Menu główne

Sprawozdania z wykonania budżetu 2010

Rb-NDS – IV Kwartał
Rb-N – IV Kwartał
Rb-Z – IV Kwartał
Rb 27s - IV Kwartał
Rb 28s - IV Kwartał

Rb-NDS – III Kwartał
Rb-N – III Kwartał
Rb-Z – III Kwartał

Rb-NDS – II Kwartał
Rb-N – II Kwartał
Rb-Z – II Kwartał

Rb-NDS – I Kwartał
Rb-N – I Kwartał
Rb-Z – I Kwartał

SPRAWOZDANIA ROCZNE:

Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gnojnik za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gnojnik na dzień 31 grudnia 2010 roku.

Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego od złożenia ostatniej informacji tj. od XI 2009 roku.

Dochody budżetu Gminy Gnojnik za 2010 rok.

Wydatki wykonane budżetu Gminy Gnojnik za 2010 rok.

Wydatki bieżące wykonane budżetu Gminy Gnojnik za 2010 rok.

Wydatki majątkowe wykonane budżetu Gminy Gnojnik za 2010 rok.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określanych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2010 roku.

Sprawozdanie z wydatków na programy i projektu realizowane ze środków pochodzących w budżetu Unii Europejskiej w 2010 roku.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego w 2010 roku.

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami na dzień 31 grudnia 2010 roku to planowany deficyt w wysokości 6.977.438,00 złotych.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gnojnik w I półroczu 2010 roku.

SPRAWOZDANIA PÓŁROCZNE:

Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu Gminy Gnojnik za I półrocze 2010 roku.

Dochody budżetu Gminy Gnojnik za I półrocze 2010 roku.

Wydatki wykonane budżetu Gminy Gnojnik za I półrocze 2010 roku.

Wydatki bieżące wykonane budżetu Gminy Gnojnik za I półrocze 2010 roku.

Wydatki majątkowe wykonane budżetu Gminy Gnojnik za I półrocze 2010 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określanych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w I półroczu 2010 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w I półroczu 2010 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gnojnik w zakresie zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 201o roku.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2010 roku.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego w 2010 roku.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Gnojnik w I półroczu 2010 roku.

Przedstawienie zmian budżetu. Zmiany zwiększające i zmniejszające ogólną planowaną kwotę budżetu gminy – stan na 30.06.2010 roku.

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami na dzień 30 czerwca 2010 roku to planowany deficyt w wysokości 7.857.030,00 złote.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gnojnik w I półroczu 2010 roku.