Menu główne

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek mienia komunalnego - 05.05.2017 r.

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1774 j.t. ze zm.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek mienia komunalnego Gminy Gnojnik.

Termin przetargu: 9 czerwiec 2017r., o godz. 10:30

Miejsce przetargu: Urząd Gminy Gnojnik, pok. nr 15

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gnojnik – Bank Spółdzielczy w Brzesku, Oddział w Gnojniku nr 10 9453 0009 0020 0200 0039 0008 w nieprzekraczalnym terminie do 5 czerwca 2017r.

Uwaga! Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Gnojnik.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Gosprzydowa oznaczonej jako działka nr 635/6 o pow. 0,0315 ha (PsIV), zapisana w KW nr TR1B/00038204/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka leży częściowo w terenach oznaczonych jako C69 MN,UTL tj. terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny rekreacji indywidualnej i zbiorowej – turystyczno – letniskowe, a częściowo w terenach oznaczonych jako KDW tj. terenach komunikacji drogowej dróg wewnętrznych oraz służebności przejazdu, ponadto działka leży w następujących strefach: 1-OCHK – tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego, 6-KEM – tereny Korytarzy Ekologicznych Małopolski, oraz 18-KO – tereny koncentracji osadnictwa.
- cena wywoławcza : 2 800,00 zł brutto (słownie złotych: dwa tysiące osiemset 00/100)
- wadium: 280,00 zł

Uczestnicy przetargu winni stawić się w terminie i miejscu przetargu wskazanym w ogłoszeniu, osobiście z dokumentem tożsamości.

Minimalne postąpienie na przetargu - 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Uczestnik przetargu, który zaproponuje najwyższą cenę zostanie ustalony nabywcą, a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Gnojnik. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Koszty notarialne w całości pokrywa Nabywca. Osoby biorące udział w przetargu znają stan prawny i granice nabywanej nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Gnojnik oraz opublikowanie na stronie internetowej Gminy Gnojnik www.gnojnik.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gnojnik.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Gnojnik, pokój nr 15 oraz pod nr tel. 14 68 69 600 wew. 18 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Gnojnik
mgr Sławomir Paterek

Gnojnik 5.05.2017 r.