Menu główne

Ogłoszenia o przetargach 2016

Odbudowa dróg gminnych po wystąpieniu intensywnych opadów atmosferycznych i powodzi w 2010 roku oraz po wystąpieniu intensywnych opadów atmosferycznych w 2014 roku

Powiadomienie o zmianach SIWZ
Wzór oferty po zmianach

SIWZ
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Zobowiązanie podmiotu
Wykaz robót budowlanych
Wzór oferty
Wzór umowy
Projekt - Górka w stronę Kopciów
Projekt - Puste w stronę Strzesaka
Przedmiar - Górka w stronę Kopciów
Przedmiar - Puste w stronę Strzesaka

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2016 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2.041.191,00 zł.

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ nr 3

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ nr 2

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ nr 1
Ogłoszenie
SIWZ
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Zobowiązanie podmiotu
Wzór oferty
Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2028
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
Uchwała Rady Gminy o zaciągnięciu kredytu

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Gnojnik

Ogłoszenie
SIWZ
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Zobowiązanie podmiotu
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wykaz usług
Wzór oferty
Wzór umowy

Odbudowa dróg gminnych po wystąpieniu intensywnych opadów atmosferycznych i powodzi w 2010 roku oraz po wystąpieniu intensywnych opadów atmosferycznych w 2013 i 2014 roku

Pismo dot. wydłużenia terminu składania ofert
Zmiana treści SIWZ 2

Zmiana treści SIWZ - WYJAŚNIENIE
SIWZ
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Wzór umowy
Oświadczenie podwykonawcy
Wykaz robót budowlanych
Wzór oferty
Przedmiary robót - Gosprzydowa, Lewniowa, Uszew
Dokumentacja techniczna - Gosprzydowa, Lewniowa, Uszew

Budowa sali sportowej z łącznikiem do budynku istniejącej szkoły w Biesiadkach – Etap III Stan wykończeniowy
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ nr 1
Projekt budowlany - opis
Projekt budowlany - instalacje 1
Projekt budowlany - instalacje 2
Projekt budowlany - instalacje 3
Ogłoszenie
SIWZ
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Wykaz robót budowlanych
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie - grupy kapitałowe
Oświadczenie o podwykonawcach
Wzór umowy
Wzór oferty
Przedmiary robót - do pobrania ze strony BIP
Projekt zagospodarowania do lokalizacji sali sportowej - do pobrania ze strony BIP
Rysunki architektura - do pobrania ze strony BIP
Opis architektura
Projekt konstrukcyjny

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ nr 1
Projekt budowlany - opis - do pobrania ze strony BIP
Projekt budowlany - instalacje 1 - do pobrania ze strony BIP
Projekt budowlany - instalacje 2 - do pobrania ze strony BIP
Projekt budowlany - instalacje 3 - do pobrania ze strony BIP

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gnojnik na lata 2016-2020

Odpowiedź na zapytanie do zaproszenia

Zapytanie ofertowe
Wzór oferty

Wykaz usług
Przedłużenie terminu składania ofert