Menu główne

Uchwały podjęte w 2020 roku

Uchwała Nr XXIII/207/2020 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie: umorzenia części pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku "Globus" z siedziba w Gnojniku 363, 32-864 Gnojnik
Treść uchwały

Uchwała Nr XXIII/206/2020 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2039
Treść uchwały
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Uchwała Nr XXIII/205/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2020 rok.
Treść uchwały
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8

Uchwała Nr XXIII/204/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 grudnia 2020 roku zmieniająca Uchwałę NR XXV/236/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Treść uchwały
Załącznik nr 1

Uchwała Nr XXIII/203/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 1399 w Uszwi.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXIII/202/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie: nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXIII/201/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gnojnik na 2021r.
Treść uchwały
Załącznik do uchwały

Uchwała Nr XXIII/200/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Gnojnik na lata 2021-2026.
Treść uchwały
Załącznik do uchwały

Uchwała Nr XXIII/199/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania Klubu Integracji Społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnojniku.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXIII/198/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie: przedłużenia okresu obowiązywania ,,Strategii Rozwoju Gminy Gnojnik na lata 2013-2020".
Treść uchwały

Uchwała Nr XXII/197/2020 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: przystąpienia do zmiany Uchwały NR XXI/190/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Gnojnik.

Uchwała Nr XXII/196/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Uchwały NR XXV/236/2017 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gnojnik na lata 2016-2020

UCHWAŁA Nr XXII/195/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2039

Uchwała Nr XXII/194/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 4 grudnia 2020 w sprawie wyznaczenia granic i obszaru aglomeracji gminy Gnojnik

UCHWAŁA Nr XXII/193/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2020 rok

Uchwała Nr XXII/192/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: przystąpienia Gminy Gnojnik do Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020.

Uchwała Nr XXII/191/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Uchwała Nr XXII/190/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gnojnik na lata 2021-2030

Uchwała Nr XXII/189/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gnojnik na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała Nr XXII/188/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: nabycia działki nr 870/11 położonej w Gnojniku w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik

 

Uchwała Nr XXII/187/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uchwała Nr XXII/186/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gnojnik oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku położonych na terenie Gminy Gnojnik, a także warunku i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała Nr XXII/185/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 4 grudnia 2020 w sprawie: zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Gnojnik

Uchwała Nr XXII/184/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomościopłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXII/183/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojnik

Uchwała Nr XXII/182/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr I/7/2018 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej Rady Gminy Gnojnik.

Uchwała Nr XXII/181/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr I/5/2018 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Gnojnik.

UCHWAŁA Nr XXI/180/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 października 2020 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2039

UCHWAŁA Nr XXI/179/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 października 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2020 rok

Uchwała Nr XX/178/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 13 października 2020 w sprawie zmiany załącznika do uchwały NR XV/134/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gnojnik oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gnojnik na lata 2020 – 2025.

Uchwała Nr XX/177/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 13 października 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 1099/2 w Uszwi z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 1102/1.

Uchwała Nr XX/176/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 13 października 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 941/7 w Gnojniku.

Uchwała Nr XX/175/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 13 października 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 578/2 w Gnojniku.

Uchwała Nr XX/174/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 13 października 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonych jako działki ewidencyjne o numerach 943 i 942/2 w Gnojniku

Uchwała Nr XX/173/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 13 października 2020 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu

Uchwała Nr XX/172/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 13 października 2020 roku w sprawie: nabycia działki nr 1940/1 położonej w Uszwi w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik

Uchwała Nr XX/171/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 13 października 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 441/14 w Biesiadkach z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Uchwała Nr XX/170/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 13 października 2020 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik.

Przejdź do: Uchwała Nr XX/169/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 13 października 2020 roku w sprawie: nabycia działki nr 352/4 położonej w Zawadzie Uszewskiej w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik

UCHWAŁA Nr XX/168/2020 RADY GMINY GNOJNIK z dnia 13 października 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gnojnik

Uchwała Nr XIX.167.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie Gminy Gnojnik

Uchwała Nr XIX.166.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gnojnik.

Uchwała Nr XIX.165.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2039.

Uchwała Nr XIX.164.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2020 rok

Uchwała Nr XIX.163.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Gnojnik za 2019 rok.

Uchwała Nr XIX.162.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gnojnik za 2019 rok.

Uchwała Nr XIX .161.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gnojnik za 2019 rok.

Przejdź do: Uchwała Nr XIX.160.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 w sprawie: nieudzielenia Wójtowi Gminy Gnojnik wotum zaufania.

Uchwała Nr. XVII/159/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/151/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gnojnik.

Uchwała Nr. XVII/158/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik  nieruchomości położonej w Gnojniku oznaczonej  jako działka nr 631/1.

Uchwała Nr. XVII/157/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik  nieruchomości położonej w Gnojniku oznaczonej  jako działka nr 630/1.

Uchwała Nr. XVII/156/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojnik przeprowadzenia kontroli.

Uchwała Nr. XVII/155/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy Gnojnik.

Uchwała Nr. XVII/154/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Gnojnik długoterminowej pożyczki.

Uchwała Nr. XVII/153/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2039.

Uchwała Nr. XVII/152/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2020 rok.

Uchwała Nr XVII.151.2020 Rady Gminy Gnojnik z dn.26.06.2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gnojnik.

Uchwała Nr XVII.150.2020 Rady Gminy Gnojnik  z dn.26.06.2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Gnojnik.

Uchwała Nr XVII.149.2020 Rady Gminy Gnojnik  z dn. 26.06.2020 r. w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji dla LKS "Pagen" Gnojnik.

Uchwała Nr XVII.148.2020 Rady Gminy Gnojnik  z dn.26.06.2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gnojnik w roku szkolnym 2020/2021.

Uchwała Nr. XVII.147.2020 Rady Gminy Gnojnik z dn. 26.06.2020 r. w sprawie nabycia działek nr 591 oraz 602 położonych w Zawadzie Uszewskiej w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.

Uchwała Nr XVII.146.2020 Rady Gminy Gnojnik  z dn. 26.06.2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2039.
Załącznik Nr.1 do uchwały.
Załącznik Nr.2 do uchwały.
Załącznik Nr.3 do uchwały.

Uchwała Nr XVII.145.2020 Rady Gminy Gnojnik z dn. 26.06.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2020 rok.

UCHWAŁA NR XVI/144/2020 RADY GMINY GNOJNIK z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/132/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla grup przedsiębiorców, będących podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gnojnik, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

UCHWAŁA NR XV/143/2020 RADY GMINY GNOJNIK z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020- 2039.

UCHWAŁA NR XV/142/2020RADY GMINY GNOJNIK z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2020 rok.

Uchwała Nr XV/141/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu.

Uchwała Nr XV/140/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Uchwała Nr XV/139/2020 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 941/6 w Gnojniku z przezna-czeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Uchwała nr XV/138/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie: rozpatrzenia petycji Pani R. S .

Uchwała Nr XV/137/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej Rady Gminy Gnojnik.

Uchwała Nr XV/136/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej Rady Gminy Gnojnik.

Uchwała Nr XV/135/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej z dnia 26 listopada 2015 roku.

Uchwała Nr XV/134/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gnojnik oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gnojnik na lata 2020 – 2025.

Uchwała Nr XV/133/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-ności zwierząt na terenie Gminy Gnojnik w 2020 roku”.

Uchwała Nr XV/132/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla grup przedsiębiorców ,będących podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gnojnik, których płynność finansową uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Uchwała Nr XIV/131/2020 Rady Gminy  Gnojnik z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Uchwała Nr XIV/130/2020 Rady Gminy  Gnojnik z dnia 24 stycznia 2020 r. w  sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Konsorcjum Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i  Stowarzyszenia Samorządowego Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej w ramach instrumentu finansowego – „Pożyczka na rewitalizację” na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi” .

Uchwała Nr XIV/129/2020 Rady Gminy  Gnojnik z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie rozłożenia na raty opłaty za przyłącz do sieci kanalizacyjnej w Uszwi.

Uchwała Nr XIV/128/2020 Rady Gminy  Gnojnik z dnia 24 stycznia 2020 r.w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Gnojnik, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.

Uchwała Nr XIV/127/2020 Rady Gminy  Gnojnik z dnia 24 stycznia 2020 r.w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata  2020-2039.

Załącznik Nr.1 do Uchwały  Nr XIV/127/2020 Rady Gminy  Gnojnik z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata  2020-2039.
Załącznik Nr.2 do Uchwały  Nr XIV/127/2020 Rady Gminy  Gnojnik z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata  2020-2039.
Załącznik Nr.3 do Uchwały  Nr XIV/127/2020 Rady Gminy  Gnojnik z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata  2020-2039.

Uchwała Nr XIV/126/2020 Rady Gminy  Gnojnik z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2020 rok.