Menu główne

Stowarzyszenie „Gnojnik mam na myśli”

KRS 0000431577
32-864 Gnojnik 401

Zarząd  Stowarzyszenia:
Renata Krakowska - Prezes Zarządu
Ewa Świerczek - Wiceprezes Zarządu
Renata Wnęk - Sekretarz Zarządu
Katarzyna Krzyszkowska - Skarbnik Zarządu
Edyta Frejlich - Członek Zarządu

Stowarzyszenie  „Gnojnik mam na myśli”  rozpoczęło swoją oficjalną działalność 30 sierpnia 2012 roku, uzyskując wpis do Krajowego Rejestru Sądowego i tym samym możliwość realizacji wielu zadań oraz pozyskiwania na ich finansowanie środków.

Zamiarem stowarzyszenia jest prowadzenie różnorodnych działań głównie związanych z kultywowaniem tradycji, zwyczajów, obrzędów a także wzbudzanie wśród dzieci i młodzieży miłości do małej ojczyzny. Naszym celem jest również współtworzenie i współudział w przedsięwzięciach o charakterze społeczno-gospodarczym, kulturalno-oświatowym, a także sportowym. Pragniemy również podejmować działania zmierzające do rozwijania wśród społeczeństwa aktywnych postaw i działania w zakresie realizacji zadań gospodarczych, kulturalnych oraz szeroko pojętej świadomości proekologicznej i ochrony środowiska naturalnego. W ramy naszych dążeń wpisuje się też aktywne przeciwdziałanie wszelkim formom uzależnień, w szczególności alkoholizmowi, nikotynizmowi i narkomanii oraz promowanie stylu życia opartego na aktywnych formach spędzania wolnego czasu, zapobieganie agresji, przemocy fizycznej i psychicznej wśród młodzieży. Nasze działania chcemy skierować również na promowanie lokalnej twórczości artystycznej oraz integrację mieszkańców, przeciwdziałanie bierności i wykluczeniu. Poprzez budowanie społeczeństwa obywatelskiego i pielęgnowanie polskości zmierzamy do rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także wzmocnienia znaczenia wartości chrześcijańskich i zasad moralnych w życiu społecznym i kulturalnym.

Stowarzyszenie skupia wokół siebie ludzi, którym przyświeca idea pracy na rzecz swojej „Małej Ojczyzny”. Nie chce i nie może być obojętne na głosy i potrzeby jej mieszkańców, dlatego podejmuje się realizacji wielu przedsięwzięć. Już w pierwszym roku działalności stowarzyszenie w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz  Gminą Gnojnik zrealizowało w ramach małych projektów zadanie o nazwie  „Budowa małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Gnojnik”. Imponująca altana, powstała w wyniku projektu, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie z Publiczna Szkołą Podstawową w Gnojniku, a także placem zabaw i jest obiektem ogólnodostępnym.

Wsparcie partnerów, instytucji, a także mieszkańców Gnojnika, z jakim się spotykamy, jest dla nas bardzo cenne i sprawia, że nie poprzestajemy na pierwszych sukcesach i podejmujemy się realizacji nowych zadań. Jesteśmy stowarzyszeniem otwartym na wszelkie sugestie i wskazówki. Mamy również nadzieję, że znajdą się osoby chcące zasilić szeregi stowarzyszenia „Gnojnik mam na myśli” i wnieść ze sobą nowe pomysły oraz nowe, inne poglądy na różne sprawy. Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników gnojnickiej ziemi - przyjdźcie do nas, a wspólnie sprawimy, że serce naszej gminy zabije mocniej.

Stowarzyszenie "Gnojnik mam na myśli"