 w Uszwi

Uchwała nr XXVII/240/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej

Uchwała nr XXVII/239/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gnojnik w roku szkolnym 2021/2022

Uchwała nr XXVII/238/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Gnojnik porozumienia w sprawie współpracy w zakresie rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej co do podniesienia poziomu bezpieczeństwa na istniejących przejściach dla pieszych

Uchwała Nr XXVI/237/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie umorzenia części pożyczki udzielonej w 2019 roku Ludowemu Klubowi Sportowemu „WULKAN” w Biesiadkach

Uchwała Nr XXVI/236/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2039

Uchwała Nr XXVI/235/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2021 rok

Uchwała Nr XXV/234/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2039

Uchwała Nr XXV/233/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2021 rok

Uchwała Nr XXV/232/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojnik w 2021 roku”

Uchwała Nr XXV/231/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/236/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gnojnik na lata 2016-2020

Uchwała Nr XXV/230/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 9 kwietnia 2021r. w sprawie zmiany uchwały w Nr X/97/2019 z dnia 10 października 2019r., sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku

Uchwała Nr XXV/229/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojnik

Uchwała Nr XXV/228/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik

Uchwała Nr XXV/227/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/24/2018 r z dnia 21 grudnia 2018 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik

Uchwała nr XXV/226/2021 Rady Gminy Gnojnik  z dnia 9 kwietnia 2021 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

Uchwała Nr XXV/225/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 9 kwietnia 2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie SIM Małopolska spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Uchwała Nr XXV/224/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Gnojnik 2021-2035

Uchwała Nr XXIV/223/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Gnojnik za rok 2021

Uchwała Nr XXIV/222/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

Uchwała Nr XXIV/221/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Uchwała Nr XXIV/220/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej

Uchwała Nr XXIV/219/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej

Uchwała Nr XXIV/218/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr XXIV/217/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionych przez Michała Smołę, Tymczasową Radę Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny i Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO w interesie publicznym

Uchwała Nr XXIV/216/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/189/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gnojnik na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr XXIV/215//2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie nabycia działki nr 82/2 położonej w Uszwi w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik

Uchwała Nr XXIV/214/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawienieodpłatnego przyjęcia w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik działki nr 79/4 położonej w Uszwi 

Uchwała Nr XXIV/213/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik

Uchwała Nr XXIV/212/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik

Uchwała Nr XXIV/211/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/65/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik

Uchwała nr XXIV/210/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojnik”

Uchwała nr XXIV/209/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2039

Treść uchwały
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Uchwała Nr XXIV/208/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie: przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2021 rok

Treść uchwały
Załącznik nr 1 - Planowane kwoty dochodów budżetu Gminy Gnojnik na rok 2021
Załącznik nr 2 - Planowane kwoty wydatków budżetu Gminy Gnojnik na rok 2021
Załącznik nr 3 - Planowane kwoty wydatków majątkowych z budżetu Gminy Gnojnik w roku 2021
Załącznik nr 4 - Planowane kwoty przychodów i rozchodów budżetu Gminy Gnojnik w roku 2021
Załącznik nr 5 - Dochody związane z realizacją zadan zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku
Załącznik nr 6 - Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku
Załącznik nr 7 - Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki z budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gnojnik na rok 2021
Załącznik nr 8 - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na finansowanie zadań Gminy Gnojnik w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku
Załącznik nr 9 - Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Gnojnik w zakresie ochrony środowiska w 2021 roku
Załącznik nr 10 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku
Załącznik nr 11 - Plan wydatków budżetowych Gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2021 rok - Fundusz Sołecki
Załącznik nr 12 - Plan wydatków budżetowych Gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2021 rok (wiejskie)
Załącznik nr 13 - Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gnojnik w roku 2021