Menu główne

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. "Przebudowy drogi powiatowej Gnojnik - Złota" (20.02.2017 r.)

RGPiOŚ.6220.12.2016.MG                                                      Gnojnik, 20.02.2017 r.

WÓJT GMINY GNOJNIK
ZAWIADAMIA
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.Dz.U.2016.23 z późn. zm.), w związku z art. 71 ust 2 pkt 2, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2016.353 z późn. zm.)

zawiadamiam, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Brzesku ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 6, 32-800 Brzesko z dnia 29 grudnia 2016 roku uzupełniony w dniu 30 stycznia 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1439 K Gnojnik – Złota km 0+005 do km 8+275 w miejscowościach: Gnojnik, Lewniowa, Złota, Biskupice Melsztyńskie”

Inwestycja realizowana będzie na terenie Gminy Gnojnik na dz. ewidencyjnej nr 163 w m. Lewniowa, 609 w m. Gnojnik oraz na terenie Gminy Czchów na dz. ewidencyjnych nr: 67, 1/1, 453 położonych w m. Biskupice Melsztyńskie a także na dz. ewidencyjnych nr: 881, 883, 400 położonych w m. Złota.

W oparciu o art. 75 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2016.353 ze zm.) zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Gnojnik a Gminą Czchów, na podstawie którego Wójt Gminy Gnojnik  jako organ na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane przedmiotowe przedsięwzięcie przejmuje prowadzenie przedmiotowego postępowania.

W załączeniu przesyłam wniosek Inwestora z dnia 29 grudnia 2016 roku uzupełniony w dniu 30 stycznia 2017 roku, kopię mapy ewidencyjnej, kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz wypisy i wyrysy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik.

Informuję, iż dla terenu na którym planowane jest przedsięwzięcie na obszarze Gminy Czchów miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie został uchwalony.

Jednocześnie na podstawie art. 64 i art. 78 ust 1 pkt 1 lit b ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2016.353 z późn. zm.)  w związku z art. 12 ust 1a pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz.U.2015.1412 ze zm.) zwracam się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, oddział w Tarnowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 wyżej wymienionej ustawy kodeks postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Całość akt sprawy znajduje się do wglądu stron w Urzędzie Gminy Gnojnik, Gnojnik 363 (I piętro, pokój nr 15), tel.  14/68 69 600 wew. 18, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 41 §1 i §2 ustawy kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu w razie zaniedbania obowiązku określonego w art. 41 §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2016.353. z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:
- Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Tarnowie,
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Brzesku.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Wójt Gminy Gnojnik