Menu główne

Budżet Gminy Gnojnik na 2021 rok

UCHWAŁA BUDŻETOWA

Uchwała Nr XXIV/208/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie: przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2021 rok

Załącznik nr 1 - Planowane kwoty dochodów budżetu Gminy Gnojnik na rok 2021

Załącznik nr 2 - Planowane kwoty wydatków budżetu Gminy Gnojnik na rok 2021

Załącznik nr 3 - Planowane kwoty wydatków majątkowych z budżetu Gminy Gnojnik w roku 2021

Załącznik nr 4 - Planowane kwoty przychodów i rozchodów budżetu Gminy Gnojnik w roku 2021

Załącznik nr 5 - Dochody związane z realizacją zadan zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Załącznik nr 6 - Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Załącznik nr 7 - Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki z budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gnojnik na rok 2021

Załącznik nr 8 - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na finansowanie zadań Gminy Gnojnik w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku

Załącznik nr 9 - Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Gnojnik w zakresie ochrony środowiska w 2021 roku

Załącznik nr 10 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Załącznik nr 11 - Plan wydatków budżetowych Gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2021 rok - Fundusz Sołecki

Załącznik nr 12 - Plan wydatków budżetowych Gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2021 rok (wiejskie)

Załącznik nr 13 - Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gnojnik w roku 2021

 

OPINIE RIO DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK

Uchwała Nr S.O.IX.4261.12.2021 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gnojnik

Uchwała Nr S.O.IX.4262.12.2021 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej Gminy Gnojnik na rok 2021

 

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2021 - 2039

Uchwała nr XXIV/209/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2039

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

OPINIE RIO DO PROJEKTÓW UCHWAŁ

Uchwała Nr S.O.IX.-421/43/20 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2021 rok.

Uchwała Nr S.O.IX.-429-1/43/20 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojnik na lata 2021-2039.

Uchwała Nr S.O.IX.-426-1/35/20 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwale Budżetowej Gminy Gnojnik na 2021 rok.